^^Kurtuluş Savaşı Bir Kemalist Yalandan İbarettir!^^

Aralık 21, 2014 Yorum bırakın

Kurtuluş savaşı diye birşey hiç olmamıştır.Eğer bu iddiada müddeiler sabitse bir ingiliz ölüsü resmi göstersinler.

Asıl adı Cidal-i Milli olan bu harpte sadece yunanla savaşmıştık.Fazla teferruata gerek haiz görmüyorum.Bakın 1924 tarihinde çıkarılan bir kanunda aslında kurtuluş savaşı diye birşeyin olmadığı nasıl ifade ediliyordu:

Kanun Numarası : 400
Kabul Tarihi : 24/1/1924
Yayımlandığı R. Gazete : Tarihi : 14/2/1924 Sayı : 57
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 5 Sayfa : 262
Madde 1 – 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Cidali Milliye iştirak edip muhtelif milli cephelerde veya
dahili isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalade yararlık gösterdikleri o zamanki milli cephe veya
mıntıka veya fırka kumandanlarından veyahut o zamanki heyatı milliye ve hükümeti mahalliyelerden yapılacak
tahkikatla sabit olacak olan berri, bahri, jandarma, muvazzaf, mütekait, ihtiyat ümera ve zabitandan Cidali Milli
nihayetine kadar fevkaladeden terfi etmemiş olanlar bir defaya mahsus olmak üzere hizmetlerinin derecesine
göre takdirname ile veya bir derece terfi suretiyle taltif edilirler ve bu şeraiti haiz milli kumandan ve rüesa ile
mücahit ve müca-hidelere ve bunları idare eden Müdafaai Hukuk reis ve azalarına hizmeti vataniyelerine
mukabil bir kıta İstiklal Madalyası verilir.

selam ve dua ile

k.gazioğlu

Kategoriler:GÜNCEL

^^En Büyük Kemalist Tahribat Harf İnkılabıdır!^^

Aralık 21, 2014 Yorum bırakın

akbaba dergisi

Bir insanı öldürseniz onun anasını babasını dedesini ninesini öldürseniz velhasılı onun yedi ceddini öldürseniz onun bir kuşağından bir torunu ecdadına bu yapılana bir gün gelip itiraz edip hesap soracaktır.Anadolu insanına yüzyıllar boyunca yapılan en büyük katliam nedir diye bir üniverste hocası test sorsa cevabı hiç kuşkusuz lisan tahribatıdır.

Düşününüz 20 Aralık’ta bir gazete muharriri yazı yazmaya başlasın.Saat 23.30’da başladığı yazıyı 01.00’a kadar bitirip yayınevine yada gazete yazı işlerine bildirmesi gerek.Bir anda eski harfler yasaklansa o yazarın yazısı ne hale gelir.O yazıyı baskıya veren gazetenin halet-i ruhiyesi hangi mahiyettedir?Tam bir muammadır bu vaziyet.

Şimdi kemalistlere sorsanız latince bizi uçuracak diye aldık derler.Aynı kemalistler arapça yazısını daha doğrusu Osmanlı Türkçesini bizi geri bıraktı diye yasakladık derler.Acaba kim kimi geride bırakmıştır.

Dünya tıp biliminin en büyük üstadı sayılan İbni Sina bir müslümandır bütün eserlerinide arabi lisanla yazmıştır.

İslam felsefesinin büyük dehası İmam gazali r.a bir müslümandır.Eserlerinide arabi lisanla yazmıştır.

Dünya tarihinin en büyük şairlerinden Fuzuli bir müslümandır türktür.Eserlerinide arabi lisanla yazmıştır.

Yine edebi dehaların üstadı Mevlana r.a bir müslümandır.Eserlerini arabi lisanla yazmıştır.

Bugün avrupada ki ilmin fennin üstadları olan Havarizmi,Biruni,Kaşani,Ali kuşçu hepsi birer müslümandır.Eserlerinide arabi lisanla yazmıştır.

Müslümanlar ilimde fende tarihin en müreffeh devirlerinde yaşarken bugün medeni geçinen avrupada yıkanmak bile yasaktı.

Sultan Aziz devrinde yaşayan ingiliz kraliçesi elizabeth hayatında üç gün yıkanmıştı.Doğumunda vaftizde,Düğününde ve öldüğünde.Düşünün bir kokarcaya rahmet okutan bir pislik ve bu kraliçenin lisanı latincedir.

18.YY’da İstanbul’da adım başı hamam varken ingiliz sarayının altından lağım geçmekteydi.

Bütün bu olaylaea bakarsanız lisan tahribatının latince iyi diye değil arap lisanıda kötü diye olmadığını anlarsınız.

Nitekim İsmet inönü hatıralarının üçüncü cildinde açıkça biz latinceyi bizi ileri götürecek diye değil İslam’dan tarihten Osmanlı’dan bu milleti koparmak için yaptık itirafında bulunacaktır.

İngilizlerin 650 senelik hayali olan İslam’ı yoketmek projesinin bir numaralı mümessili kemalist rejim olmuş kemalist rejimde İslam’a en büyük zulmü harf inkılabıyla yapmıştır.

Bugün m.kamalin Osmanlıca olan nutkunu bile latinceye çevirip okuyabilen kemalist kafalılar tarihin en zırva cahilleri olduklarını anlarmı birgün bilemiyorum.

Bu kemalistlerden ümit beklenmez ancak Allah’tan meded bekliyorum.

Allah’ım bu kemalit zihniyeti en küçük iğnesine kadar ya ıslah et yada kahret!

Selam ve dua ile

k.gazioğlu

Kategoriler:GÜNCEL

^^İbretlik Bir Hikaye!^^

Aralık 21, 2014 Yorum bırakın

Necip fazıl 2
Bir zaman adamın biri vaad etmiş.Gün gelip vaadın miadı dolar.Yolu dere kenarına gelmiştir.Geriyede dönemez izzet-i nefsine ağır gelir vaadinden dönmez.Ne yapacak.Her zaman yüzerek geçtiği dere yağan yağmurla taşkındır.Akıntı insan boyunu aşmıştır.

Düşünür;Ya Allah deyu atıverir kendini coşkun sulara.Gaybın anahtarları elinde olan zat bu vefa sahibi zatı kırmaz. Sulara emreder kıyıya atıverir.

Bu dürüstlüğü ona İlahi yardımla ödül olmuştur.Secdelere kapanır.Gider işini görür.Nasıl o dereyi geçtin diyenlere cevap olarak Allah’ın yardımı ile der.

Evet ey bahtsız nefsim.Sen bir vefalı yar olmak istersen sevdiğin zata gerek ak gerek kara günde dürüst olki oda sana dara düştüğünde inayet etsin.

Her insan ana karnında bir namus sözü vermiştir.Ey Rabbim beni bu su dolu annemin karnında büyütüyorsun.Sana söz veriyorum.Büyüdüğümde sana verdiğim sözümden dönmeyeceğim.

Bir arı kovanı düşünün.Bir ana arıdan üreyen bu binlerce arı yavrusu bir düzen içinde anasından doğar doğmaz yuvasını ikame etmmek için ta ki yaşlanıncaya kadar çalışır çabalar.Elden ayaktan çekilince genç arılara yük olmamak için atar kendini yuvadan dışarı.

Sen o arı misali değilsin ne yaşlılığında ne gençliğinde kifayetsiz,değersiz olamazsın.Sen bir ezeli ebedinin sermayesi bütün mevcudatının sertacısın.

Bir sarayın bir kıralı olsa o kıralım binlerce hizmetkarı olsa en düşük seviye hizmetkarı kıralının sözü geçtiği her yerde kırallar kadar hürmet görür.

Sen Ey İnsanoğlu!

Senin kıralın öyle bir kıraldırki hükmü geçmedik ne bir toprak parçası nede bir gayb vardır.

Eğer anavatanın olan ahrette kırallar gibi ağırlanmak istersen kıralına hürmet et!

Selam ve dua ile

k.gazioğlu

Kategoriler:GÜNCEL

Müslümanız biz, noel kutlamayız

Aralık 20, 2014 1 yorum

noel_agaci_susu2Ne yazık ki popüler bir kültürün parçası haline getirildi. Devrin egemen gücü, devleti, inancı, kültürü ne ise diğer bütün kültürlere inançlara baskın geliyor onlara nüfus ediyor.

Noel kutlaması da bunlardan biri. Hristiyan aleminin İsa’nın doğumu temelli yeni yıl kutlamaları Budist, Müslüman Yahudi topluluklarda da taklit ediliyor ve benimsenmiş.

Oysa Müslümanlar Hristiyanları taklit etmemeli onların batıl adetlerini kendi ailesinden çevresinden uzat tutmalı. Biz Hristiyanların Noelini kutlamıyoruz gelen yeni yılı kutluyoruz türünden açıklamalar ise sadece şeytanın sağdan yanaşmasından ibaret. Basit gibi görünen yeni yıl kutlaması gençlerimizi gayri meşru ve İslam dışı ne kadar davranış var ise bunlara alıştırarak günah için yol oluyor.

O yüzden bilinçli her Müslümanın vazifesinden biri de Noel gibi bir takım batıl adetleri ailesinden uzak tutmaktır. Bu konuda bütün inananları duyarlı davranmaya ve yılbaşı kutlaması gibi İslam’da yeri olmayan adetlerden uzak durmaya davet ediyoruz.

Devamını oku…

Bütün Yönleriyle İslam’da Kadın!

Aralık 20, 2014 1 yorum

kadın

^^Bütün Yönleriyle İslam’da Kadın!^^

Yüce Allah kadın ve erkeği birbirinin tazammun edicisi hemde tamamlayıcısı olarak yaratmıştır. Kuran’da ki biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık ayeti bu hususa delil teşkil eder. Hatta Osmanlı’da her erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü atasözü gibi kabul görmüş.

İsrailoğullarına gönderilen Peygamberlerden Zekeriya aslm kadınlara zulmeden kavmine cevaben erkekler kadınların terbiyesinde kuvvet bulur demiştir.

Kadınlar gerek vücut yapısı gerekse içtimai durumu sebebiyle faal olamazlar. Kadınların ev işlerine bakması acizliklerinden değil evlerinin kraliçesi olduklarındandır. Bilirsiniz yuvayı dişi kuş yapar.

İslam erkeklerin değil kadınların ayağı altına cenneti sererek ona en büyük değeri vermiştir. Hatta Allah teala Kuran’da erkek suresi indirmemiş Nisa yani kadın suresi indirerek kadının meta olarak kullanılmaması için kurallar koymuştur.

Kadının mirasta erkekten daha az pay almasının sebebi erkeğin dışarıdan kadın alması aldığı kadına da bakması gerektiğinden kadınında erkek evine gideceği için gittiği evin erkeğinin kendinin giyiminden kuşamına kadar bakımını üstleneceğindendir.

İslam’da dört kadın emir değil bir ruhsattır.Kadını hasta olan bir erkek zinaya düşmemesi için İslam o erkeğe zinaya düşme bir kadın daha al evlen amma o hasta karına da eşit şekilde bak demektedir.Zevkin için dört kadın al diye emir yoktur.

Kadına şiddet reklamı yapan kemalist ve sözüm ona ulusalcı kesim namus uğruna katledilen kızlardan çokça bahs ettikleri halde tvlerde manken artist diye erkeklere pazarlanan kadınlara aslında her an cinsi şiddet uygulandığından bahs etmezler. Başörtülü diye okullardan kovulan kızlarımıza yapılan şiddet değilde neydi sorarım.

Kadına şiddetten dem vuran kemalistlerin atası Müslüman ülkemizi kerhanelerle doldurmuş kapılarına da Müslüman vergilerle maaş alan polisleri dikmiştir.

Osmanlı’nın harem üniverstesinden yüzlerce kadın alim yetişmişken kemalist sistemin öve öve bitiremediği üniverstelerden işe yarar bir alim kadın yetişememiştir.

Selam ve dua ile

k.gazioğlu(28-04-2014)

not:üstte ki yazının daha teferruatlı yeni eklemelerle yapılan yeni yazıdır.

Osmanlı Devleti İdari Teşkilatından Bazı Bilinmeyenler!

Aralık 20, 2014 2 yorum


os
1-) Kardeş katli diye bilinen olaylar neticesinde asılan, boğulan kişi sayısı 650 senelik Osmanlı’da 48 dir. Bu 48 kişinin pek çoğu isyan sebepleriyle asılmıştır. Yanlız ııı.Mehmet kapıldığı korku nedeniyle 19 kardeşini öldürterek kardeş katli meselesinin cılkını çıkartmıştır. Kardeş katli meselesini siyasi dehasıyla isyanları engelleyen bu kanunu uygulamayan ilk ve tek padişah Sultan II.Abdülhamid Han’dır.

2-) İstanbul’un fethinde büyük yararlılıkları olan Şahi Toplarının mucidi Fatih Sultan Mehmet’dir. Fatih’in topçubaşısı ise bilinenin aksine Macar urban değil Süleyman Paşa’dır. Urban Süleyman Paşanın idaresinde çalışan topçu başılardan biridir.

3-) 1402 Ankara savaşı Timur’un cihangirlik sevdası sebebiyle vuku bulmuştur. Tarihin en ilginç sultanlarından olan Timurlenk (Topal Timur) İslam alimlerine çok değer verdiği halde Ankara savaşı sonrası Sivas’ı yakıp yıkmıştır.

Devamını oku…

islami-forum.com İslami Forumlar içinde özgür yeni ve yenilikçi

Aralık 20, 2014 1 yorum

 islamiislami-forum.com yayına başladığı günden bu güne hızla büyüyor ve Türkiye’nin dünyanın ve Müslümanların  sorunlarını özgürce tartışıyor.

Siz de islami-forum.com ailesinde yer alın paylaşımlarınız binlerce okur ile buluşsun.

Risale-i Nur , İslam Tarihi, Tasavvuf, Osmanlı Tarihi, Şiir, Edebiyat, Bilim, Teknoloji, Yeni Ürünler, İslam’da Kadın, Sorularla İslamiyet, İslami Yazılar Makaleleri , Dini Hikayeler, Videolar, Ezgiler, İlahiler, Güncel Siyasi gelişmeler ve diğer paylaşımlar..

Kategoriler:GÜNCEL

Bir Şapka Uğruna Bombalanan Şehir(Rize)!

Aralık 20, 2014 1 yorum

kazim

Kastamonu’da bizzat M.Kamal tarafından açıklanan şapka inkılabı bütün yurt sathında kanunla uygulanmıştı. Bu kanun öyle katı uygulanmıştır ki camilerde namaz kılarken bile şapkasız kılamıyordun. İmamların şapkasız namaz kılması yasaktı.

Bu kanuna uymayanlara terör vari uygulamalar yapılmış pek çoğu ya asılmış yada başları kazınıp katrana vurulmuştur. Anayasada halen geçerli olan kanunda şapka takmayan kadın ve erkeklere 3 aydan 6 aya hapis verileceği yazdığı halde şapka takmayan beşyüzbin masum insanımız katledilmiştir. Yani M.Kemal kendi kanununa bile muhalefet etmiştir.

Devamını oku…

Kategoriler:DERİN TARİH Etiketler:, , ,

24 Aralık Zaman YGS-7 Denemesi ve Cevap Anahtarı

Aralık 20, 2014 8 yorum

ygs24 Aralık Zaman YGS-7 Denemesi

Devamını oku…

Plevne Harbi ve Bilinmeyen İhanetler!

Aralık 19, 2014 1 yorum

images (3)

Tarihe 1877-1878  harbi olarak geçen hicri 1293 sene-i devriyesine denk geldiği için 93 harbi olarak vasıflandırılmış harptir meşhur Plevne harbi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip olduğumuz halde ordu mevcudu Sultan Aziz tarafından 75.000’e çıkarıldığı halde Mehmet Ali Paşa ve Süleyman Paşa’nın Osman Paşa’nın uyarılarına rağmen muhasaraya alınmış Rus ordusunu ve limanlarını bombalamaktan vazgeçtiği ihanet sebebiyle maalesef balkanları yitirdiğimiz harptir. Bu ihanet sebebiyle Ruslar Tuna nehrini aşarak Romenleri, Bulgarları, Lehleri ve Yunanlıları peşine takmış hürriyet vaadiyle Osman Gazi’nin tek başına savunmak zorunda kaldığı küçücük şehir Plevne’yi muhasaraya almıştır.

Devamını oku…

Kategoriler:DERİN TARİH Etiketler:,

Nene Hatun’uda Dilenmek Zorunda Bırakmışız

Aralık 19, 2014 1 yorum

Nene Hatun

Kahraman Anadolu kadınının en önemli özelliği başörtüsünden aldığı İslami ilhamla onurunu, namusunu, izzet-i nefsini kem gözlerden hemde namahremlerden sakınması idi. Kemalist rejimin öcü, gerici, siyasi simge diye nitelendirdiği başörtüsü Müslüman kadının simgesi idi.İşte bu namuskar kahramanlığın en önemli tarihi şahsiyetlerinden biride kahraman Erzurum kadını Nene Hatun’dur. Fakat kemalist rejim bütün İslami kahramanlar gibi onuda açlığa sefalete itivermiştir.

Devamını oku…

Kategoriler:DERİN TARİH Etiketler:

Osmanlı Türkçesi Üzerine Tezler

Aralık 18, 2014 Yorum bırakın

Slayt20

Bir milletin yazısı ne kadar zor ise o milletin düşünce gücü o denli kavi olur.Bugün Çince dünyanın en karışık yazılarından dır. Yine bugün Çin içine kapalı halde asırlarca yaşadığı halde lisanının kuvve-i maneviyesi ile dünya ekonomisinde üretimde söz sahibi hale gelmiştir.

Rusya komünizm vahşetini yaşadığı halde Çin Mao ateizmine maruz kaldığı halde Almanya ikinci dünya harb-i umumisinden perişan vaziyette çıktığı halde elli sene geçmeden tekrar müreffeh seviyeye gelmişlerdir. Başkent Berlin’de tek bir sağlam bina kalmamıştır ikinci dünya savaşından sonra.

Devamını oku…

Kategoriler:ARAŞTIRMA Etiketler:

Karanlığın İzleri Komünist Bolşevizm Tarihi

Aralık 18, 2014 Yorum bırakın

Joseph Stalin bir Rus Yahudisiydi .Tıpkı Rus bolşeviğinin kurucusu Lenin gibi Stalin’de Yahudiydi. 19 yy komünist katliamların odağı olmuştu. Bu katliamlar ilk olarak rönesansta vuku bulmuş 10.000 Fransız iç savaş neticesinde Paris’de öldürülmüştü.

Komünist felsefe ilk olarak yunan felsefeci Demokritus tarafından ortaya atılmış ondan asırlar sonra Yahudi Alman vatandaşları Marx ve yine Alman Yahudisi Engels tarafından tekrar ortaya çıkarılmıştı. İnsanı kavgayla üreyen bir hayvan olarak niteleyen komünist ideoloji Darwinin türlerin kökeni kitabıyla tamamen hayvani bir ideolojiye dönüşmüş Marx’ın Engelsin Darwinin kitaplarının Rusçaya çevrilmesi neticesinde zaten yoksul halde olan işçi kesiminin bu ideolojiyi kurtarıcı zannetmesine neden olmuştu.

Devamını oku…

Deccal Hadislerinin Risale-i Nur’da Tevilleri

Aralık 18, 2014 Yorum bırakın

adnan-oktar-diyanet-isleri-baskanligi-pkk-teror-harun-yahya-komunizm

Ebû Said el-Hudrî RA’in anlattığına göre, Rasûlüllah SAS’e Deccal’den sormuş. SAS de şu cevabı vermiştir:

“O (Deccal) çıktığı gün (aynen bir insan gibidir) yemek yer. Ben size, onun hakkında, benden önceki peygamberlerden hiçbirinin kendi ümmetine anlatmadığı hususları anlatacağım:

Onun sağ gözü mesh edilmiştir, (görmez), pertlektir, göz hadakası yoktur, sanki hadakası cevrim içinde bir balgam gibidir. Sol gözü de inciden bir yıldız gibidir. Onun beraberinde sanki cennet ve ateşin birer misli vardır. Ancak hakikatte ateşi cennet, suyu da ateştir.

Haberiniz olsun! Onun yanında iki kişi vardır; köy halkını inzar ederler. Bu ikisi köyden çıkınca, Deccal’in ashabından ilki oraya girer.”

Bediüzzaman (r.a) bu hadislerde bildirilen İslam düşmanı Deccali şöyle tabir ediyor:

Devamını oku…

Kanuni devrinden bir fazilet öyküsü

Aralık 17, 2014 Yorum bırakın

625502_526821520724933_1278175863_n

Sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Ordusuna Belgrad yakınlarında bir yerde konaklama emri verildi.

Askerler, çevredeki su ve çeşmelerden istifade edip, abdest tazelemeye, susuzluklarını gidermeye çalışıyorlardı.

Çeşmelerden birinin yakınlarında bir manastır vardi. Manastırın rahibi, Osmanlı askerinin durumunu öğrenip, haçlı askerlerini haberdar etmek için, manastırdaki rahibelerden birkaçını süsleyip, ellerine verdiği testilerle çeşmeye gönderdi.

Rahibelerin geldiğini gören Osmanlı askerleri, hemen çeşme başından ayrılıp, rahibelere sırtlarını döndüler.

Devamını oku…

Kategoriler:DERİN TARİH Etiketler:, , , ,

Dersim Harekatının Emri M.Kemalden çıkmıştır!

Aralık 17, 2014 Yorum bırakın

575235_543128095760942_2136029421_n

(BİZİ ÇAĞIRDINIZ TESLİM OLUN DİYE SİZ OSMANLI TORUNUSUNUZ DİYE TESLİM OLDUK AMA BU NASIL İŞTİR AİLELERİMİZİ KATLETTİNİZ ALLAH’A REVAMIDIR BU-SEYİD RIZA-15 Kasım 1937)

HÜKÜMET TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİM

.
M. Kemal 12 Kasım 1937 günü Ankara’dan özel beyaz treni ile “Doğu Gezisi”ne başlar. İlk durağı Sivas’tır. 13 Kasım’da Sivas’ta bulunan M. Kemal, 14 Kasım’da Malatya’ya geçer. Malatya’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin akabinde Saat 14.00’da Malatya’dan Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıkar.

. Devamını oku…

Milli Mücadelede Arap Yardımları -4

Aralık 17, 2014 Yorum bırakın

Aşağıda ki resimde Mısır Hilal-ı Ahmer cemiyetinin yaptırdığı Edirne’deki Mısır Hastahanesi ve içini görüyoruz.1604499_606765832730501_44229499_n

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 65 takipçiye katılın