Atatürk ve Dersim Katliamı

Hiç şüphesiz Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı konularından biridir Dersim olayları. Peki aslında ne oldu neler yaşandı failleri kim devlet aşırı güç kullandı mı sivilleri öldürdü mü? Tüm bunları şimdi daha rahat ve sağ duyulu bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Dersimli aşiretlerin isyanı bir gerçek, öldürdükleri askerler bastıkları karakollar ve akabinde yapılan son derece kanlı operasyon..

Mustafa Kemal Atatürk ve Sabiha Gökçen (17 Kasım 1937, Elazığ Pertek Halkevi’nin önünde).

Operasyon emri bizzat M.Kemal’den gelir operasyonlar neticesinde 13.410 kişi öldürülür 11 bin den fazlası sürgün edilir ve bir çoklarının kız çocukları alınır ve batıda asker ailelerine besleme olarak verilir bu çocuklar yıllar sonra gerçeği öğrenecektir. “Dersimin Kayıp Kızları”

Atatürk ‘e karşı Seyyit Rıza’nın asılmadan önce ” Ben sizin yalanlarınızla baş edemedim, bu bana dert olsun. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun ”sözünü söylediği rivayet olunur.

M.Kemal Dersim’de imha operasyonları sürerken operasyonların karargahı nezdinde ki Elazığ’a gelir ve idam edilmeden M.Kemal ile görüştürülür.

TREN İSTASYONUNDA GÖRÜŞME

Seyit Rıza o gece meydana getirilmeden önce M. Kemal’in yanına götürülmüş ve onunla görüştürülmüştür. Otomobil Seyit Rıza’yı aldıktan sonra istikamet ya Yolçatı’dır veya M. Kemal o gece Elazığ Merkez Tren İstasyonu’nda, özel trenini kör makasa çekerek Sey Rıza’nın getirilmesini beklemektedir.

Seyyit Rıza idama giderken

AF DİLEMESİ İSTENDİ

Görüşmede neler yaşandığı, hangi diyalogların geçtiği konusunda elimizde her hangi bir bilgi yok fakat görüşmede Sey Rıza’nın M. Kemal’e karşı net bir duruş sergilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Zira o gece M. Kemal’in, Seyit Rıza’dan affedilmesine yönelik aman dilemesini beklemiş olma ihtimali yüksektir. Böyle bir davranış yerine tam tersi bir tavırla karşılaşılması nedeniyle o gece özellikle gizlenmiş, diyaloglarının içeriğinin bilinmesi büyük bir ehemmiyetle engellenmiştir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde Seyit Rıza’nın tarihe geçen “Ben sizin yalanlarınızla baş edemedim, bu bana dert olsun. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun” sözünü Atatürk’ün yüzüne söylediği tahmin edilmektedir.

Eğer Seyit Rıza o gece affedilmeyi istemiş olsaydı, o görüşme gizlenmeyecek, gazetelerin manşetinde yer alacak hem Seyit Rıza şahsında Dersim mağlup edilecek hem de M. Kemal bir zafer daha kazanmış olacaktı.

Son Devrin Din Mazlumlari, Büyük Doğu Yayınları 10. Basım, Nisan 1990, adlı kitabının DOĞU FACİASI

1938’de Dersim’de uygulanan katliam ve zorunlu iskan politikalarının, idari ve yasal dayanaklarından en önemlisi, kuşkusuz ki Bakanlar Kurulu’nun ‘4 Mayıs 1937 Kararı’dır. Atatürk ve İnönü’nün de altında imzası olan kararın verildiği 4 Mayıs 1937

idam edilen Seyyit Rıza

Seyyit Rıza

En aşağı 50.000 müslümanın kanını ve canını ihtiva etmesi bakımından, kalın hatlarıyle bir harita gibi çizdiğimiz ve şu anda yalnız ana prensip ve mânasıyle tesbit ettiğimiz bu facianın, tarihte bir benzeri gösterilemez.
Babalarını arayan ve yanına gitmek istediklerini söyleyen iki mâsum çocuğun Hozat Kaymakamı tarafından süngületilerek babalarının yanına gönderilmesi… Kendisinin öğretmen ve köy halkıyle alâkasız bir şahıs olduğunu iddia ederek alevler içinden fırlamak isteyen bir gencin, kalasla itilip alevler içine atılması ve karşı -sında sigara içilmesi… Buğday sapları üstünde yakılan, daha evvel kurşunlanmış bütün bir köy halkı… Annesinin karnından sivri uçlu âletle çıkartıldıktan sonra yaşamakta devam eden ve hala topuğunda bu sivri uçlu âletin izini taşıyan çocuk… Bir dere içinde boğazlanan ve bu fiili yerine getiren cellâdın bulunması bir hayli zorluğa yol açan yirmi mâsum… Ve buna benzer daha neler, daha neler!..

Cesetleri değil, mânaları muhakeme ve idam eden tarih, bakalım bu 50.000, çocuk, genç, ihtiyar, kız, kadın, hasta, alil müslüman cesedine karşılık kaç ferdin mânası üzerinde ebedî idam karari verecektir?
Elâzığ Ortaokulunda okuyan iki çocuk… Tatili geçirmek üzere memleketleri olan Hozat’a geliyorlar ve facianın tam üstüne düşüyorlar. Hozat yakınlanndaki köylerine geldikleri zaman babaları Yusuf Cemil’in öldürtülmüş olduğunu öğreniyorlar ve ağlama ya başlıyorlar. Onlara şu karşılık veriliyor:
“- Sizi de onun yanına götüreceğiz!”

 

Çocuklar odadan sürükletilerek çıkartılıyor ve jandarma muhafazasında gittikleri yolda süngületiliyorlar. Böylece babalarnin yanına gönderilmişlerdir.
Her evi ayrı ayrı tutuşturulduktan sonra dört bir etrafı ayrıca çalı çırpı içine alınıp alev alev yakılan bir köyden, deli gibi bir adam çıkıp, çalı yığınları gerisinde manzarayı seyredenlere doğru ilerliyor ve haykırıyor:
“Durun, ben köy ahalisinden değilim! Muallimim! Müsaade edin, kendimi size isbat edeyim!”

Fakat sözüne mukabele, bir kalasla itilerek alevler içine atılması oluyor. Adam, evvelâ göğsünün kılları tutuşarak alev alev yanarken, çalı yığınlari gerisinde âmir, zevk ve istihza ile sigarasını içmektedir. (Bu vak’a, bana, 1944 yılında,Eğridir’de askerliğimi yaparken, resmî şahıslar huzurunda, yanan adama karşı sigarasını zevkle içtiğini söyleyen Amirden bizzat dinleyenlerce anlatılmıştır.)

Yusuf Cemil’in köyünden 200 kadın ve çocuk öldürtülmüş ve bunların cesetleri buğday sapları üzerinde yakılmıştır. Öldürülenler arasında, Elâzığ’da askerliğini yapan ve o sırada izinli olarak köyünde bulunan Rüstem adında biri de vardır. Bu zavallı, mezun olduğunu ve isterlerse hüvviyet ve izin kâğıdını da gösterebileceğini söylediği halde derdini dinletemiyor ve dört çocuğu ile seksenlik anası arasında, onlarla berabır, kurşunlanıyor.
Hozat’ın Karaca köyünden Cafer oğlu Kasım… Bu adam, o tarihten 30 sene kadar evvel Amerika’ya gitmiş, orada 15 yıl kalmış, epeyce para kazanmış ve sonra köyüne dönmüştür. Kasım, Amerika dönüşünde, Birinci Dünya Harbinde Kafkas cephesi
Köprüköy muharebesinde şehit düşen kardeşi Yüzbaşı Şükrü’nün iki çocuklu karısı Şirin Hatun’la evlenmiş, Hozata gelip yerleşmiş, orada bir mağaza açmış ve ticarete başlamıştır. Hükûmetle de bazı taahhüt işlerine girişmektedir. Dersim hareketi esnasında, işbu Cafer oğlu Kasım, taahhüt bedelinden alacağı olan 6.000 lirayı tahsil etmek üzere Ovacık Kaymakamlığına müracaat ediyor. Muamelesini tekemmül ettirip parayı kendisine veriyorlar.


Muamele biter bitmez “Seni Hozat’tan çağırıyorlar!” diyerek,onu, mahfuzen yola çıkariyorlar. Cafer oğlu Kasım, kasabadan ayrıldıktan bir saat sonra jandarmalara öldürtülüyor. Koynundaki 6.000 lira da, iki alâkalı idare âmiri arasında taksim ediliyor.

Zavallının zevcesi Şirin Hatun, o esnada, dört çocuğuyla birlikte, komşularına oturmaya gitmiştir. Kadın, evine döndüğü zaman bir de görüyor ki, kapısı kırılmiş ve bütün eşyası etrafa dökülüp saçılmıştır. Haykırmaya başlıyor:
“- Yetişin, evimize eşkiya girdi!..”
Bu feryadına karşılık olarak kadın, kapısının önünde, çocuklarıyla beraber öldürülüyor ve dolgun miktarda altını, parası ve eşyası yağma ediliyor.
Bu arada Hozat’ın Zımbık köyünde (Şekspir)in hayaline bile taş çıkartacak, bir vak’a cereyan etmektedir. Erkekleri tamamıyle doğranmış olan köyün 100 kadar kadın ve çocuğu, sivri uçlu âletle (süngü) öldürülüyor.Oldurulen kadinlar arasinda biri doğurmak üzere bir gebedir. Bu kadının karnına giren sivri uçlu alet, barsaklarını yere döküyor, rahmini parçalıyor ve kendisini öldürüyor. Tehlike geçtikten sonra gizlendikleri yerden çıkan birkaç kadın, ölüleri gözden geçirirken, bu kadının rahminden düşen çocuğun sag olduğunu dehşetler içinde görüyorlar. Muazzam bir kader cilvesi olarak yaşamakta devam eden çocuğu alıyorlar,emzirtip büyütüyorlar ve ona “Besi” adını koyuyorlar. Bu kız bugün hâlâ aynı köyde ve hayattadır. Sivri uçlu alet annesinin karnına girip rahmini deldiği zaman da onun topukçuğunda bir yara açmıştır ve kız hâlâ bu yarayı topuğunda taşimaktadır.

(24 yil evvelki Büyük Doğu ‘lardan)

Hozat’ın Dolantanır köyünden Veli isminde bir genç, Elâzığ Muallim Mektebinde okuduktan sonra öğretmen olarak Trakya’ya gönderilmiş, orada evlenmiş, 3 çocuk sahibi olmuş ve tam da Dersim hareketi başlamak üzereyken, karısı ve çocuklarıyle, yaz tatilini geçirmek üzere köyüne gitmiştir. Genç muallimin köyü, erkekli ve kadınlı, çocuklu ve ihtiyarlı doğranırken, kendisi, karısı ve çocukları da aynı âkıbete mahkûm edilmiş ve cesetleri yakılmıştır.

Mazgirt Tersemek nahiyesinin halkı doğranmakta… Merhamet sahiplerinden biri, birle on yaşı arasında 20 kadar çocuğu alıp bir derenin içine saklamıştır.Vazivet birden haber aliniyor.
Cocuklarin oldurulmeleri emriveriliyor. Fakat bu emri yerine getirebilecek kimse zuhur edemiyor. En katı yürekliler bile, böyle müdafaasız mâsumlara silâh kullanamayacaklarını söylemeye mecbur kalıyorlar. Tecrübe birkaç defa akamete uğruyor ve hayli sıkıntı mevzuu oluyor. Nihayet en kara yüzlü çingenelerden daha karanlık suratlı bir adam bulunuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bekleyen 20 mâsumun işi bitiriliyor.
Murat suyunun kandan kıpkızıl aktığını görenler olmustur.

Dersim Olayları Mahkeme Salonu

Celâl Bayar’ın Başvekil ve Mareşal Fevzi Çakmak’in Genelkurmay Başkanı bulunduğu 1938 yılında cereyan eden Dersim faciası, bütünleştirilmesini okuyucularimizin hayaline ve istikbaldeki tarihçinin kalemine bıraktığımız birkaç teferruat çizgisi halinde budur! Dayandığı tek sebep de birtakım âsâyişsizlik ve itaatsizlik bahanesi altında, bütün Doğu Anadolu’yu kapsayıcı olarak, o mıntıkanın bir türlü sulandırılamayan koyu İslâmi rengidir.
Bir kıvılcım halinde gösterdiğimiz Dersim yangınının kömürleştirilmiş 50.000 cesedinde, kutup şahsiyetler dışı bir yığın olarak din mazlumluğuııun en çarpıcı levhasını seyredebilirsiniz.

Babalarını arayan ve yanına gitmek istediklerini söyleyen iki masum çocuk Hozat Kaymakamı tarafından süngületilerek babalarının yanına gönderiliyor. Kendisinin öğretmen ve köy halkıyla alakasız bir şahıs olduğunu iddia ederek, alevler içinden fırlamak isteyen bir genç, kalasla alevlerin içine itiliyor ve karşısında da sigara içiliyor. iktidar CHP iktidarı, zihniyet CHP zihniyeti.

Bir köy halkı, önce kurşunlanıyor, daha sonra buğday sapları üzerinde yakılıyor. Üstad, faciayı şu satırlarla anlatıyor. Mazgirt Tersemek nahiyesinin halkı doğranmakta.

Merhamet sahiplerinden biri, birle on yaş arasında 20 kadar çocuğu alıp bir derenin içine saklamıştır. Vaziyet birden haber alınıyor. çocukların öldürülmeleri emri veriliyor. Fakat bu emri yerine getirebilecek kimse bulunamıyor. En katı yürekliler bile, böyle müdafaasız masumlara silah kullanamayacaklarını söylemeye mecbur kalıyorlar. nihayet kara suratlı bir adam bulunuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bekleyen 20 masumun işi bitiriliyor.”

 

Dersim-Mağaraları

Dersimde mağaralara kaçan Dersimliler ve Türk askeri

Dersim-katliamı

Dersimli kadın ve çocuklar arkada Türk askeri

seyitriza_thumb

OPERASYONLAR SÜRERKEN DÖNEMİN GAZETE HABERLERİ

” DERSİMLİ AÇLAR ÇIPLAKLAR MEDENİLEŞTİRİLİYOR “

dersim_1322467572

Mustafa Kemal’in Dersim harekatı için verdiği yazılı emir

Atatürk ve Dersim Katliamı” üzerine 328 yorum

 1. Bir cengiz han Turk degildir Mogol dur Adama Turk deyip durmayin.
  Sizin soyunuz sopunuz belli degildir ananizi ya ermeniler, y…. edit…

  *EDİT: Küfürlü içerik çıkarıldı

  • ulan şerefsiz git bi tarih oku tarih cahil kalma Türkler kimdir bi onu öğren önce soysuz bi anadoluyu ermenilerden bizanslardan ayıklarken sizi romalılar … ediyordu

  • ve cengizhanın annesinin TÜrk oldugunu bil ordusunun büyük bölümünün Türk oldugunu bil ondan önce göktürkleri oguz boylarını ögren dandanakan savaşını ögren daha bi çok şeyi ögren ve Türklerin anadoluyu nasıl feth ettigini ögren zır cahil burda ermeniler kendileriyle savaşıpta adını Türklükmü koymuslar sen daha bu cografyada yasadıgın halde Türklük nedir Türkler kimdir onu bilmiyecek kadar cahil ve zavallı kalmıssın Türkler dünyayı titretmiş kişilerdir senin gibi şerefsizler ancak daglarda fare gibi yaşarlar cesaret hapı içmedende bizim karsımıza dikilicek got yok sizde içtiginiz halde dikilemiyorsunuz 🙂

  • CENGİZHAN ATAM YÜZDE YÜZ TÜRK VE ŞAMAN’DIR VE SENİN GİBİ ASLA PİÇ DEĞİLDİR.HEM BU SÖVMELERİ YANINDA SÖYLE.

 2. TUH YALANINIZ BATSIN EMİ.BUGÜN NASIL ŞEREFSİZCE VATANIMIZA SALDIRIYORSANIZ ATATÜRK ZAMANINDADA AYNIYMIŞSINIZ.BUGÜN DAĞDAKİ TERÖRİSTLERİ GEBERTİYORUZYA EMİNİM YILLAR SONRA SİZ YİNE ERDOĞAN TALİMAT VERDİ KÜRT HALKI İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ DİYECEKSİNİZ.TIPKI ATATÜRK E ATTIĞINIZ İFTİRANIN AYNISINI ATARAK.YA BİDE GÜYA DEDİL OLARAK GAZETE KÜPÜRLERİ GÖSTERİYORSUNUZ.BRE CAHİLLER MADEM ÖYLE İLKÖNCE SİZ DİKKATLİCE Bİ OKUYUN BAKALIM ORDA YAZANLARI ÖZELLİKLE SON SAFHA YAZAN KISIMDAKİ YAZILARI OKUYUN AMA DİKKATLİCE.ORADA İSYANI VE ATATÜRKÜN TESLİM OLANLARI NASIL SERBEST BIRAKTIĞINI TESLİM OLMAYIP ÇATIŞMAYA GİREN TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ YAZDIĞINI GÖRECEKSİNİZ….

  • Müslümanın imanına hiç bir şey karşı duramadığı için mezhepçilik, ırkçılık ile ortadoğu da ve Türkiye de birlik ve beraberliğin yıkılabileceğini bilenler bizi kaşımaya devam ediyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Ortadoğunun son halini görüyoruz hala uslanmıyoruz.BU TOPRAKLAR DA BERABER SAVAŞ VERDİK VE ÇOLUK ÇOCUK İYİ KÖTÜ BU TOPRAKLARDA YAŞIYORUZ. TAMAM EKSİKLERİMİZ VAR AMA BİRBİRİMİZİ YİYEREK DÜZELTEMEYİZ. EĞİTİM VE KÜLTÜR SEVİYEMİZ ARTTIKÇA KENDİLİĞİNDEN DÜZELECEKTİR. BUNLARA ODAKLANALIM. Takım tutar gibi mezhepçilik ve ırkçılık yapmak en başta ülkemize zarar verir.

  • Bana bak deniz misin kurbağalı gölmüsün nesin şerefsiz sana senin gibi düşünenlere derler. Deliller gözünün önünde aptallayığını senin sorunun. Ayrıca AKP dersim katliamı için özür diledi cahil oku gel

  • Bu dünya da ne kadar kemalist tayipçi mhpli varsa hepsinin mk hepsi katliam yapmış alçaklar deniz seninde mk kabul edin atatürk kendi halkına katliam yapmış bir alçak lider erdoğanda öyle cizre sur nusaybinde çocuk ana demden öldürdü o.ç.ları sizi

   • ulan şerefsiz o çoluk cocuk daha Türk askerini tanımıyor ben şırnaga askerlige giderken konvoyu cocuklara bizi taşlatıyorlardı orda pkkya teroristlere canak tutucak şerefsizler varsa onlarıda geberticez oy ortalamasından belli hdpye deli gibi oy cıkıyor ordan bunların hepsi vatansız şerefsiz zalimdir hep siz haklısınız saten ufacık şeylerden sebep masum insanları öldüren cani şerefsizsiniz lafa geldimi müslümanlık ve masumiyetlik rolü yapmayan alcaklar suanda görüyoruz korudugunuz pkkyıda suriyede kimlerle iş biligi yapıor gör ırakda bacını hoplatmıs abd ile israil ile işbirligi içindeler aşşalık herif hayatınız yalan kürt halkınıda kendi cahilliginize alet edip zor duruma sokan sizlersiniz

   • Gerizekalı orospu çocuğu sorunu çıkaranlar katliamı yapanlara söv şimdikilerin ne suçu var anasını bacısını siktiğim

   • Haklısın kardeş ne denir bilmiyorum bu duruma, ancak Allah’ın mahkemesinde çözülür bu dâvâ, kim zâlimlik ettiyse; ZÂLİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM”,”Yerlerin dibine batsın ırkçılık, hepimiz Allah’ın kullarıyız ve tekrâr onun huzûrunda toplanacağız.Bu arada Türk’üm ben, selâmetle..

  • Senin gibi bu zihniyete olan insanlar yüzünden barış diye bisey olmicak köpek olmaktan başka bişey yapmiyosunuz cahil insan çok cahilsin

 3. TÜRK KÜRT KARDEŞTİR ALEVİSI, SÜNNİSİ, LAZI, ÇERKEZI yıllardır birlikte yaşamışız bundan sonra da yaşarız allahın izniyle. Olan olmuş biten bitmiş insanların burda birbirine kin duymasının hiçbir anlamı yok. Ben birşey bilirim Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusudur şuan övünmekte olduğunuz onca cephenin onca ordunun Başkomutanı idi. Allah günahlarını affetsin herkesin 10 doğrusu varsa en az 3 yanlışı oluyor. Mevzuyu sağ duyulu bir şekilde insanca anmak yerine her sözü geçtiğinde x veya z partisine küfür ederek provoke eden namussuzlar türüyor. Bunlardan olmamanız dileğiyle.. Saygılar.

  • Dersim olaylari bir utanc olayidir.;Atatürk islam düsmani ve bir bati ajaniydi. Koruma kanunu var.Anadoluda kimse cocuklarina Mustafa Kemal adini vermez.Kurtulus savasinda verdigimiz sehit sayisi 11 bin..Kuzey Korede 30 bin Kim heykeli vardir.Türkiye ise dünya rekorunu elinde tutuyor,Abd ye gidin kurucusu olan Washingtonun kac heykeli var.Kürtler kardesiz diyoruz amma 80 yildir hor gördük siyasi-sosyal acidan.Canmakkalede kac kürt asilli sehit oldu-Yüzlerce binlerce,bunlara serefsiz kürt diyenler kendileri serefsizdir.

   • Atatürk hiç bir zaman İslam düşmanı olmadı. Bunu sana yazdıran neydi? Oradan buradan duyduğun yalanlar mı? Atatürk’un kuranı Türkçeye çevirtmesi mıydı? Onunda sebebi vardı. Aciklalayim; insan anlamadığı şeyi isteyerek söylemez soylesede uygulamaz. Türkçe olarak çevirildi ki okuyunca anlasinlar kuranı bilsinler diye. Batının ajaniymis. Batının ajanı olsa bırakıp gider hiçbir savaşla uğraşmazdi. Ne din düşmanıydı ne batının ajanı. Çanakkale Savaşı’nda ölen yiğitlerin hepside bu vatan için oldu. Yine yaşansa böyle bir savaş yine öyle ağır kayıplar verilir. Anadolu’da da çok insan vardır Mustafa Kemal adını veren. Belli ki sen yüreğine de sözde adamlığına da sigdiramiyorsun bu adamı da uydurarak yazıyorsun.

    • bu olayları bire bir yaşayan bir çok dersimli var biri yalan soylüyor ikisi yalan soylüyor binlercesimi ağız birliği yapıp dillerinden aynı kelimeler dökülüyor uzaktan konuşmak kolay keşke bir dersimli olarak birşeyleri bilseydiniz bir çok insan memleketine hasret öldü dersimden kaçmak zorund kldı.. bunu sana yazdıran neydi derken at gözlüğünü takıpta herşey dört dörtlük gibi göremezsiniz batıda yaşayıpta yalan yanlış bilgilerle büyüyen sizlersiniz!!!!

    • Atatürk bal gib Bati Ajaniydi.Biz onlara benzemek icin bu devrimleri yaptik diyen ta kendisi..Ben Eskisehirliyim ve bir tane Mustafa Kemal adinda cocuk görmedim duymadim.Sizler kör fasist gerici kemalistlersiniz.Ac Kitabi 1931 kendi el yazisi ile yazilmis.Ne diyor :Muhammedin safsatalari-Islam cöplüge atilmasi gereken bir dindir.Natur yani tabiat herseyi yaratti-Yani Allah falan yok demek istiyor.Ama Kurtulus savasinda Mehmetcik “Allah-Allah” sesleri ile yürüdü savasti.Niye o zaman demedi bunlari Bati Ajani Mustafa Kemal .

   • Cahiller için:
    Atatürk koruma kanunu’nu çıkartan MENDERES’di
    Başörtüyü yasaklayan DEMİREL’di
    En çok toprak kaybeden Sultan II. ABDÜLHAMIT’di
    12 ADALAR, 1912 yılında, OSMANLI Hükümeti tarafından İNGİLİZLERE VERİLDİ
    KIBRIS, 1878 yılında, tek bir kurşun atılmadan II. ABDÜLHAMİT tarafından İngilizlere verildi.
    Ruslar birinci dünya savaşından önce ARDAHAN, VAN, ERZURUM’a kadar inmişlerdi.
    Sultan VAHDETTİN, Tahtında kalmasına karşı, Sevr anlaşmasını kabul etmişti.
    TÜRKLER (Rumeli, Kafkasya, Azerbaycan, ve Türkistan Türkleri) ve ASYALI(HİNT, Malay) Müslümanlardan başka bir Müslüman toplum, Osmanlı hilafetini kabul etmiyordu.
    SAİDİ NURSİ, ve ŞEYH SAİD, İngilizler tarafından kurulan, ve doğu’daki vatandaşları kullanmak için yaratılmış olan ‘Kürt teali Cemiyeti’ ne mensuplardı.
    Kurtuluş Savaşında, ATATÜRK’Ü Kafir ilan eden, Fetva ile öldürülmesini isteyen, Kuvai Milliye ve onlara destek verenleri’de Kafir ilan eden, İSKİLİPLİ ATİF HOCA, ‘İNGİLİZ MUHİPLER CEMİYETİ’ne mensuptu..

    • 1-menderes kemalist kafirlerden çekindiği için o kanunu koydu.
     2-başörtüsü her zaman yasaktı,köylülere serbest
     3-en çok toprak kaybı abdülhamidi deviren ittihat terakki partisi şimdiki chp lilerin babaları tarafından verildi.
     4-osmanlı geçici süre için ingilizlere verildi.
     4-erzurum,,van,ardahan ittihat terakki hükümetinin yani osmanlı düşmanı hükümet tarafından kaybedildi.
     5-sevr bir taslaktır,bu ingilizlerin talepleri idi.
     6-hilafeti kabul etmiyordu dediklerin kemal kafirine altınlarını verdi o da bu altınlarla iş bankasını kurdu.
     7-islam şeriati,laiklik ve hilafet kaldırıldığı için şeyh said isyan başlattı.iskilipliye şapka hususunda yazısından dolayı ilkin ödül verildi,sonra takmadığı için öldürüldü,mehmet akif ersoy bu yüzden mısıra kaçtı,odamı ingiliz ajanıydı.
     kemal gavurların yapamadığını bu millete yaptı.10-15 yıla kalmaz o put yıkılacak.

     • atatürk kadar büyük müslüman var mı.islama en çok hizmet etmiş adamı utanmadan islam düşmanı diyorsun.her sözünde cenabı hakka şükürler olsun diyen.peygamberimize ekmel mükemmel efendimiz diyen.ilahiyat fakültesini kuran.imam hatibi kuran.diyaneti hizmete sokan sokan atatürk.işiniz yalan dolan cehennem vadilik ajanlar sizi

     • hilafet hiç bir zaman kaldırılmadı.meclis içerisinde korundu.ve şu an hala en büyük en büyük müslüman atatürk sayesinde meclis çatısı altında hala korunmaktadır.halifelik ayrı hilafet ayrı şeydir

     • islami şeriat diye bir din yoktur.din islamdır.bütün müftüler.müftü yardımcıları.şeyhler.hocalar.mollalar.halveti şeyhleri atatürkün islam adına kuvayi milliyenin yanındaydı.ve yine yanında olacak.sizin gibi ajanları ve sahibiniz dış güçleri denize dökeceğiz allahın izniyle

    • cahiller için yazmıssın birde ulan zır cahil abdulhamithan hiçbiryeri vermedi git bi tarih oku 12 adalar diyor lan zır cahil 🙂 400den fazla ada lozanda verildi batı trakya dahil ne 12 adasından bahsediorsun ABDULHAMİT tahtan inerken bi haritaya bak 1 taş dahi verilmedi tarih bilgine veya yalanını zıplatıyım yazdıkların full iftira full yalan siyonist uşağı seni m.kemal saten kafir idi nutuklarında açıkca bas bas kendi diyor bunu git bi atam dedigin adamı tanı önce hayatınız palavra ulan 🙂 şaka gibi ya 😀 osmanlı hilafetini kimse kabul etmiyormuydu pakistandan tut afrika ülkeleri ordan tut arabistana kadar sayarım sana ya sen nasıl bi aşşalık yalancı cahilsin anlam veremedim şerefsizler bu ülke sizden arındırılmalı

     • Sultan Abdülhamid han devrinde toprak kaybedilmiştir fakat sadece biri ikisi Sultan Abdülhamid’in tek yönettiği dönemde olmuştur. İttihat ve Terakki Partisi Rusya’nın reform talebini reddetmiş ve Rusya’ya savaş İlan etmiştir. Bu savaş sonucunda aynı İttihat ve Terakki Partisi siyasi anlaşmazlık ve güç hırsı adına ordudaki başka görüşten komutanları zayıflatmış, hatta Gazi Osman Paşa Plevne savaşları sırasında 3 kez ihanete kurban gitmiştir. 4 kez hücüm edilen plevne’yi 3 kez başarıyla savunup hücüm eden Gazi Osman Paşa’ya eğer siyasi konular yüzünden destek gelmemezlik edilmeseydi. Balkanlardaki Rus ve Romanya kuvvetleri kıskaca alınabilirdi. Gazi Osman Paşa 24 saat Rus ordusunu kovalamasına rağmen destek gelmemiş ve dördüncüde Rus birlikleri Galip gelmişti. Osmanlı’ya en büyük ihaneti eden İttihat Ve Terakki Cemiyeti daha sonra Abdülhamid Han bunları öğrendikten sonra kapatılmış ve meclis feshedilmiştir. Bu savaşın sonunda Bulgaristan,Sırbistan ve Romanya topraklarımızdan çıkmıştır. Ayrıca bu olayların sonucunda Rusların neredeyse İstanbula girmesi üzerine Sultan Abdülhamid İngilizlere Rusyaya karşı destek vaadiyle kıbrısı kiralamıştır. 1882 de İngilizler savaş dahi ilan etmeden Osmanlı’nın elindeki Mısır’ı işgal etmiş ve aynı yıllarda Fransa’da Tunusu savaş ilan etmeden işgal etmiştir. Osmanlı’nın deniz gücü aynı şekilde yok olmaya yüz tutmuştur. Yani Abdülhamid Han sizin dediğinizin aksine devrinde kendi dahli olarak yada olmayarak çok toprak kaybetmiş bir insandır.

   • atatürk kadar büyük müslüman var mı.islama en çok hizmet etmiş adamı utanmadan islam düşmanı diyorsun.her sözünde cenabı hakka şükürler olsun diyen.peygamberimize ekmel mükemmel efendimiz diyen.ilahiyat fakültesini kuran.imam hatibi kuran.diyaneti hizmete sokan sokan atatürk.işiniz yalan dolan cehennem vadilik ajanlar sizi

  • Yazılanları okumakta güçlük çektim bir an hiç bitmeyecek sandım. Bu miğde bulandırıcı vahşeti bir İNSAN yapamaz. Vicdanı olan , Ben Müslümanım diyen, Allahtan korkan yapamaz ve savunanlar ve haklı çıkarmaya çalışanlarda aynı şekilde. Ayrıca bu zalimlikleri yapamayanlar, bebekleri ve masumları öldüremeyen büyüklerimizin Allah mekanını cennet etsin, AMİN. Yorumlara baktımda gerçekler açıkça ortada olduğu halde hala KIVIRANLAR var. Hiçbir neden de bu katliyamı haklı çıkarmaz. Ve size birşey söyleyeyim mi geçmişten bu yana ‘Aydın insanlarıyla birlikte’ bu olay gibi o kadar çok zulüm yapılmışki bu halka neredeyse hiçbirini bilmiyorsunuz ne yazık ki. ‘Allah katında bu yapılanlar kabul edilemez, Hesap verilemez…!!!

  • Bir kere peşinden rahmet okuduğunuz adamın adını bile bilmiyorsunuz. Bu adamın bir doğrusu varsa 10 yanlışı var. kendi halkına katliam yapan bu kişinin bu günkü Beşar Esad’dan ne farkı var. Açım İnternetten izleyin bu ve buna benzer marifetlerini, Bir lider bir savaş zırhlısıyla bir şehri bombalatırmı? İşte size O günkü Esad. Bu sonradan Kendi Meclisinin kararıyla TÜRK’e ata olmaya soyunmuş gaddar ve zalimmi TÜrk’e ata olacak. ? Fatih’in hayatını bir inceleyin. TÜRK’lüğü öğrenin. Böyle bir milletin Atasının nasıl olacağını görürsünüz. Yİnede bu adamı kendisine ATA olarak kabul edenlere lafımız yoktur. Varsın onların atası olsun.

   • Fatihin hayatı Fatihin hayatı emin ol Fatihte birçok katliyam yaptı ve bu yüzden birçok insan İstanbuldaki yeni köprüye isminin verilmesine karşı çıkıldı Tarih sadece internetten ve kitaplardan öğrenilmez bende istersem sana 2 dakkikada bir site açıp tarih yazabilirim anladınmı 3-5 internet sayfası okudum diye Tarih biliyorum diyemezsin adı üstünde Tarih geçmiş zaman anladınmı o yüzden sen O Fatihinede okudugun sayfalarada duyduklarında fazla inanma kardeş. Körü körüne hiç birseye bağlanmayın..

  • Ermenisini de dersimini de ayrı s****im. Ateşi bol olsun o****pu çocuklarının sıra elbet torunlarına da gelecek la ilahe illahlah ve tayyib

 4. AKP’liler kadar yalancı bir topluluk görmedim. El Bab’da ve Türkiye’nin güney doğusunda Kürtlere ve Araplara katliam yaptınız. Ülkeyi sömürdünüz, çaldınız, çırptınız, üstüne birde Ensar vakfındaki tecavüzleri korudunuz, işlemediğiniz su., günah kalmadı ve utanmadan başkalarına iftira atıyorsunuz. Hayatımda böyle bir şerefsizlik görmedim.

  • Madem o kadar sinirlendin adını da ver de delikanlılığını görelim. Lafla erkek olunmaz koçum.

   • Napıcaksın reisin gibi bimere şikayet mi edeceksin. Doğrular neden bu kadar zorunuza gidiyor. Tamam sen koyun ol lafımız yok saygımızda var da başkası koyun değil diye söyledikleri gerçekleri neden sizi rahatsız ediyor. Adını söyleyince ne olacak delikanlılığın var ise adamın yazdıklarına cevap verirsin Alper Efendi

 5. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk Paşa Hazretlerinin kürtlerle veya alevilerle hiçbir problemi yoktur. Derdi dinci gericiliktir. Dinin bu milleti esir aldığı, ezdiği, sömürdüğü yüzyılların hesabını sormuştur. Dersim İsyanı da gerici bir ayaklanmadır ve bastırılmıştır. Genç Cumhuriyet sonuna kadar haklıdır. Çok acılı da olsa gericiliğin kökü kazınmış ve bir daha da o bölgeye girememiştir. Kanıt mı istiyorsunuz, okuma yazma oranlarından tutun,sınav başarılarına,çocuk yaşta evlendirme oranlarına kadar Türkiyede en iyi durumdaki il Tuncelidir. Bu bir tesadür müdür sizce?

  • yazık “hayalet orgazm” bu olsa gerek. kafanda neler yaşıyorsun kimbilir. yine ismini vermeyip korkan bir şahıs. büyük ihtimal alevi yada kemalist.
   Belgeler asla yalan söylemez, görmek istiyorsan Trabzon’da ki Atatürk evi Müzesini ziyaret edebilirsin.

   • Madem belgeseller yalan söylemiyor o halde akp gerçeği de yalan değil dimi? Hani şu fetocu olup hdpyi başımıza sarıp sonra sanki kendileri sarmamışta sanki babam getirmiş gibi dimi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla ve katta böyle bir katliamı Kürtler öldüreyim de ülkemde sadece türk kalsın diye yapmadı! Gericiliği durdurmak için yaptı! Baş kakıranlar için yaptı dersim katliamında sadece suçluları öldürdü gerisi nasıl öldü hala faili meçhul totonuzdan yancı toplumun yaptığı bi takım ‘algı operasyonlarını’ beyninize kazımayın açın okuyun Nutuku görün neler yazıyor daha net anlarsınız! Atamızın en sağlam silah arkadaşları kürtlerden oluşuyor! Bizi kürte düşman eden de onları dinsiz imansız ilan eden de bu dönemin akp yönetimidir ulu önder değildir! Ama işte beyniniz çalışsa idi biraz tarih kokan kitap okurdunuz sizin okuduğunuz anca necip Fazıl gibi dönemin akp beyinli sini okumak anlamaya çalışmak. Sizin gibi insanlar ile aynı dini paylaştığım için aynı ülkede kökümün olduğu için utanç duyuyorum koyun gelip koyun gideceksiniz ne kadar üzücü bi durum düşünsenize Rabbim size düşünün diye beyin vermiş ama siz tasma takıp oraya buraya yönetiliyorsunuz ne kadar acı bir durum olsa gerek. Rabbim hepinize düşünme şansı versin.

   • “Belegeler asla yalan söylemez” mi kardeş yaşayacağın göreceğin daha çok şey var “Evrakta Sahtecilik ” diye bir olay var ve bu ülke yıllarca bu olayin abonesi olmuştur çünkü sürekli birilerini karalamak kendini yükseltmek için gerek duymuştur günümüz yıllarında bir benzeri Yolsuzlukkk

   • Din adı altında din dışı, çıkar gözeten insanlardan ve eylemlerden bahsediliyor burda. Din Allah ve kul arasındadır ve Atatürk de herkesin dinini baskı altında olmadan, özgürce yaşayabilmesi için çabalamıştır.

   • beton kemal lafzını fetocular kullanırdı. Milletin kafasına bomba yağdıranların dersimi eleştirecek yüzü yok.

   • Şu an Mustafa Kemal’in Laiklik ilkesi altında bu kadar özgür yaşayabiliyosun. Anan bacın hepsi bu sayede bu kadar özgür yaşayabiliyo? Bana bi tane islamla yönetilip refah içinde yaşayan devlet göstersene ? Ama sizin derdiniz kendi karınızı kızınızı kapatıp elin karısına kızına laf atabilmek yada 4 tane kadın alabilmek demi. Nice brain kardeş aynen devam

  • SEnin gibi dinsiz aptalları böyle kandırıp kendi saflarına çektiler. Din Jİmseye zarar vermemiştir. vermezde. Eğer Bu Dine zararalidir diyorsa bir insan O’nun ALLAH inancı yoktur. Bu memleketin başına ne dert gelmişsede ALLAH sızlardan gelmiştir. Onlarında hesaba çekilecekleri gün gelecek Mutlaka YARadan HUZURUNDA

 6. ALINTI:
  ÖZKAN GÜLER Ağustos 12, 2016 4:57 am
  YAHUDİ ATEİST DİKTATÖR M. KAMAL ATATÜRK ATEŞİ BOL OLSUN İNŞALLAH ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.

  Benden sana:
  Ulan soyadindan utan…
  Aslinda soyadin “Tartar” imis ve de sen mahkeme yoluyla soyadini degistirmissin, cünkü….
  Cünkü, agzina o kadar cok VERMiSLER ki senin, dudak kaslarinin sekli degismis ve aslinda durumuna üzülmen gerekirken “güler” duruma düsmüssün. Yakin cevren de durumu cakmasinlar diye, yine agzina uygun olan “Güler” soyadini almissin. “Oglanci” degilim ama adresini bir versen de seni bi “MUAYENE” etsem, ne dersin?

 7. DERSİM’DE KATLİAMI YAPAN DA KATLİAM YAPILANLAR DA BELLİ !..
  AMA BU ALEVİ KATLİAMINA SAHİP ÇIKANLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL !…
  50.000 ÇOLUK ÇOCUK MASUM CAN, CHP TARAFINDAN KATLEDİLİYOR, AMA NEDENSE TECAVÜSCÜSÜNE AŞIK MİSALİ CHP YE EN ÇOK ALEVİLER SAHİP ÇIKIYOR !…

  • Çok iyi bir analiz soruyorsun adamlara ataturkcuyuz cumhuriyetciyiz der kafalarına bombalar indiren Atatürkü bizden cok severler

 8. AKP MİLLİYETÇİLİĞİ VE OSMANLICILIK!

  AKP milliyetçiliği, İttihat Terakki Osmanlıcılığıdır!
  El Kaide’nin 4 çeşit fraksiyonundan,Taliban, Müslüman K., ÖSO ve Hamas’ı kullanan AKP, İttihat Terakki’nin politik İslamını yeniden bayrak yaptı!

  Görüldüğü gibi Pan İslamist, Pan Turanist AKP dünyadaki diğer İslamcı hareketlerle iç içedir. AKP milliyetçiliği, Devletçiliği İttihat Terakki Osmanlıcılığıdır!!
  Artık bugün AKP rejimini savunan, Erdoğan’ın başkanlığını savunan biri, Suriyeli, Bosna’lı veya Somali’li kim olursa olsun bu, yeni ümmetin bir parçasıdır…Uygarlıkları silip süpüren bu barbarlığın yüz yıllık özlemi Osmanlıcılık ve Ortadoğu’lu İslamcı görüşlerin kaynaşması bugünkü AKP’nin dinci yüzünü oluşturuyor.

  İTTİHAT TERAKKİ KOMPLOLAR VE DARBELER HAREKETİDİR.

  RT Erdoğan kliği 15 temmuz’da birileri kalkışırken, kendisi gerçek darbeyi yaptı!
  Kafa karışıklığını da kendisi giderdi! 15 Temmuz Akşamı RTE “bu olay bize Allahın lutfu ” dedi !

  Pan Türkist, pan islamist çizgiyi esas alan AKP, 12 Eylül 1980 Cuntasının temellerini attığı ANAP, MHP, DYP çizgisinin yeni şartlara uyarlanmasıdır. Askeri cuntaların  Terörle Mücadele Şubelerinde devşirilen bu politik İslamcılar, kadrolaşmalarını tamamlayarak, o askeri anayasaya göre görev başına getirildiler! 15 Temmuz girişimi ve Erdoğan’ın gerçek darbesi ile bu kadrolaşmanın iç yüzü biraz daha netleşti…
  15 Temmuz ile ortaya çıkan duruma bakılırsa, büyük Mafya gurupları, ÖSO, Müslüman Kardeşler, NUSRA, Taliban, Hüda-Par, Hamas, Işid vb. gibi eğilimler AKP’de birleşti.
  AKP’nin yeni tabanın çoğunluğunun ise ırkçı, pan Turancı Pan İslamist MHP-DP-ANAP-Ulusalcı zihniyetinde olduğu ortaya çıkıyor…
  Osmanlıcılığın son dönemindeki, İttihat Terakkicilerin muhafazakârlık ile değişme arasında bocalayıp duran kitle piskolojisini en iyi şekilde bugün RT Erdoğan temsil ediyor!

  İlginç olan diğer bir nokta ise, AKP’nin kimi “palalılar”, kontrgerilla örgütlenmesi, fevri topluluklar ve yerel çeteler göz önüne alındığında sokaktaki örgütlü militan desteğini çoğunlukla, SADAT, ÖSO, Müslüman Kardeşler, NUSRA, Taliban, Hüda-Par, Hamas, Işid vb. örgütlerden devşirdiğidir..

  Yerelde İttihad-ı İslamcı Türk, yani Panislamizm, pan Turanizm çabaları ve devletten kopamayış, tepeden inmecilik ve devlet aygıtına bağımlılık Türkiye İslamcılığının irsî bir sorundur. Tabii ki, AKP rejiminin aile şirketlerinin ve iş adamlarının çıkarlarını savunmak için dinci gericiliği topluma hâkim kılma çabasında illa ki kitle tabanıyla birlikte safkan Şeriatçı olmasına gerek yok. Osmanlıcılık da bu işi görmeye yeter.. AKP, 12 Eylül askeri darbesinin ana amacı olan “ümmetten bir ulus yaratmak ve ulustan da yeniden bir ümmet yaratmak” ideali ile yapılan askeri anayasasının bir ürünüdür…
  12 Eylül ve 15 Temmuz darbeleri, ‘milli dindarlık’ diyebileceğimiz İslamcı, sağcı, devletçi, milliyetçi öğeleri de taşıyan eklektik veya sığınmacı bir kimliği oluşturma hedefini güder! Şimdi AKP’de toplanan politik İslamcılar kendi mirasını red etmeden ulusal kimlik veya sistem içinde, Osmanlıcılık ideolojisini yeniden yapılandırarak, Türk-İslamcı eğilim dışındaki bütün akımları tehlike olarak görüyor…
  AK Parti, öncüllü olan İttihatçılar gibi İslamcı ruhu kullanma veya çözme bağlamında, bütün namemnun unsurları toparlayıp kendi hedefleri doğrultusunda mobilize ediyor..

  İslamiyet denilen ideoloji bu coğrafyada siyasetin içeriğini de biçimini de belirleyen en önemli faktör olmaya devam ediyor.

  Bunu bilen darbeciler ve AKP’de toplanan politik İslamcılar kendi mirasını red etmeden ulusal kimlik veya sistem içinde, Osmanlıcılık ideolojisini yeniden yapılandırarak, Türk-İslamcı eğilim dışındaki bütün akımları tehlike ilan ettiler.. AK Parti, öncüllü olan İttihatçılar gibi İslamcı ruhu kullanma veya çözme bağlamında, bütün namemnun unsurları toparlayıp kendi hedefleri doğrultusunda mobilize ediyor..
  AKP, Müslüman Kardeşler, El Kaide aynı madalyonun yüzleridir.
  AKP İslamcılığı, İttihat Terakki yöneticilerinin İslamcılığının şartlarımızda ki son halidir… AKP poltik islamında, bazı ritüelleri yerine getirdikten sonra her şey serbest! Mafya, kara para, Hırsızlık, cinayet, yalancılık, kişiye biat, ahlaksızlık… Bugün, Türkiye’nin en büyük Mafya babalarının, AKP’de birleşmesi tesadufi değildir.
  15 temmuz’da askerleri linç eden unsurların çoğunu Mafya çeteleri mobilize etti…Mafya babalarına en büyük cenneti yaratan AKP iktidarının düşmemesi için en önde savaşanlar ve ”demokrasi nöbeti” tutanlar bu çeteler oldu! Erdoğan sarayının yeni şefinin, islamcı kontrgerilla SADAT örgütünün liderinin en büyük mafya çetelerinin de gizli lideri olması tesadüf değil…

  15 TEMMUZ BİR DARBE GİRİŞİMİ OLARAK KALMADI, GERÇEK DARBEYE DE DÖNÜŞTÜ!
  (“15 temmuz, Yüce Allahım’ın bana verdiği en büyük nimettir ” RT Erdoğan!)

  12 eylül 1980 darbesi gibi, hedeflenen noktalara varmak için gerekli bütün adımlar, karambol yaratılarak sivil bir darbe lideri(Erdoğan) önderliğinde yürürlüğe konuldu!
  Kenan Evren Cuntası, meşruluk kazanmak için Sağ-Sol çatışmasını bahane olarak kullanırken, RT Erdoğan Darbesi, FETÖ oluşumunu OHAL için neden olarak kullandı. Özleri ise aynı!
  İşkence ve zulüm, toplu tutuklamalar, Anayasalarının rafa kaldırılıp, muhaliflerin ailelerine dahi açık saldırı ve mallarına el koymak!
  Şu ana kadar toplanan bütün belgelerin ışığında, 15 Temmuz’un bir MİT projesi olduğu ve başkanlık hedefi önündeki son engellerin de ortadankaldırma amacı güttüğü ortaya çıktı…
  Başkanlık projesinde son aşamalara gelen Erdoğan şu anki durumdan daha güzel bir durum düşünemezdi!! Bu sayede etkin bir biçimde kahramanı oldu!
  Erdoğan 1 taşla 3 kuş vurdu!
  a- İttihat Terakki gibi Milli Birlik adına muhalefeti tümden yok etti. b-İslam ordusu kurma önündeki baş engel olan TSK’yi iyice zayıflattı. c-Sarayını meşrulaştırdı. Muhalafet denilen sahte unsurların sonları da Erdoğan sarayı oldu!
  Kendisini anti-cemaat diye tanıtan AKP, cemaat ve tarikatların en kötüleri en zalimlarinin bir ittifakı olarak anti-demokrat olan SADAT eşkiyalarını, ‘demokrasiye sahip çık’ yalanı ile öne sürerek halkın dikkatlerini başka yere çekip, kendi darbesini gizlemiş oldu!!.

  AKP’lilerin İttihatçı komploları ve gerçek dinleri!

  TC’nin kuruluşundan sonra, ulus devletin egemen dini haline gelen İttihatçı milliyetçiliği bütün siyasi partiler ve iktidarlar tarafından kullanılmaktan hiç vazgeçilmeyen temel bir TC inancıdır.
  Siyasi geçmişinde katliamcılık, soykırımcılık, yağma talanla diğer hakların yok edilmesi suçunu sorgulamayan ve hesaplaşmayan, aksine normalleştiren egemen Türk siyasal aklı, bu kirli kavramları Türk milliyetçiliği kavramıyla ifade etmekte sakınca görmüyor. İşte 16 Temmuz bu ruhun hortlaması idi… Türk soykırımcılığının iktidar eliyle Türk devlet dini haline getirilmesi ve içselleştirilmesi sonucu, doğal olarak Türk halkı da bu kirlenmeyi içselleştirdi. 
  MHP ve CHP birer devlet partileri olarak, Erdoğan’da somutlaşan ırkçılığın/Türkçülüğün/islamcılığın, İtthatçılık ruhunu görünce sütünü içmiş bebek gibi oldular!!
  Devlet dini haline gelen ırkçılığın/Türkçülüğün dokunulmaz, tabu olarak kabul edilmesi ve toplumda da kabul görmesi nedeniyle bu CHP ve MHP, hemen Erdoğan sarayına doğru savruldular.

  OSMANLI’DAN TEC’YE KADAR İSLAM SİLAHI!

  Dini bu şekilde bir araç olarak kullanmak AKP ile başlamadı! Bütün Osmanlı hikayesi, Türk islam zentezi budur.
  İslam dinini yaymak, Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Türk yayılmacılığının istila gerekçesi haline dönüştü. Müslüman olmayan devletleri işgal eden Osmanlı, işgali altındaki Müslüman devletleri ise uzun süre sömürdü.
  İslam Dini TC ile birlikte, devlete bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıyla tam anlamıyla devlet kontrolüne geçti. Yeni laik olmadı, dini tekeline alarak ve iktidar aracı haline getirdi. Bunun laiklikle bir alakası yoktur! İŞİD değil, Osmanlı Halifeleri, rakı içen TC kurucularından daha fazla uyuşturucu kullanıp Erdoğan sarayı gibi Avrupa’yı gölgede bırakan saraylarında, asrın en büyük zevk sefa ortamında yaşardı!

  Diğer taraftan, Osmanlı zamanında olduğu gibi, günümüzde de İslam dini, daha ağır şekilde, iktidar inşasında ve sonrasında baskı ve zulümle sürdürülmesinde araç olarak kullanılmakta. Suudi Arabistan’dan İran’a, Afganistan’dan Türkiye, Suriye, Mısır ve Libya’ya kadar her yerde İslam kılıcı bütün halkların başı üzerinde kutsal bir ölüm makinesi olarak çalışmaya devam ediyor..
  AKP’lilerin Sloganları olan yeni Osmanlıcılık, her ne kadar 21. yüzyılda sonlanan imparatorluk ruhuna çaresizce seslenme girişimi gibi görünse de, aslında onunla hedeflenen yeni bir kimlik inşası. AKP’nin 15 Temmuz darbesi ile etrafına topladığı MHP, CHP ve diğer ulusalcı, milliyetçi, ırkçı, mezhepçi kadrolar bu hayalin çaresiz ittifakı.
  İslamcı Türkçülük anlayışı, İslami simgelerin milliyetçilik, ırkçılık, Türkçülük ve Turancılıkla harmanlandığı Türk tipi yeni bir din anlayışıdır. Esinlendiğini iddia ettiği dünyadaki İslamcı hareketlerden bu kadar farklılaşmasının nedeni, yapay olması ve toplumu dizayn etmek için kurgulanmış olması/dayatılmasıdır.

  Şimdiki AKP bayrak sallama milliyetçiliği, Türk İslamcı anlayışla birleşip, yağmacı, pervasız ve ucube bir din haline dönüştü. İşin garibi, Kürt düşmanı anlayış, bu yeni din, geleneksel din anlayışının cami ve diğer kurumlarını kullanarak pazarlanıyor. Bir yandan Ortadoğu boğazlaşmasında eli kanlı cihadistlerlerle, mezhepçi temelde ittifaklar kurup diğer halk ve inançları yok etmek için, diğer yandan Kürdistan’da milli kimliğine tehdit gördüğü Kürtleri yok etmek için, milliyetçi, ırkçı, kafatasçı, Türkçü, Turancı gruplarla ittifak halinde Kürtleri yok etme hesaplarında kullanılıyor.

  Sevda Suner,
  13 Eylül 2016

  • Tayyip Erdoğan doğru söylüyor sen kimin torunusun kılıçdaroğlu senin ki de o misal tarafın belli değil

  • Syın sevda hanım Çok önemli bir konunun özünü kendi kafanıza göre değiştirerek yorum yapmışsınız. Bir kere İslamiyet bir ideoloji Değil ALLAH KAtından İNDİRİLMİŞ BİR DİNDİR: siz bunu gözardı ediyorsunuz. ŞU İSLAMİYETİ; KUR’ANın emirlerini bir araştırın bakalım .ALLAH’A inancı olan sizin anlattığınız vr doğru olan yanlışları yaparmı? BÜtün Bumlsrın yapılabilmesinin tek sebebi ALLAH korkusunun olmayışıdır.

 9. Bir Türk olarak Kürtler bizim ebedi kardeşimizdir.Birbirimizi öldüre öldüre nereye kadar.Unutmayin ki bir gun hepimiz öldurulup Allahin karsisina cikacagiz.O zaman Turkluk Kürtluk fayda etmeyecek.Son olarak en zayif baris en saglam savastan iyidir.Alemlerin Rabbi olan Allah siginirim.

 10. Hepiniz gerizekalisiniz lan ne kürdu ne türküymuş yaw hepimuz adem ve havvadan geldik hala neyin kavgasindasniz hepimiz insaniz lan insanliginizi kaybetmeyin bu yazdiklariniz neki isterse bir kişi öldürülmuş olsun en büyük zulüm dür bu bi insanin hayatini calmak hepiniz ölüp öbür dunyaya gideceksiniz sacmalayip dusman lasmak ırkçı ve kinci ideolojilerde olacagimiz yerde azıcık allaha vereceginiz hesabi dusunun ya bi türlü idrak edemediniz hepimiz aynı yerden geldik hepimiz insaniz birimuz marsli digerimiz neptunlu degil

 11. Katliam değil orospu çocukluğu hala atatürk savunuculuğu yapaiyor bu picler geçmişi ve eli kanlı serefsizler paramizdan bile resmini atmamız gerek

  • ulan dünya ATAMIZA saygı duyuyor senin gibi insanlarda ayaklar altına alıyor şunu unutma FATİH SULTAN MEHMET NEYSE ATATÜRKTE ODUR ama sen anlamassınsın cahil herif bu arada senin baban hangi milletten merak ettim büyük ihtimalle ermeni dir bu kadar kılsın ATAMIZA

 12. Dersim isyanı askeri bir harekâtla bastırılmıştır, ancak bu harekâtta iddia edildiği gibi büyük katliamlar falan yaşanmamıştır. Kürtçülerin “90 bin kişi öldürüldü, 100 bin kişi zorla göç ettirildi” iddiaları bir hayalden başka bir şey değildir. Yalnızca nüfus rakamlarına bakmak bile bu yalanı ortaya koymak için yeterlidir.

  İsyan öncesi Tunceli nüfusu 1935 rakamlarına göre 100 bindir. İsyan sonrasındaki 1940 sayımındaysa 95 bindir. Aradaki 5 bin fark da isyan sonrası zorunlu göçe tabi tutulan aşiretlerin nüfusudur. Hangi aşiretten kaç kişinin zorunlu iskana tabi tutulduğu belgelerde de sabittir ve bunun toplamı da 3470’tir!

  Üstelik, 1940 yılı sayımındaki 95 bin nüfus o dönem için çok büyük bir rakamdır. Tunceli’de bugün bile, 2008 rakamlarına göre, 87 bin kişinin yaşadığını düşünürsek, iddia edildiği gibi bir katliamın yaşanmadığı kolaylıkla ortaya çıkar.

  • Kardeş! Görgü tanıkları bile var, bu adamlar yalan mı söylüyor? Babaannemin babası evden alınıp kurşuna dizildi! Bu da mı yalan? Belki rakamlar abartılı olabilir ancak, orada ve sonrasında Dersim ahalisine ve Alevilere yapılan katliamları da size hatırlatmak isterim. 1993 yılında bile 37 kişiyi yaktılar ve devlet izledi. Boş konuşmayın bence, Dersim belgeleri açıklanmıyorsa boşa değildir!…

   • Senin dedenin adı soyadı ne? Eğer dediğin gibi evinden alıp kurşunlandıysa bir mağdur olarak neden dava açmıyorsunuz? Hozattan göç eden rahmetli nenemden ( üç amca oğlu askerlerle çatışmak için geride kalmışlar),çatışarak öldürülüp dereye atılanları kendi gözleriyle gören annemin babasından ve halen daha sağ olan annemim amcasından edindiğim bilgilerle söylüyorum dediklerinizin hepsi yalan.Eğer dediğiniz gibi 50 000 kişi öldürüldüyse isimlerini teker teker açıklayın ya da gelin beraber gidip toplu mezarlarını araştıralım.Demek istediğim tüm bu sansasyonun sebebi vatansever Alevileri devlete ve Atatürk’e düşman etme çabasından başka bir şey değildir.

   • Babaannenin babasının evden alınarak kurşuna dizildiği sadece senin iddian. bunu delillendirecek belge sunmadığın gibi eğer bu olay doğru olsa bile kurşunlanmasının sebebi varmıdır? varsa nedir? aksi tüm söylemlerin kuru sıkı iddiadır. ” benim babaannemin babası evden alınıp kurşunlanmış bu da mı yalan ? sözünün yalan olmadığının hiçbir garantisi yok

  • Yav tamam aptalsın anladım da onu bunu geç seni beyinsiz özerk bir bölgeye girip nüfus sayımını kim yaptı? adamlar devletten bağımsızken gidip nüfus sayımı mı yaptı devlet oraya? devlet giremediği için katliam yapıyor direnenleri katlediyor sen neyden bahsediyorsun? onu bunu geç sene 1940 kimin kimliği var acaba o tarihte? hele de dersim gibi bi bölgede? ve onu da geç nüfus 10.000 bile olsa yine 95.000 derler hatta 95.000 az demişler 150.000 filan demelerini beklerdim üstüne üremişler bile derdi bu şerefsizler ama senin gibi beyinsizler oldukça on binler daha çok katledilir

  • E embesil mal 1935 de ki yüz bin rakaminin büyüklüğünu Niye görmek istemiyorsun on binler katledildi şerefsizler atanizin kemiklerini sikeyim gotveren olduğunu bildiğimiz ataniza bu kadar sahip çıkmanıZ onun iÇinde olduğunuzun yegane sebebidir..Atatürk pici götünü silerken bi topdurrrr..

   • sizin atalarınız soyunuz katledildiyse siz nasıl geldiniz dünyaya?? yüzbinler katledilmiş olsa soyunuz sopunuz mu kalırdı kanı bozuk hain

   • Torunuyum dediğin osmanlı devleti parçalandı Atatürk sayesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak ayakta kaldı. Beğenmiyosan siktir git ingiliz sömürgesi olarak yaşa bu ülke sizin gibi internette her gördüğüne inanan koyunlar yüzünden bu hale geldi

 13. YAHUDİ DİKTATÖR M.KAMAL ATATÜRK GEBERDİ VE CEHENNEME GİTTİ ZULÜM 1938 DE SON BULDU ATEŞİ BOL OLSUN İNŞALLAH.

  • Kendine göre güzel yazdin. Sende seref varsa lafiyin arkasindaysan mert delikanli gibi sildir türk vatandaslugini ve kimligini yak. Sükü o kimligi sana begenmediyin atatürkdür. Gancik gibi böyle devam yasamak istiyorsan kimligin kalsin. Saygilarimla

   • Kes sesini Atatürk’ü atan olarak kabul ediyorsan Osmanlıyı da ceddin olarak kabul etmek zorundasın kimse inkar edemez bunu! Kaldı ki Osmanlı 3 kıtaya hakim olup,bir zamanlar dünyayı yöneten bir TÜRK devletiydi gurur duyacağına dediklerine bakta utan biraz.

   • Ceddime bir atatürk için vazgeçiyorsa atatürkü kullanarak türkçülük yapan ermeni döllerinden farkın kalmaz. Atatürk devrimleri ile bu ülke kurtulmadısa. Kurtarılan ülkenn değerleri ilede onlara zulum yapan her kimse atatürkte olsa kendini mehdi peygamber saysada onun ölüsünü sikmyen kafirdir. İlla atatürkü boyle andıracaksınız. Atatürkün görevi Bu vatana hizmet etmek ona geç cumhur başkanı ol diyen kim. Sen bundan haber ver atapiçleri.

    • Kimse ceddini inkar etmez ama son osmanlı torunları ülkwyi satarken o an ceddim ne yaptı demedi ülkeyi kaosa sürükledi Atatürk neyaptı peki bize bu toprakları sundu kan dökülen ugrunda ne canlar verilen topraklar buna şükür et vede terbiyeni bozma bidaha

  • Osmanlı bir ırk değil ailedir kardeşim. Sen de osmanlının sömürdüğü bi mazlumun torunusun cahil orospu çocuğu

 14. ÇELİŞKİ var, altında Atatürk ve İnönü’nün imzası olan kararla operasyon yapıldı deniyor. Yazılı Emir diye paylaşılan belgeye bir daha bakın, altında CELAL BAYAR ve ATATÜRK imzası var. Olayın İnönü ile hiçbir ilgisi yok, o sıra Başbakan Celal Bayar..

 15. Ulan kahpenin çocukları .kürt halkının onurunun çeyreği bile yok sizde.korkak köpekler.birgün gün gelecek özgürlüğümüz bizim olacak
  Savaşacağız yilmayacagiz.sonra sizin de kardeşlerinize ve annelerinize aynısını yapacağız.kısasa kısas kani bozuk faşist kopekleri

  • KORE GİBİ DEVLET OLDUĞUMUZDA ÇIKTIĞIN YERE GERİ SOKACAĞIM,ZERDÜŞT PİÇİ!HEM SAPINA KADAR IRKÇIYIM.ANLADIN MI SOYSUZ PİÇ?

   • Ebubekir senin anani kurt sikmiș senin gibi bir köpek soyu türemiș.senin ırkın köpek soyundandır.senin ırkını yok edicez .az kaldı.sonra uluyacaksin ana bacı namusun gidince.sopunu soyunu yok edeceğiz az kaldı köpek yavrusu.

    • KORE GİBİ DEVLET OLDUĞUMUZDA KAÇACAK DELİK ARAYACAKSIN,SOYSUZ PİÇ!SENİ MAYMUNDAN DÖNME ZERDÜŞT,ARTIK YETER CESARETİNİZ VARSA SAVAŞALIM.AMA KAHPE KARI GİBİ TUZAK KURMAYIN.SON OLARAK YAŞASIN IRKÇILIK,KAHROLSUN SOYSUZLUK

   • Savaşıyoruz zaten kahpenin dölü.koreye gömecegim seni köpek soyu.az kaldı sizin soyunuzu kurutmaya.karşıma gel senin namusun benden sorulur.it köpek .ırkını sıktımin .timucini .

    • CENGİZHAN ATAM GİBİ OLMAYAN SOUNA ASLA ACIMAYACAĞIM,MAYMUNDAN DÖNME ZERDÜŞTÇÜLÜK PİÇİ!

    • Karşıma gel ? Siz kafa kafaya savaşırmıydınız ? Savaş stratejisi pusu, arkadan vurmak kalleş gibi kancık gibi savaşmak olan kürtler için fazla cesaretli gördüm seni ? Ama merak etme senin de etek giymen yakındır çünkü söylediklerin savaş stratejinize uymuyo siz kancık gibi savaşmaya devam biz sizi saklakdığınız deliklerden bulur çıkarır ananızı sikeriz

    • SEN ALKIŞ(DUA)ET,CENGİZHAN ATAM GİBİ DAVRANMADI SOYU BELLİ OLMAYAN SELANİKLİ.OSMANLI NASIL BİTTİYSE O DA TAMAMEN BİTECEK.O ZAMAN KORE GİBİ SAF IRK,GERÇEK VE TAM BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLACAĞIZ.BENDEN OLMAYANIN YAŞAMAYA HAKKI OLMAYACAK.

   • La çağatay senin soyun ne oğlum o sövdüğün adamların hepsi belli Türk boylarından Türk aşiretlerinden senin soyun ne hepiniz ermeni dönmesisiniz birden Türküz diye ortalığa dökülüp ırkçılık yapmaya başladınız.

  • Biz sizin ananızı siktik üzgünüm o zaman otoriteye başkaldırdığınız için Size bir ders vermek istedik üzgünüm ama görünüşe göre hala akıllanmayan piçler var sağda solda kısasmış mısasmış aynılarını yaparmış. Bakın şu an yarraklara gelmiş durumdasınız görünen o ki sikilmeye doymuyorsunuz orospu çocukları…

   • Rum bozması köpek sen kimsin ki Anadolunun tek Türk soyuna sövüyorsun.Git Ergenekonu oku aklın başına gelsin biz sizin soyunuzu kuruturuz gerekirse

  • U lan köpekk senin cürmün ne senin yanında gelebileceklerin cürmü ne?? Ne ki sen yok bizde şöyle yapacaz böyle yapacaz diyorsun siz 500 senedir köpeklik yapıyorsunuz neyin özerkliği neyin kendi devleti ??? Kendinizi götürüp getirmeyin kendinizi de birşey sanmayın Hala olduğunuz yerde saymaktan birşeyleri elde edebileceğinizi sanmaktan bıkmadınız ama siz Nasıl serhildanı öğrettiyseniz bu millete bu millette size bu vatanın bölünmez bir bütün olduğunu öğretecek size

 16. Kürtçüler Dersim’de sistemli bir katliam yaşandığını iddia ediyor. Halbuki durum böyle değildir. Dersim isyanı için Kürt aşiretleri yıllarca hazırlık yapmış, Atatürk liderliğindeki Türk devleti de isyan başlayana kadar askeri hiçbir harekâta girişmemiştir. Kemalist iktidarın 30’lu yıllarda Tunceli’de yaptıklarını incelersek bu gerçeği görebiliriz.

  1930’daki Ağrı isyanının bastırılmasının ardından Doğu Anadolu’daki gücüne büyük darbe vurulan Kürtçülüğün Dersim dışında tutunabilecek bir yeri kalmamıştı. Dersim’deki Kürt aşiretlerinin bir ayaklanmaya hazırlandığı daha 30’ların başlarında tespit edilmişti. Pek çok resmi raporun yanı sıra Başbakan İnönü ve Ekonomi Bakanı Bayar’ın Şark Raporları da, bu konuda uyarılarla doludur.

  Atatürk de isyanı elleri kolları bağlı beklemez. 1935’te “Tunceli Vilayetinin Kurulmasına İlişkin Kanun” kabul edilir. O zamana kadar Dersim olarak bilinen yöreye Tunceli ismi verilir.

  Ancak Atatürk Tunceli’de yalnızca askeri önlemler almaz, Tunceli’ye “medeniyet” götürülür. Yüzlerce yıldır şehir merkezlerinden kopuk yaşamış Tunceli köyleri yapılan yol ve köprülerle “medeniyet”le tanışır. Hastane yapılır, doktor götürülür. Okul yapılır, öğretmen götürülür. Mahkeme yapılır, adalet götürülür… Köylüyü baskı ve zulüm altında tutan aşiret reislerinin silahlarına el konulur… Tabii tüm bu “medenileşme” hareketi gerici Kürt aşiretlerinin direnişiyle karşılaşır.

  Ve… 1937 yılının 21 Martında, yani bugün PKK’lıların da ayaklanma günü olarak kutladığı Nevruzda, Seyit Rıza liderliğindeki Abasan Aşireti, Harçik Köprüsü’nü yakarak isyanı başlatır. Aynı gece bir karakolumuzu basarak 33 askerimizi şehit ederler. 1920 Koçgiri isyanını liderlerinden ve Ağrı isyanına da katılmış Alişer ile Nuri Dersimi de isyancılar arasındadır.

  Ertesi gün Pah Hükümet Konağı, ilçede yeni kurulmuş ilkokul ve hastane de ateşe verilir. İsyanın hedefi açıktır: Atatürk Cumhuriyeti’nin götürdüğü “medeniyet”in bütün simgeleri…

  Tabii Atatürk, isyanın hemen bastırılmasını emreder. Ve dönemin Tunceli Valisi Korg. Abdullah Alpdoğan’ın komutasındaki 20 bin kişilik bir kuvvetle isyan bastırılır. Elebaşları idam edilir.

  “Dersim Harekâtı” olarak bilinen bu isyan bastırma operasyonu, bölgedeki aşiretlerin gücü tamamen kırılana kadar sürer. Aşiretlerin önde gelenleri, Tunceli dışına sürülür ve bölgede Cumhuriyet rejimi tam anlamıyla tesis edilir.

  • Onu anladıkta.
   Ana karnında doğmamış çocukların. Kadın çoluk çocuğun ne suçu var. Bunlar affedilemez. Affedilse hıyanet olur.
   Onu yapan zihniyet hala var.

   • MERHAMET,ZAYIF YARATIKLARIN İŞİDİR.CENGİZHAN’IN TORUNU OLARAK HİÇ KİMSEYE ACIMAM.SİZ GENE SELANİKLİ’YE ALKIŞ(DUA)EDİN(DAHA İLERİYE GİTMEDİĞİ İÇİN).BEN KORE GİBİ DEVLET YAPARDIM.

    • SEN NASİL BİR OROSPU EVLADISIN LAAN SÜNGÜYLE BEBEK ÖLDÜRMÜŞLER OHHHH OLSUN DIYOSUN ALLAH KİTAP PEYGAMBER KORKUSUDAMI KALMAMIŞ ONURSUZ HERIF CENABI ALLAH BÖYLE SOYSUZ KANSIZLARA FIRSAT VERMESIN

     • ALLAH DEĞİL,GÖK TANRI.PEYGAMBER DEĞİL,ATALAR KÜLTÜ.KİTAP DA DEĞİL,TÜRK-ŞAMAN TÖRESİ.ANLADIN MI SOYSUZ HERİF?HEM SÜNGÜ DEĞİL,YAĞLI KAZIK GEREK SİZLERE.YAŞASIN TÜRKİSTAN-KORE KARDEŞLİĞİ!

      • O YÜZDEN MÜSLÜMAN ÜMMETE BU ZULMÜ YAPMIŞINIZ DEMEK….EBUBEKİR ADINI KALDIR SIKTIR GİT TIBETE O ZAMAN PEZEVENK

      • ADIM TİMUR ATAMIN HEM TORUNU(EBUBEKİR MİRZA) HEM DE EBUBEKİR ADLI KOMUTANI(1402 ANKARA SAVAŞI SIRASINDA KEŞİF KOMUTANI)’DIR.KAHPE BİZANS’I TEKRAR ALCAĞIM ZAMAN CENGİZHAN ATAM GİBİ ACIMAYACAĞIZ.BUNU BİL ONA GÖRE DE ACIMA BEKLEMEYİN.YAŞASIN KAMCILIK(ŞAMANİZM)

      • ASIL SEN ZIRVALIYORSUN?1402 ANKARA SAVAŞI DİYORUM.KAHPE BİZANS,YAŞADIĞIN ANADOLU.NE İÇMEYE GELİNCE DE KIMIZ VE KEFİRDEN BAŞKASINI ASLA İÇMEM.

      • EBUBEKİR 1402 DE BIZANSLA SAVASMADIN LAAAA TIMURLA SAVASTIN O DA ANANI BELLEDI….KOKOYU FAZLA ÇEKME OĞLUM BU GENÇ YASTA NASIL Bİ MANYAKSIN SEN LAAAA BEBE

      • Seni gidi Allahsiz vicdansiz. Sira sizde birbirinizi yersinizde bizede izlemesi süßer insallah. Ins an olan olan baskasinin olumune sevinirmi. Hangi ara bu kadar cani acimasiz oldunuz. Merhametten yoksun kaldiniz..

      • Bak, inancın umrumda değil. sen de umrumda değilsin. Ama, şamanizmi desteklemeyenleri soysuz ilan edemezsin. şamanizmle, vatanseverliği nasıl bağdaştırıyorsun acaba??? Sen mi belirliyorsun kimin vatansever olup olmadığını??? Sen kimsin de bebek katliamını savunuyorsun! timur ile cehennemde yan. Böyle zihniyeti Altay Dağları’ndan aşağı bırakıp cesedi, Mekke’deki Zemzem kuyusunda yıkamak lazım. cesedi(pardon leşi) de pkk leşliğine gömmek lazım, bu merhametsizlik ancak terör örgütlerinde olur. Ben böyle zihniyetin fikir babasını ta yunanistana kadar kovalayayım. Yorumuma cevap falan da yazma, uğraşmayacağım senle.

     • SEN YAZDIĞIMI ANLAMADIN HERHALDE.CENGİZHAN VE TİMUR ATALARIMA TAPIYORUM.ANLADIN MI ZERDÜŞT PİÇİ?

    • Beni de kpss ye gimeden memur yapar misin? ..edit.. ugrasirim meme elleyerek maas alirim ..edit.. cengiz han bizim milletimize turk halkina edilmemis isle yapan alcaktir. Bunu savunan bir ..edit.. kurusudur cunku irki belli degildir. Turk olmadigindan… turk degilsin chnku o ..edit.. deden kabul ettin. O zaman soyun sopun da yok

     *EDİT: Küfürlü içerik

     • BENİM IRKIM DA SOYUM SOPUMDA BELLİ,T.C ..edit.. !ASIL CENGİZHAN’I TÜRK OLEAK GÖRMEYENLER ARAP VE GAVUR .. edit.. FATİH VE SELANİKLİ’Yİ ASLA ATA OLARAK GÖRMEDİM.VAR MI BİR İTİRAZIN?TÜRKİYE KORE OLDUĞUNDA KAÇACAK YER ARAYACAKSINIZ.

      *EDİT: Küfürlü içerik

      • Moğolistan’da Türkçe konuşabilen veya Türk kökenli olan kaç kişi var da bir Moğolistan hakanı, Türk oluyor

  • Evet haklisin ‘medenilestirme’ cok guzel bir sekilde yapilmistir: binlerce kisi kadin erkek bebek cocuk yasli demeden ‘medenilestirilmistir’. Boylece dersim cok hizli bir sekilde her alanda gelismis ve o gunden bugune kadar gecen sure zarfinda dunyanin sayili sehirleri arasindaki yerini korumustur ve korumaya devam etmektedir.

 17. …edit.. BEN SOYUMLA GURUR DUYARIM ..edit.. BEN DERSİMLİYİM BEN KUREYŞAN AŞİRETİNDEYİM …edit.. BİZ BOYUN EYMEDİK ÖLDÜK AMA ONURUMUZLA SİZİN GİBİ KAHBE KAHBE KACIP TIRSARAK AMA SÖZE GELİNCE KRAL OLAN ADAMLAR DEİLİZ BİZİM KANIMIZDA İSYAN ATEŞİ YANIYOR BUDA DERSİMİN KANINDAN GELEN BİŞEY 🙂

  *EDİT: Küfür yok Dersimli

   • Cengiz han diyince aklıma oruspu çocuğu bir Moğol gelir aklıma Müslümanları Türkleri öldüren biri sende onun dolusin amuga ggodugumun mali

    • IRK OLARAK TÜRK VE DİN OLARAK ŞAMAN OLDUKTAN SONRA NEREDE DOĞMANIN ÖNEMİ YOK.HEM T.C’DE DOĞMAK DEMEK TÜRK OLMAK DEMEK DEĞİLDİR.

     • Bir seyi gercekten merak ediyorum madem şamansın adın niye ebubekir lan …edit.. senin gerçekten cevao ver buna da belliyse eğer tutup başkalarına ..edit.. çikmasin diye

      *EDİT: Küfürlü içerik

    • KAPAT ÇENENİ,OSMANLI PİÇİ!CENGİZ HAN YÜZDE YÜZ TÜRK VE ŞAMAN’DIR.SENİN TAPTIĞIN YILDIRIM VE FATİH NE HALTTI ACABA?GÖKTÜRK TORUNU OLARAK HEM OSMANLI HEM DE SELANİKLİ SOYSUZA KARŞIYIM.ANLADIN MI ATASINI YOK SAYAN SOYSUZ?HA BİR DE TİMUR ATAM VAR.ELBETTE CENGİZ HAN’DAN SONRA.

   • Kureyşan bir Türk aşiretidir.Sen Cengizhan diye ortaya düşmüşsün, Cengizhan moğoldur.Senin soyunun ne olduğunu anlayamadım.

  • Lan insafsız köpek dersim katliamında bi derede 20 tane küçük çocuğu öldürmüşler onların suçu ne sonra Kürtler niye dağa çıkıyo dağa çıkmak yetmez o dağı sizin götünüze sokmak lazım

    • Şimdide olduğu gibi para o zaman tatlı geldi şimdi olduğu gibi vergiden kaçtınız vermek istemediniz soysuzlar hepiniz tek tek yok olacaksınız

     • Senin ananı bacını nineni Yunan sikerken kürt kardeşindi dimi orospunun evladı…işte böyle Kancık gibi savunmasız kadın çoluk çocuk öldürürsünüz….NE MUTLU KÜRDÜM DİYENE

      • KORE GİBİ DEVLET OLDUĞUMUZDA YAŞATMAYACAĞIZ SİZLERİ,ERMENİ DÖNMESİ ZERDÜŞT!DÜŞMAN DÜŞMANDIR.YAŞASIN TÜRKİSTAN-KORE KARDEŞLİĞİ!

     • Bekle bekle. Az daha bekle. Sonra bakin bakayim basiniza neler gelecek.o it tarafindan sikilerek
      Tureyen soyun yakinda o it gibi ….

   • çok iyi yapmış atatürk .keşke ozaman bütün kürtlerin kökünü kazısaydıda şimdi türkiyede bir tane kürt omasaydı.şimdi ne pislik olurdu ne terör olurdu.

    • senin kanını yolunu sikerim kahpe atatürk siksin seni siktimin şıllığı kürtler ananızı sikti dimi sizin zihniyetinizi sikiym azcık delikanlı olun kahpenin soyları yunan dölleri
     OROSPU.

    • Reyhan köpeği dünyada ne kadar kürt alevi senin gibi düşünmeyen insan varsa hepsi seni ve yedi sülaleni götünden siksin sokak fahişesi…

    • Seni siken kürt çok var demekki lan oruspu 1. Dünya savaşında ilk Türk bayrağıni kaldıran kimdi ebenydi git arastır öyle gel eminim sen türk değilsin ermeni olduğun belli

    • KORE GİBİ BİR DEVLET YAPTIĞIMIZ ZAMAN ACEM,ZERDÜŞT,GAVUR,ARAP,ZENCİ PİÇLERİNİ VE FAHİŞELERİNİ KAZIKLARA GEÇİRECEĞİZ.BENİM IRKIM VE DİNİMDEN OLMAYANIN YAŞAMAYA ASLA HAKKI YOK.

    • Cehennem in niye var olduğunu biliyor musun. Senin için.
     İnsan bozması vahşi hayvan. Kimin toprağında kime bu.

     • BİZ GELDİĞİMİZDE KAHPE BİZANS VARDI,ZERDÜŞTÇÜLÜK MAYNU!HEM İNSAN DEĞİL,ŞAMANOĞLU TÜRK’ÜM.

    • Adi vicdansiz!! Insafsız!!! Insanliktan bir zerre kadar nasip almamis bir yaratıksın. Yazik sana acıyorum bir yanda gibilerine!! Sevmeyi bilmeyen bir ZAVALLISIN !

     • Adi vicdansiz!! Insafsız!!! Insanliktan bir zerre kadar nasip almamis bir yaratıksın. Yazik sana acıyorum bir yanda gibilerine!! Sevmeyi bilmeyen bir ZAVALLISIN ! Reyhan bu cevap sana

      • İKİ AYAKLI AŞAĞILIK YARATIK DEĞİL,ŞAMANOĞLU TÜRK’ÜM.VAR MI BİR İTİRAZIN?TÜRK IRKI VE ŞAMAN DİNİNDEN OLMAYANIN YAŞAMAYA HAKKI YOKTUR.YAŞASIN KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ!TÜRKİSTAN-KORE KARDEŞTİR!

     • EN BÜYÜK KAHPELİK ŞAMANOĞLU TÜRKLERE KEFEN BİÇMEYE KALKMAKTIR.CENGİZHAN ATAM GİBİ MERHAMET ETMEYECEĞİM.KORE GİBİ DEVLET OLANA DEK YAKIP-YIKACAĞIZ.

    • Tanrı dağlarını once .. edit.. kardeş kardeş diyorum cunku belli kurt atalarim ..edit..

     *EDİT: Küfürlü içerik

 18. Artık dolaştığım hiç bir sitede yazılan yorumlara bakarken ki saskinligim hangi seviyededir bilemiyorum.Anlamsizca kenetlenmiş insanların içine milliyetçilik duygusu o kadar kötü ki aynada gordugu şeyi insan vücudunu birbirinden ayrip ölümü onlara yakıştırmıştır.bana biri bunu aciklasin anlatsın nolur hangi insan bir ölümü makul bulur

 19. CİHAT DENİLEN KİRLİ SAVAŞ!

  Şimdi örneklerini gördüğümüz ve adına Cihat denilen islamın kutsal savaşı, İslamın başından beri vardır. Bu savaşın bütün kural ve yöntemleri, islam ideolojisini yaratan Muhamet tarafından detaylı olarak işlenmiş ve uygulamaları bütün halifelerce takip edilmiştir. İslam; Cihad,istila,vahşet,talan,çapulculuk ve eşkiyalık ile din haline getirilmiştir…Osmanlı padişahları bile kendi kardeşlerini öldürürken, Muhamet’in koyduğu savaş kurallarına sığınmışlardır! İslam’ın politik-askeri doktirininde Cihat, Allah’ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için ortaya çıkan her türlü engel ve düşmana karşı meşru olan kutsal savaşı yapmak demektir ve oruç gibi farzdır!

  İslam dini ne yazık ki Cihat denilen inanç savaşı ile şiddet ve düşmanlık önermiştir. İslam resmen şiddet içermektedir. Cihat, İslam Dini’nin yayılmasına yönelik kutsal savaştır. İslam Hukukuna göre, Dünya, İslam egemenliğinde olan topraklar (Dar-ül İslam) ve İslam egemenliğinde olmayan topraklar (Dar-ül Harp) diye ikiye ayrılmıştır. Cihat denilen kutsal savaşlar da Dar-ül Harp özelliğindeki toprakları, Dar-ül İslam’a katmaya yöneliktir. 

  Yayılmak ve yağma-talanı iyice körüklemek için, Cihad, Müslümanlar’a farz olarak dayatılmıştır! Bu da Bakara-216 ayetine dayandırılıyor:
  Hoşlanmasanız da, savaş size farz kılındı. Belki de sizin hoşlanmadığınız şey, hakkınızda hayırlı olur; hoşlandığınız şey ise sizin için bir şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu durumda da cihad, namaz gibi, oruç gibi farz olan ibadetlerle aynı görülüyor. 
  Cihat ve kutsal akınlar denilen soygunlar neticesinde büyük bir servet ve güç edinen Müslümanlar, 4 kıta üzerinden son hızla yayılarak, Muhamet ölene kadar 30 yıllık bir zaman diliminde 40 ülkeyi işgal edip, yerli haklara karşı bir kıyım ve geniş tehcir (yerlerinden sürme) uyguladılar. Bu halkların geriye kalan mallarına el koydular…

  Muhamet öldükten sonra da yerine geçen halifeler, talan ve soygunun çekiciliği, iştahı ile her yere saldırdılar, her yeri talan edip, haraca bağladılar. Kafkaslar, Orta Asya, Kuzey Afrika, Orta Afrika ve hatta İspanya’ya kadar olabildiğine genişlediler. Sınırsızca talan, mezalim ve katliamlar yaptılar. Uzanmadıkları yer yoktur, Girdikleri her yeri talan edip, İslam’i kılıç zoruyla kabul ettirdiler. Kabul edenler kurtulur, kabul etmeyenler katledilir. Sonraki nesillere amacın İslam’ı yaymak olduğu aktarılsa da, gercek amaç: talan, soygun, haraç, cariye ve vahşettir.

  AKP’nin öncülü Osmanlı barbarlığının temelinde Cihat ve Gaza denilen Ganimet güdüsü vardı.

  Osmanlı padişahları, her zaman islam dinini yaymak için Kafirlere karşı non-stop savaş yaptıklarını söyler dururlar! İşte bu İŞİD vari ganimet savaşlarına o zaman da farz demişlerdir. Savaşta ele geçen yurtlar (ülkeler) fetih toprağı, öldürülen insanlar Allah’ın takdiri, ele geçirilen kızlar ve kadınlar (köle-cariye-seks işçisi-hizmetçi) erkek çocuklar köle (esir pazarında sermaye) İslam’ın şerefi; köle pazarında satılan insanlıktır. İşte Osmanlı dönemin de de bu İslam; haktan, hukuktan, adaletten, insanlıktan nasip almadan dünyanın başına bela olmuş bir ilkelliktir…
  Onlarca ülke, işgal edilen Balkan ve diğer Avrupa ülkeleri, İslam Dini ile asırlar boyu gerilemiş uygarlıkları yok edilmiştir. Bizans; İslam’ın katliam ve tecavüzüne uğramış, kızları cariye, oğulları köle (asker) devşirilmiştir.

  R.T. Erdoğan ve Cihat!

  ”Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız ve müminler askerlermizdir.” (RTE)
  ”Çamlıca Tepesi’ne tüm İstanbul’dan görülecek en az 6 minarelli, 28 bin metrekare civarında bir eser,dünyanın en büyük camisini yapıyoruz…” R.T. Erdoğan.
  R.T. Erdoğan, hayranı olduğu ve yeniden tesisi için her yola başvurduğu, gaza ruhuyla savaşmış Osmanlı’nın Cami kültürünü devam ettirmesi tesadüfi değildir!
  Erdoğan,sadece cami, saray değil, o aynı zamanda aç gözlü Sultanların Cihadi ganimet akınlarına da sahip çıkıyor.
  AKP’nin temsil ettiği İslam, hiç tartışma yok Osmanlı’dan devralınan akıncılık ve Gaza İslamı’dır, Yağma ve talan İslamıdır…Adına Türk İslam sentezide denilen bu Irkçılık, yağma ve talan ideolojisi,TC’nin temel doktirini halini aldı.. Ortadoğu ve İslam ülkelerinde İslam Din’inin, talan-yağma, tecavüz, katletmeler ve kafa kesmelerle Cihad’ı yeniden ayukka çıkarması, Türklerin İslam’a geçişi ve İslam’dan beklentileriyle bağlantılıdır. islam Din’inin tecavüz, katliam ve talanlarda savaş silahı olarak kullanılması, Osmanlı’nın da temel kültürü idi ve şimdi AKP bunu devam ettiriyor!

  AK SARAY OYUNLARI VE DİKTATÖRLÜK!

  Rejim değişikliğini hedefleyen AKP, seçimler yoluyla bunu başaramayacağını anlayınca kaos yaratarak amacına ulaşmaya çalışıyor…
  Halkı kandi yarattıkları kaos terör metotları ile kandıran AKP rejiminin kadroları, iyiden iyiye ülkeye topyekun tahakküm etmeye yönelen niyeti bozuk kirli savaşçı bu dar kadro, yasamanın yerine talimatı ve fermanı, hukukun yerine ise talimatla karar alan kurgu mahkemeleri koydu. Evrensel değerlere Cihatçı gözüyle bakan AKP liler, kendilerine ters düşen herşeye görülmedik bir kin ve nefretle saldırmaya başladılar…
  Başkanlık sistemi fiili ve cebri olarak varmış gibi hoyratça hareket eden eşkiya çeteleri: Bizans oyunlarını aratırırcasına hareket eden Erdoğan, zaman içerisinde yaratacağı boşluğu “başkanlık sistemi” kamuflajı altında nevi şahsına münhasır bir diktatörlük rejimiyle doldurmaya başlayacaktır…
  Dünya, maalesef, siyasi ve maddi iktidar ihtirasından başka değer tanımayan, hukuksuz ve despot bir güruhun elinde her geçen gün yeni bir haydutluk örneğiyle karşılaşıyor. Suriye’de ki Cihatçı terör örgütlerini her alanda destekleyen bu haydutlar çetesi,bununlan kalmayıp, kendi kişisel çıkarları için, İslami Cihadı Türkiye’ye de taşıdılar…

  Ak Saray’da yapılan caminin açılışını yapan Erdoğan, “İnşa edilen her cami bu topraklara vurduğumuz bir mühürdü. Her mühür bu coğrafyadaki tapu senetlerimizdir…”Günde beş vakit namaza işte o kubbelerin altında durulur. Camilerimin büyüklüğü iftar kaynağıdır.” dedi. Bunu söyleyen, İŞİD halifesi Al-Bagdadi değil, TC’nin AK halifesi!

  Bu kadar cami, kuran kursu, imam hatip, tarikat -cemaat ve Diyanet gücü arasında kalan kitlelerin, İŞİD’çi olmaması mümkün değildir…! Beyinleri gece gündüz Türk İslam sentezli piskolojik propogandaya tabi tutulan, çocuk yaştan itibaren sistematik şekilde şeriat kültürüne göre eğitilen bütün yeni nesiller kanlı Cihat’ın askeri potansiyeli olmaktan öteye gidemez..!

  Başta Arap, Türkiye ve diğer Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın her tarafına yayılan 100 milyonlarca beyni yıkanmış Cihatçı Müslüman, dünya egemenliği için zorunlu gördüğü kanlı savaşların ideoljik politik ve askeri eğitimine her alanda devam ettiriyor!
  Bu Şeriatçılar, hayvansal güdüleri için coğrafyamızı yeniden kan gölüne çeviriyorlar…! Suriye, Afganistan,Pakistan, Mısır, Libya ve Irak ve şimdi Türkiye’de olanlar, Osmanlı’dan kalan katliamcı ruhla, kuıtsal Cihatlara devam edileceği sinyalini veriyor…

  TC hükümetlerince, her tarafa camiler, kuran kursları ve imam hatipler kurularak beyinleri yıkanan milyonlarca Türk, Osmanlı akıncı Cihatçıları haline gelerek, Cihat çağrılarına kulak veriyor! Ruhları islam adına esir alınan milyonlarca insanı kışkırtan ve post modern Osmanlıcılığı devlet politikası haline getiren AKP yönetiminden, bunu daha da yoğunlaştırmasından başka türlü bir hareket beklenemezdi.

  Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ve İslamın sponsorluğu sorunu!

  Bu ülke yönetimleri Arap ve İslam âleminde ne kadar radikal, ılımlı, yumuşak, sert ve karışık İslamcı parti, örgüt, cemaat, tarikat ve grup varsa hepsi ile dolaylı-dolaysız ilişki kurup silah ve para yardımı yapmaya, onlarca Selefi Cihatçı örgütü beslemeye devam ediyorlar…
  Dünyadaki İslami Cihat hareketlerin ideolojik beslenme kaynağı sadece Suudi Arabistan değil, artık buna şimdi Türkiye’ de eklendi.
  Hepsinin beslendiği kaynak Müslüman Kardeşler hareketidir.
  Yani sorun bir IŞİD, Kaide, Nusra ve benzeri radikal İslamcı örgütler sorunu değil. En büyük sorun bugün, Müslüman ülkelerde bu örgütler paralelinde düşünen milyonlarca insanın varlığıdır.

  Sevgi ve Saygılarla

  Entegrasyon Komitesi İsviçre- Vevey

  ———————————————————————-
  Esin Duran,
  Selda Suner,
  N. Gök,
  Irem haloglu
  Ferdi koçkar
  Yeliz seren
  Vedat Konak
  S. Aktaş
  Pelin Moda,
  Bedri Engin,
  Hasan Sirtan
  M. Eskici
  Nazmi Dogan,
  Sevda Suner
  R. Adalı
  Sezer Aşkın,
  H. Datvan,
  Salih Demir,
  FERDİ KADER
  Erhan Vural
  Necmi Derinsu
  Ahmet Kaymaz
  Aslan IŞIK
  Nizamettin Duran
  A. Demir
  hasan kayısoğlu
  Melahat Baykara,
  ismail çekmez.
  Aydin Nizam
  Uğur Demir
  Ismail B. Cenk,
  Tekin Balkic
  Selma Altuntaş,
  Murat Koç
  Filiz Serin,
  Nedim Serin,
  Vedat Koçak,
  Salih Birdal,
  Erdal Cömert
  Ismail Bulak
  Ahmet Meriç
  Mustafa Gur,
  Hasan Zafer
  Bahar Ünsal
  Osman B.
  Ayse bahar
  Metin Maslak
  H. Maslak
  Dilek Solak
  zeynep içkaya
  Sevda maslak
  Sercan Gezmiş
  Aynur Balkaya
  İpek Doğan
  Nazım Doğan
  Murat Doğan
  esin erkan
  Beyhan erdem
  n. erdem
  İsmail Deniz
  Ayten BARAK
  Ugur Birdal
  Ahmet Tan
  İsmet Yelkenci
  Yıldırım Kongar
  Selma Kongar
  Birol Aytekin
  Hatice Gül
  Ibrahim Erkin
  Kemal erdem
  Rıza Akdemir
  Mehmet Coskun
  Hüseyin demir
  fethi killi
  Yeliz Ender
  Mustafa Ender
  Ugur Basak
  Kemal Dektaş
  Ayten Ilkdal
  Nuri Aktanır
  Metin Koc
  Sevgi Ender
  Burhan Kulakçı
  Oğuz Duran
  Burcu Kanter
  Aysel kanter
  Erol kanter
  Layla SOLGUN
  M. Oktay
  Kemal Aktas
  Yelda tekinoglu
  Orkun Keskin
  T. Vural
  Oğuz şen
  Nur Şen
  Ismail çaykara
  Burhan Orkal
  D. Kahan
  Seher Yıldız
  Esra akkaya
  Mehmet Uzan
  Yeliz IŞIK
  Murat Bakır
  O. Dem
  Salih Aktaş
  Seyhan İlknur
  Osman Çekiç
  esma yıldız
  Murat Çetindal
  Ali OkyarMusa Tekin
  Aslı Birdal
  Nazmi Doğan
  İnci Gür
  L. Okar
  Mustafa Karkaya
  Omer Aytac
  Mürsel Bozkır
  Zeynep Şengül
  Gülcan Iğsız
  Murat Nidar
  şemsi Kaya
  Ayten Ekşi,
  Eda leman
  nermin ışıl
  D. Polat
  Kadir Erdem
  Serdar OKTAY
  Mehmet Özdemir
  Mustafa Erkan
  Nuri AKTAS
  Emine AKTAS
  O. Kadir Ergun
  Metin Kurca
  Sedat Isiklar
  Filiz Bag
  Kadir Baskale
  Sevim Varlik
  Hasan Mesut Akkaya
  Necmi Guler
  Erhan Isguz
  Meral Okur
  Bilge Okyaz.
  Kemal Koç
  L. Mirakoğlu
  Oktay Kızılcık
  Mehmet Yavuzgil
  Erdal Polat
  Hüsnü oktay
  k. Sankay
  Ahmet tekin.
  Semra Kaya
  Mustafa Çiçek
  Kayhan Göçkaya
  Erdal Solgun
  Mehmet Solgun
  Esra Solgun
  N. Altik
  Oguz Karakış
  Leyla Mert
  Işık mert
  D. Öksüz
  Erdem Yılmaz
  Ayse Eltan
  S. Guner
  M. Deniz Ok
  Mehmet İnce
  Huseyin Cinar
  Meltem Cinar
  Berk Cinar
  L. Demirkaya
  Huseyin Çilek
  Ayten Irmak 
  D. Okdere
  Ali Uskan
  İrem Haloğlu
  Berdan Temiz.
  H. Baskale
  Murat Gülay
  Esra Gülay
  Mustafa Akyol
  A. jale Kol
  M. Kol
  Tamer Oktay
  Aslan Burukoglu
  I. Demir 
  Nurettin Akdal
  Uzan Kara
  ismail Igdır
  Ali Serin, Gül Akın, esra Serin
  Nuri Şen
  Hasan.Y. Balci
  Mehmet Yucel
  İsmet C. Koray
  salih Söğütlü
  Nuri Akçay, Gül Akçay, Esra Akçay
  Ali Dem. Sarahoğlu
  Ayten Karaman, Mehmet Azal
  L. Uzan, Harun Tabaklı
   Ertekin Sancak, mehmet değerli.
  Kemal Güler, Zeynep Güler
  B. Urak. 
  Ismail Duygu, Erdem Duygu
  Hasan Incedemir.
  N. kayıkçı.
  Bayram Akçak
  İsmail Dilpek.
  Kemal Uzunyayla
  Zeynep Olgun
  Mehmet Gülçiçek. Seher Gülçiçek.Mustafa E. Sırat.
  Oktay Baykuş. Ezra Seren.

  • Yukarıda ki “çirkin” yakıştırmaları sırf ifade özgürlüğüne olan saygımız adına kaldırmıyorum. Ancak İslam terörü lanetlemiştir bunu bir kere bilin. Bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir sözü Kur’an ayetidir ve Allah’ın sözüdür.

   İslam kılığında ki sözde CİHATÇI terör gruplarının milyarlarca inananı olan İslam dini ile bağdaştırılması son derece çirkin ve cahilce. Bu İslamın değil ilgili grupların vahşetidir.

   Batılı liderler dahi terör grupları ile islam dini inancını ayırıyor ve aynı kefeye koymuyorken sizin gibi sözde “Türkler” özde ise muhtemelen alevi-kızılbaş inancıyla Anadolu’da İslam’a yıllarca kin ve nefret ile bakmış sünni halka karşı husumet içinde büyümüş kendi inancını ifade etmek yerine gizlice yaşamayı seçmiş ve nihayetinde kaçkın olarak ülkeyi terk etmiş insanların batılı liderler kadar İslam’a saygılı olamayışı ibret verici.

   Demek ki can çıkar huy çıkmaz sözü doğru.

  • Ya siz kamera sakasi filanmisiniz. Harbiden bu yazdiklariniza inanarakmi yaziyorsunuz yoksa camur at izi kalsin derdindemisiniz hala? Hani Vahdettin’e yaptiginiz gibi, Abdulhamit’e yaptiginiz gibi. Islamin ne oldugunu bilmedigi halde uzerinde doktora yapmis gibi kasila kasila yazmisiniz ya, bi insan kendini bu kadar gulunc duruma dusurur?

   ”Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız ve müminler askerlermizdir.” Buda RTE degil Ziya Gokalp’in siiridir bu kadar zir cahil olamazsiniz.

   Ilkokuldan baslayip lise sona kadar Ataturk diye beynimizi yikarlarken sesin cikmiyoduda isine gelmeyince beyin yikamami oluyo?

   la bide Avrupada yasiyorsunuz hicmi gelistirmediniz kendinizi? bu kadarmi sigsiniz? okumayi bilmeyen yazmayida bilmez. Yazdiklarinizdan hic okumadiginiz belli oluyo zaten.

  • Bu kadar lgbt nin destek verdiği bu yazı hangi ibne tarihçiden alıntıdır acaba.Bu kadar da olmaz be.ulan ibneler orospular, bir de haçlı seferlerinden bahsedin be.eğer dedikleriniz doğru olsaydı ,Anadoluda, Balkanlarda bir tane gayrımüslüm olmazdı.

 20. BENİM EKMEĞİMİ YİYİP KAHPELİK EDEN PİÇLER!BURADA KONUŞMAK KOLAY.ERKEK OLAN ÇIKAR KARŞIMIZA.HEM IRKÇIYIM AMA SİZLER GİBİ PİÇ DEĞİLİM.TÜRKİYE KORE OLACAK,BAŞKA YOLU YOK.OSMANLI DA O TAPTILARINIZI DA YOKEDECEĞİZ.

 21. BİZİM GİBİ(GERÇEK TÜRK VE ŞAMAN)OLMAYAN VE DÜŞÜNMEYEN SOYSUZLARA ASLA HİZMET VERİLMEMELİ.

 22. TÜRKİYE KORE GİBİ GERÇEK VE TAM BAĞIMSIZ DEVLET OLDUĞUNDA BİZİM KAFAMIZA UYMAYANLAR(HEM TÜRK HEM DE ŞAMAN OLMAYANLAR)KÖPEK GİBİ GEBERECEKLERDİR.SIKIYORSA DA ÇATLAK SESLER ÇIKSIN BAKALIM.

 23. Ben türküm belkide kürdüm çünkü kürt akrabalarımda var ben insanım önemli olanda bu . Masum insanların canına kıymaktansa ölmeyi tercih eden bir Müslümanım ırkçılık yapan türk kardeşlerimize ve kürt kardeşlerimize rabbim birlik beraberlik içinde yaşama duygusu nasip etsin inşallah. ..

  • KES SESİNİ LAN! IRKÇIYIM AMA SENİN GİBİ PİÇ DEĞİLİM.KAFAMA UYMAYAN İT GİBİ GEBERİR.VAR MI BİR İTİRAZIN?YAŞASIN TÜRKİYE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ!TÜRKİYE-KORE KARDEŞTİR.

   • ulan oruspu senin orada ananı babanı öldürseler hoş olurmuydu piç ebubekir misin nesin anlamam ama
    şunu bilki Atatürkünde dört dörtlük bir insan olmadığınıda bil
    tamam ülkeyi düşmandan kurtarmış bir komutan olabiirde askerlere katlim yapın diye haber veren bir komutanda üzgünüm ama bir DİKTATÖRDÜR

    • Ulan sen ne bicim bir müslümsn melezsin Atamiz olmasaydi senin o on paralik gururunu bile burda dökemezdin ayi herif

    • KES SESİNİ LAN PİS ARAP!BEN ŞAMAN’IM.VAR MI BİR İTİRAZIN?ADIM DA TİMUR ATAMIN HEM TORUNU HEM DE KOMUTANININ ADI.ANLADIN MI LAN GERİCİ?

    • O…ARIYORSAN,OTAĞINA BAKACAKSIN.HEM ATATÜRK TAM OLARAK DÜŞMANDAN KURTARAMADI.YOKSA KORE GİBİ OLURDU TÜRKİYE.

  • Birlik beraberlik mi. Sana bir şey anlatayım mı.
   Bir babanın iki oğlu anlaşamadı mı. Birbirinden ayrılır herkese hakkı verilir sen yoluna sen yoluna.
   Kürtler istiyor
   Türkler istemiyor. Sizin ki de bana diyor.
   400 yıldır kardeş olamadık şimdi mi olacaz. Ayrılık zamanı geldi geçti bile.
   İşte çözüm.
   VE OLACAK ALLAH İN İZNİ İLE. bu kadar barbarlık yeter ve bunlar uslanmaz

   • BARBARSAM BENDEN KORKACAKSIN,KAHPENİN DÖLÜ!CENGİZHAN ATAM GİBİ YAKIP-YIKIP,VURUP-KIRDIKTAN SONRA SİZLER OLMAYACAKSINIZ ZATEN.ÇÜNKÜ KORE GİBİ DEVLET İSTİYORUM.

 24. Dersim Daglari T.C ordusuna toplu bir mezardir 1938 hesabi soruluyor ve sorulmaya devam edecek. Kemal kilicdaroglu ve onun gibiler T. C nin önünüze atigi kemikleri yaliyacana 1000 bin nerce sene Kürt halkina köle olurum. Dersim kürdistandir Vur Gerilla Vur 38 hesabini sor. Bir dersimli olarak kesinlikle savasa karsiyim am bu sayfayi ukuduktan sonra ve Türkiyede ki siyaseti gördügce . PKK GERILLA diyorum .

 25. Soykırım, “tek bayrak, tek din, tek devlet, tek marş, tek millet, tek dil”(Adolf Hitler- 1934,  R.T Erdoğan-2015) kompleksini taşımanın bir ürünüdür.
  24 Nisan bir soykırımdır.

  Tepeden, devşirme kalıntılarından oluşturulan Türk ulusu, varlığını; Ermeniler’in, Rumlar’ın, Kürtler’in, Süryaniler’in, yokluğu üzerine inşa etmiştir. II. Abdülhamit döneminde ortaya atılan Pan-İslamizm doktrinine, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin eklediği ve bugün TC yöneticilerinin de her adımda tekrarladığı ‘tekçi’ Pan-Türkizm doktrini, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Müslüman olmayan ulus ve azınlıkların yok edilmesi sonucunu doğurmuştur!

  Bu ideoloji temelinde kurulan Türk devleti, bunun bir devamı olarak Türkiye’de yaşayan hiçbir ulus ve azınlığa hayat hakkı tanımamaktadır. Şimdiki yöneticiler de, soykırımları geçerli kılan ve Hitler tarafından da kullanılan ‘tekçi’ söylemleri terk etmemektedirler.

  Bu bir soy kırımıdır. Ermeniler ırk olarak, millet olarak yok edilmek istenmiştir. Sadece onlar mı? Hayır, Anadolu’nun gerçek yerlileri, Anadolu coğrafyası topraklarını yaşama ilk kez açan, onu gerçek bir vatanı haline dönüştüren ve uygarlıkları tüm insanlığa ışık saçan milletler yok edilmek istenmiştir. Ermeniler, Rumlar, Kürtler, Suryaniler ve diğer ulusal topluluklar, insafsız, pervasız ve gayri ahlaki tarzda varlıkları yok edilmek istenmiştir.

  24 Nisanı bu açıdan kavramadıkça bu topraklarda kimse huzur beklemesin. Bu topraklara sonradan gelmiş ama bir türlü ortak yaşam arzusunu gösterecek uygarlığa ulaşamamış olanlar var. Sorun, bilinçaltında anavatansızlık takıntısında gerçek yerlileri yok ederek bu toprakları anavatan edinebilme histerisidir.
  Soykırımcı tek boyutlu yaklaşımların da kökeni buradadır; tek bayrak, tek devlet, tek marş, tek dil bu kompleksin onarılması güç tecellisidir.

  Hitler, ‘tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek dil’ sloganı ile harekete geçirdiği kitlelere yahudi soykırımını yaptırtmıştır. Ne yazık ki Anadolu yerli halklarının soykırımına yol açan bu türden Jön Türk sloganlarını, şimdiki yöneticiler de aynen tekrarlamaya devam ediyorlar…(Bakınız R.T Erdoğan’ın propoganda gösterileri..)

  Bugün Türkiye denilen bu alanda bundan bin yıl önce kimler yaşıyormuş iyice öğrenmeli. Gerçek tarihe ulaştıklarında görecekler ki bu ülkenin en eski sahipleri, soykırım yaşayan halklardır. Ve kadim halkların ana yurdudur bu ülke… Onlar misafir değildir bu topraklarda. Bir zamanlar 944 yıl ( Türkler 26 Ağustos 1071’de Orta Asya’dan o zaman Batı Ermenistan denilen  Muş ovasına geldi) evvel Küçük Asya diye tabir edilen Smyrina ( İzmir)’dan Kars’a, Hıristiyanlığın ilk merkezi olan Antakya’dan, Pontus Rum (Karadeniz)’a kadar olan bölge tamamen Hıristiyan coğrafyasıydı…
  Bu gün kadim Hıristiyan halklar, yaşatılan soykırım ve baskılar yüzünden ne yazık ki nüfusları sıfırın altındadır. 1915’de katledildiği sayı kadar bile olmayışları, bu ülkede Müslüman olmayan halklara acımasız bakış açısının göstergesidir aynı zamanda.

  Ermeniler, kendi uygarlık katkılarıyla Anadolu’ya renk katan, bölgemizin en eski uluslarından olup, katli vaciptir denilerek yurtları yakılmış, eski çağların bile tanık olmadığı bir vahşetle toptan sürgüne mecbur edilerek, 1,5 milyon insanı katledilmiştir; sürgünde ayakları telef olan uygar insanlar, Aziz Paşadan ayakkabı talep edince, Rahat yürüsünler diye bunlara ayakkabı giydirin diyerek verdiği emirle, ayaklarına at nalı çakılmıştır. Aç çocuklara, yüksekten sarkıtılmış ipe bağlı ekmekle, tavşan kaç tazı tut oyunu oynayarak işkence yapan, su içerken yılan bile dokunmaz erdemini ayaklar altına alarak, susuzluktan yerdeki su birikintisine yüzü koyun uzanıp su içen insanları topluca kurşuna dizen bir vahşet yaşanmıştır. Dünya kamuoyunca tüm çirkefliğiyle bilinen bu katliamın Osmanlı sorumluluğunda olmasına karşın, TC. dahi bu kirli mirası reddetmeye yanaşmamış, Osmanlıyı savunmuştur; Maktulleri, katil ilan ederek saldırıya geçmiştir. Gerçekler sürekli inkar edilerek, yadsımaya dayalı bir düşünce sistematiği kurulmuştur. Resmi tarih diye ünlenen tezler, inkarların tarihi olarak topluma dayatılmıştır.

  19. yy sonlarından başlayarak, Katolik ve Gregoryan (Ortodoks) diyerek birbirlerine kırdırılan, tenkil ve sürgünlerle, mal mülklerine el konularak baskı altında tutulan Ermenilere yönelik soy kırımı, I Dünya savaşının, malum bol bahaneleri altında girişilmiştir (24 Nisan 1915). Savaş sırasında, önce Ermeni gençlerinin Askere alınarak silahsız bırakılması ve ardından toplu tasfiyelerin yapılması, geride kalan Ermeni halkının Tenkil ve sürgünlerine geçilmesi. Bu konuda talimatların dakik bir biçimde, en yetkili resmi merciler tarafından istenip, izlenmesi.

  O dönemin Sadrazamı (Başbakanı) Talat Paşanın, başından itibaren olayları, dikkatlice takibi, emirler vermesi, istatistik tutması (iskan edecekleri yerde dahi nüfusa göre oranlarının %5 geçmeyecek düzeyde tutulmaları talimatları da dahil) ve bunun en ince ayrıntısına kadar yazılı özel notlarla tescili, Ermenilere reva görülen her şeyin, planlı bir tarzda icra edildiğini göstermeye yeterlidir (Ermeni tehciriyle ilgili Talat Paşanın tutanakları için bkz. Murat Bardakçı, Hürriyet gazetesi,…yayınlanan dizi) Bu, Ermenilere ilişkin, adına ne konulursa konulsun, yapılacak olanların önceden planlanmış eylemler olduğunu gösterir.

  Bundan sonra, sonuçlara bakılarak, yapılanlara verilecek ad, tanımlamaya geçilir.
  1915, Osmanlı Devleti tarafından, Ermeni, Asuri-Süryani, Rum gibi Doğu’nun yerleşik bütün Hıristiyan halklarını kendi topraklarından çıkarmak, azaltmak, yok etmek için düşünülmüş, bu coğrafyayı her bakımdan Türkleştirerek ulus devletin önündeki engelleri “temizlemeyi” hedefleyen, uzun vadeli planlanmış, acımasızca da uygulanmış olan çağın en kapsamlı bir “etnik temizlik harekatı”dır, bir SOYKIRIM’dır.

  Tehcir sadece bir bahanedir, Bu, Almanya’da Yahudileri evden çıkarmak icin de uygulanmıştır. Yahudi’lere, siz gaz odasına gidiyorsunuz diye durum açıkça söylenmemiş ve evleri yağmalanmadan bunlar sanki geri gelecekmiş imajı verilmiştir. 
  Ermeniler’in evleri ise hemen yağma edilmistir, fark budur. Ama yerlerinde koparmak icin göç, emniyet,savaş gibi bahaneler uydurulmuştur. 
  Yahudiler getolardan toplanmış, Ermeniler ise köy ve şehirlerinden toplanmıştır. 

  Tehcir-Soykırım, Anadolu’nun gayri Müslüm unsurlarından arınması için kullanılan bir araçtan baska bir şey değildir. Bu eylemi Teskilat-i Mahsusa adina organize eden, Bahaddin Sakir Adana murahhasi Cemal Beye 25 Subat 1915te yazdığı bir mektupta söyle der; “Cemiyet vatanı bu melun kavmin (Ermenilerin) ihtizasindan kurturmaya dâi hazirdir. Osmanli tarihine sürülecek lekenin mesuliyetini düsulhamiyetine almaya karar vermistir”. Amaç soğukkanlı bir bilinçle Anadoluyu Hiristiyan unsurlarindan arındırarak bir Türk devleti kurmaktır.
  Böylesine planlı ve en ince ayrıntısına kadar takip edilmiş ve bir etnik topluluğa yönelen, sonuçta en iyimser tahminlerle, el yazması tutanaklardaki rakamlarla bir milyon üzerinde Ermenin ölümüne yol açan, kimi şehirlerde nüfusu yüz binlerden sıfıra indiren, çoluk çocuk on binlerce canın etnik yapısını değiştirmek için farklı etnik toplumlara dağıtan, topraklara el koyan, binalarını yıkan, her türden maddi ve canlı servetine el koyup katleden girişimlere, soy kırımından başka bir ad verilemeyeceği görülür.
  Ermeni soykırımı olmamışsa, Yahudi soykırımı da olmamıştır ve bunun mantıksal bir ürünü olarak, bugünkü Cihatçıların eylemlerinde haklı oldukları sonucu çıkmaktadır!
  Son yıllarda El Kaide, IŞİD, El Nusra ile Selefi ve Müslüman Kardeşler örgütleri aynı tekçi soykırımcı zihniyeti devam ettirerek, farklı din ve halklara karşı soykırım yapmaya çalışmaktadırlar. Türkiye desteğinde ki bu örgütler, insanlık dışı yöntemlerle, estirdikleri terörle Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmişlerdir. Bu örgütler, Ermeni,Asuri soykırımına, kalınan yerden devam etmektedirler.
  Ermeni Soykırımı’ndan, şimdiki Jihatçılara uzanan zihniyetle hesaplaşmadan, kirli tarihle yüzleşmeden, ”tekçiliği’ bırakmadan, ırkçı şöven düşmanlık atmosferinden, Müslüman olmayanlara karşı kin ve nefret söyleminden kurtulamadan, sorun çözülemez.

  Bu bir soykırımdır!

  CİWAN KURKEN A.
  Hanna Hekimyan

  • SOYSUZ PİÇLERDEN BAŞKA BİRŞEY BEKLENMEZ ZATEN.HEM BENİM ÜLKEMDE YAŞA HEM DE KAHPELİK ET.SONUNUZ YAKIN.

  • be hıyar bi ermeni bile bu kadar taraflı bu kadar ahlaksızca yazamazken sen bu kadar iddialı nasıl yazabiliyorsun.adiliğin bile bir sınırı vardır sen onu da aşmışsın.yazının bir paragrafında sıfırın altı’ diye bir ibare geçiyor o cümlen bütün yalanlarını ortaya koyar.zaten sıfır yok demek.sıfırın altı HAVA tahmini gibi.YALANCI İBNE…

 26. Kemal Kılıçdaroğlu bir Dersimli ve dersimi katleden m.kemal piçinin kurduğu partinin başkanı onunla akraba olduğum için utanıyorum Allah belasını versin onların.

  • HEM PİÇ HEM DE FAHİŞE ACEM DÖNMELERİNDEN ÇIKAR.KORE GİBİ DEVLET OLDUĞUMUZDA KAÇACAK DELİK ARAYACAKSINIZ.O TAPTIĞINIZ ALİ DENEN DEVE ÇOBANI BİLE ELİMİZDEN ALAMAZ.

    • ERSEK ARIYORSAN DOĞURANA BAKACAKSIN.BEN DE SENİN GİBİ PİÇLERİ ÇOK GÖRDÜM.KORE OLACAK TÜRKİYE BAŞKA YOLU YOK.

     • kürt’üm dedim hadi lan bölücü dediler.
      laz’ım dedim hadi lan devşirme rum dediler.
      çerkes’im dedim hain ethem’in torunları dediler.
      alevi’yim dedim dinsiz kızılbaşlar dediler.
      ezidi’yim dedim yezid’in pis soyu dediler.
      arap’ım dedim pis yobazlar dediler.
      ben dedikçe onlar da bir şeyler dedi.
      insanım diyecektim ama.
      insanlığa dair hiç bir şey bırakmadılar.

      Degeri sonsuz Kazım koyuncu abimize ait bu kelimeler yazıyı okuyan insanlara diyeceğim tek şey insan olduğumuzu hatirlamalari

    • ARAPLARIN MUHAMMET’İ ACEMLERİN ALİ’Sİ VAR YA!BENİM DE GÖK TANRI ATAM VE TAPTIĞIM KURDUM VAR.

  • Allahin okuzleri dersim katliyami oldugu zaman Ataturk olumle dosegindeydi , alevilerîn coguda ataturkcu olmazdi ne kadar aptal bu kesimmis lan bu kurt halki

 27. “Bu ülkenin en büyün sorunlarından biri, bir konu, olgu, olay hakkında bilgi sahibi olmayanın, bilgi sahibi olandan daha çok konuşmasıdır.

  Hatta ve hatta o konu,olgu ve olay hakkında bilgisiz olanın bilgiliyi edepsizce susturmaya çalışması, bilgiliyi konuşturmaması ve hatta bu uğurda gerekirse hakarete, küfre ve şiddete başvurmasıdır.

  Bakınız Dersim İsyanı/Katliamı.

  Dersimliyim,çocukluğum Dersim öyküleri dinlemekle geçti.

  Hani derler ya ”Ruhunu bilirim” diye, ben de ruhunu bilirim Dersim in.

  Yazmışlar yine az bilip de çok konuşanlar, konuşmakla da kalmayıp seni susturmaya çalışanlar.

  Ulusalcı ve Kemalistlerden bir kısım zevat yazmış ki ”Seyit Rıza çok büyük bir aşiret ağasıydı, binlerce silahlı adamı vardı, 238 tane köyü vardı, eşkıyalık yapıyordu, devlete vergi vermiyordu, orduya asker göndermiyordu, hatta askere kurşun sıkıyordu, Kürt devleti kurmak istiyordu, İngilizlerle işbirliği yapıyordu” diye.

  Yine Kürt ulusalcılarından ve liberallerden de bir kısım zevat yazmış ki ”Dersim halkı Kürt olduğu için, faşist ve sömürgeci T.C. devleti tarafından ilerleyen süreçte bir Kürdistan kurulmasın diye Dersim halkına katliam yapıldı. Dersim halkı devletin Sünnileştirme politikası gereği Alevi olduğu için katledildi. Dersim halkı, Seyit Rıza ve yanındakiler Kürt ulusal bilincine sahip, dönemine göre sosyalist ve devrimci bir önderdir.”

  Neresinden tutsam elimde kalır. Hangi birisine cevap vereyim; eksik, hatalı, abartılı ve hatta %80’i de yalan yanlış olan bilgiler, ifadeler.

  Çoğu da kin ve nefretinden kaynaklı kişisel kanaat ve itham.

  1-Dersim’de (bugünkü Tunceli’de) toplasanız 450-500 arası köy ya vardır ya yoktur ki onun da 250 tanesinin Seyit Rıza ya ait olduğunu söylemek yalanın ta kendisidir.

  2-Seyit Rıza aşiret ağası falan değildir. Alevilikte önemli bulunan dedelik makamına ve ocağına mensup, Dersimde sayılan, sevilen, hürmet edilen ve aşireti içerisinde de doğal önder kabul edilen birisidir.

  3-Peki Seyit Rıza bir sosyalist açısından idealize edilip halk kahramanı noktasına getirilecek kadar ilerici, halkçı ve devrimci bir karakter midir? Kesinlikle hayır. Seyit Rıza Dersim İsyanı/Katliamı öncesinde de bölgede cinayetten, yağmacılığa ve nüfuzunu kullanıp yanlış fiillere sebep olmaya kadar birçok hatası olmuş yöresel nüfuz sahibi bir şahsiyettir. O zamanki tarihsel ve mekansal nesnellik ve kendi bulunduğu öznel konum gereği de devrimci, halkçı ve sosyalizan bir karakter olması mümkün değildir.

  4-Dersimde hiçbir dönemde öyle zannedildiği gibi Şafi Kürt coğrafyasındakine benzer bir feodalite oluşmamış, ağalık ve aşiret ilişkileri abartıldığı kadar toplum hayatına nüfuz etmemiştir (Nasıl etsin, Aleviliğin doğası böylesi gerici bağlamlı ilişkileri çok da sineye çekilecek bir yapıya sahip olmamıştır hiçbir zaman.)

  5-Dersim coğrafyası çok dağlıktır ve tarım yapılacak arazi çok sınırlıdır. Coğrafyanın etkisi düşünüldüğünde iddia edildiğinin aksine güneydoğu ovalarındaki aşiretler gibi büyük aşiretler değil bölük pörçük küçük çaplı aşiretler ve aileler kendince hegemonya kurmuşlardır ve birbirleriyle toprak ve mera meseleleri yüzünden çoğunlukla kavgalıdırlar. Öyle zannedildiği gibi büyük birliktelikler kurup ve bir araya gelip büyük isyanlar çıkarabilecek potansiyelleri de yoktur.

  6-Dersim coğrafyasının halkı Kızılbaş/Alevi inancına mensup bir topluluktur. Osmanlı nın ve öncülü Sünni devletlerin zulmü düşünüldüğünde Dersim coğrafyasında bahsedilen dönemde de öncesinde de toplumun temel kimliği ve hassasiyeti Alevilik olmuştur. Hatta denilebilir ki Dersim coğrafyası Zaza/Kürt kimliğini son 30 yılda devletin zulmü ve Kürt Hareketi’nin o cağrafyadaki etkili ideolojik ve siyasi hamleleri sonucunda kazanmıştır. Bütün bunlara rağmen hala Dersim coğrafyasında etnik kimliğinden ziyade Aleviliğini veya solculuğunu öne koyan önemli bir nüfus vardır.

  7-Dersim coğrafyası Osmanlı döneminde görece özerk bir bölge olmuş ve Osmanlı burayı satın aldığı bazı aşiretler ve aşiret ağaları aracılığıyla yönetmiştir (Bakınız Çarekan aşireti). Bütün bunlara rağmen dönem dönem Osmanlı uşağı derebeylerin zulmü ve inançsal baskılar yüzünden Dersim halkı isyan etmiş ve her isyandan sonra da ağır bir katliama maruz kalmıştır.

  8-Osmanlı’nın son yıllarında da, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de devletin bütün merkezi otorite girişimlerine rağmen Dersim’in görece özerkliği devam etmiştir. Fakat bu duruma rağmen Osmanlı da, Cumhuriyet yönetimi de diğer iller ve bölgeler kadar olmasa da Dersim’den asker de toplayabilmiş, vergi de alabilmiştir. Hatta Dersimliler 1.Dünya Savaşında Rus işgaline karşı çok etkili bir direniş göstermiş ve Dersim Rusların o dönemde giremediği ender şehirlerden biri olmuştur. Kurtuluş Savaşı için Dersim’in yerel kanaat önderleri çağrılar yapmış ve daha önceki savaşların aksine Kurtuluş Savaşı’na Dersim’den yoğun bir katılım olmuştur. Yani Dersimlilerin hiç vergi vermediği ve savaşlara hiç asker göndermediği tezi tamamen yalandan ibarettir.

  9-Dersim coğrafyasında eşkıyalığın yaygın olmasının temel nedeni devletin otorite boşluğu ve devletle işbirliği halindeki yerel otoritelerin halka çok zulmetmesi, keyfi davranması ve halktan çok fazla vergi almasıdır. Doğru dürüst tarım arazisi olmayan ve nüfusu da o dönemlerde şimdinin iki katı olan (140-160 bin) Dersim’de halk zulümden ve yoksulluktan dağlara çıkmış ve yağmacılık yapmaya başlamıştır. Dersim dışındaki bölgelerden Dersim’e kaçan ve bölgenin dağlık olmasını, otorite boşluğunu fırsat bilen epeyce bir insan sayısını da buna eklemek gerekir. Fakat bu durum o zaman ülkenin neredeyse her yerinde mevcuttur sadece Dersim’in özgül koşulları sebebiyle Dersim’de biraz daha fazladır.

  10-Seyit Rıza okuma yazma bile bilmeyen bir adamdır ki Dersim halkının da büyük çoğunluğu okuma, yazma falan bilmemektedir. O dönem ne Şafi ne de Alevi Kürtler arasında Kürtlük bilinci yaygındır. Kürtlük bilinci o dönem sadece çok sınırlı Kürt aydın ve öğrenci çevrelerinde yaygındır. Bu bağlamda Dersim İsyanı’nın/Katliamı’nın temelinde Kürtlük olduğunu iddia etmek düpedüz yalandır. Kaldı ki günümüzde de hala devam eden bir Şafi-Alevi zıtlaşması vardır ki Alevi Kürtler, Şafi Kürtlere ”Kürt” demekte ve kendilerini Kürt değil Alevi olarak tanımlamakta ve Kürtlüğü Şafilikle eş görmektedirler. Bu bağlamda Dersim İsyanında/Katliamında Kürt Milliyetçiliğinin etkili olduğunu söylemek hiçbir bilimsel gerçekliğe uymamaktadır.

  11-Gelelim Seyit Rıza nın İngilizlere yazdığı iddia edilen mektuba. Birincisi o mektubu Seyit Rıza değil Baytar Nuri lakaplı Nuri Dersimi yazmıştır. Kendisi çeşitli Kürt milliyetçi çevrelerinde faaliyet göstermiş o dönemin Kürt aydınlarındandır. Mektuba Seyit Rıza adıyla kendi imzasını atmıştır. Kaldı ki yıl 1938 Hitler faşizmi Avrupa’yı ve dolayısıyla İngiltere’yi ciddi anlamda tehdit ediyor. İngilizlerin işi yok da Anadolu’nun hiçbir açıdan yardım gönderilmesi mümkün olmayan iç bölgesindeki Dersim’de bulunan 3-5 bin isyancıya mı yardım gönderecektir? Hem de Hitler tehlikesine karşı Türkiye’yi kaybetme pahasına…

  12-1923 Cumhuriyeti merkezi otoriteyi kurmak ve temel paradigması olan ulus-devleti inşa edebilmek için Dersimdeki fiili özerkliğe ve olası bir Kürt uyanışına erken müdahale edebilmek için başlattığı Dersim Harekatı çok acımasız ve haksız bir duruma yol açmış, feodal otoriteler tasfiye edilip merkezi otorite tesis edileceği yerde on binlerce suçsuz, günahsız insan en vahşi yöntemlerle katledilmiş ve belli bir süre sonra Dersim’de de tüm Kürt coğrafyasında da feodallerle ve ağalarla anlaşılıp ağalar CHP den milletvekili yapılıp Dersim’de de, diğer Kürt illerinde de ve tüm Anadolu’da da yoksul halka yönelik Devlet-Derebeyler zulmü devam etmiştir. Toprak Reformu tasarısı da yine bu derebeylerin gücü ve baskısı yüzünden iptal edilmiş, hayata geçirilememiştir.

  13-1923 Cumhuriyeti görece de olsa laik ve ilerici bir karaktere sahiptir. Eğer Sünnileştirme ve asimilasyon arıyorsak dönüp Osmanlı’ya bakmalıyız.1923 Cumhuriyeti nin Alevilere pek de hayırhah bakmadığı doğrudur ama devleti hiçbir zaman Sünni esaslar üzerine kurmamışlardır ve İslamcılığı, muhafazakarlığı da kırmak için çoğu zaman Aleviliği de yardıma çağırmışlardır. Aleviler de bu bağlamda 1923 Cumhuriyeti’nin laik karakterinin kendileri için pozitif bir olgu olduğunu düşünmüş ve 1923 Cumhuriyeti’nin her zaman yardımına koşmuşlardır, hatta en sahiplenici unsurları olmuşlardır. Cumhuriyetin karakterinin zaman için de dejenere olup Sünnileştiği de objektif bir veridir tabi.

  Bütün bu verileri ve olguları kendi histerik, milliyetçi paradigmaları gereği görmezden gelen cumhuriyet döneminin en büyük hatalarından, katliamlarından ve kara lekelerinden biri olan Dersim lekesini meşrulaştırmaya çalışanlara ve Dersim üzerinden cumhuriyete ve onun ilerici kazanımlarına düşmanlık edip AKP’ye ve gericiliğe meşruiyet kazandıranlaradır sözüm.

  Cumhuriyet döneminin ilerici hamlelerini, kazanımlarını, Kurtuluş Savaşı’nın ve sonrasının görece de olsa bağımsızlıkçı muhtevasını ve Mustafa Kemal in jakoben, aydınlanmacı, laik ve ilerici karakterini sahipleniyorum vefakat 1923 Cumhuriyeti de, Mustafa Kemal de sütten çıkmış, pür ü pak, ak kaşık değildir.

  Kalkıp bazı liberal ve sözde ”solcular” gibi AKP dururken eski defterleri karıştırıp, Kemalizmle hesaplaşmak, cumhuriyetin ”günahlarını” ortaya sermek adına Dersim goygoyculuğu da yapmıyorum.

  Aksine geçmişe dönük ulusalcı ve histerik hezeyanlarla yapılan bu tür çarpık okumalar zannedildiğinin aksine kini ve nefreti daha da arttırıyor ve milliyetçiliği daha da körüklüyor. Bu tür konularda kendi etnik ve ulusal kimliğini aşmış milliyetçilikten uzak, soğukkanlı ve bir sosyalistin bakması gerektiği gibi bakmalıyız. Bize yakışır şekilde.

  Elimden geldiğince objektif, tarihsel veriler ışığında, abartmadan, yalan söylemeden, uydurmadan, çarpıtmadan, cımbızlamadan ve histerik milliyetçi duygulardan uzak Dersim İsyanı/Katliamı hakkında bir sosyalistin nasıl bakması gerektiğini yazdım.

  Umarım başarabilmişimdir.

  Sürç-i lisan ettiysem affola.”

  Caglar Yigit’in bu yazisi tum cahillere gelsin…

  • ULUSÇULUK VAROLDUKÇA SİZİN GİBİ KAHPELER KÖPEK GİBİ GEBERECEKTİR.YA SEV YA DA …OL GİT.AMA GURUR DİYE BİRŞEY YOK SİZLEREDE.

  • Bu yazıdan, hiç günahı olmayan kişilerin sırf alevi oldukları için kadledildikleri anlamı çıkıyor ki;aslında hiç de kürt isyanları olmamıştır kürtler masum işinde gücünde sadece eşkiyalık yapar vergi vermek istemez otoriteyi tanımaz vb. bu neyin kafası.bugün de pkk hiç katliam yapmıyor,yapanlar da aynı kişiler.tarih tekerrürden ibarettir amma ders alınsaydı edermiydi.savaşa devam sen de ölürsün ben de amma hiç bir zaman muaffak OLAMAZSIN…

 28. atatürkün de ismet inönününde katliyamı yapanların ve onların torunlarınında geçmişinin a.ı.a girsin şerefsiz itler batının köpeği olun dininizi unutun bacınızı ermenıye yahudıye peşkeş çekin yurt dışına gidip ingilizce öğrenip ingilizce şarkılar öğreneceğinize dedelerinizin dilini öğrenip ölmüşlerinize dua okuyun sorsam baş komutanınızın şimdiki chp müdürünüz fatiha bilmez birde insanları gericilikle suçlarsınız şimdiki işid ne ise muslumanlık altında muslumanları veya insanlığı katledıyorsa eski chp de zamanında aynı görevi görmüş mustafanız çanakkale zaferinden sonra katlettiği kürtlerin kanında boğuluyor şimdi kafanız güzel atam sen kalkta ben yatam dersiniz yat dediklerindede imana gelirsiniz.

 29. Bazı kesimler Cumhuriyet Tarihi’ni kötülemek amacıyla çalışmaktadır. Bunlar tarih yazmaya çalışırken tarihi belgeleri görmezden gelip kurgu yazmaya çalışırlar. Bu sebep ten aynı konuyu yazan hiçbir yazarın yazdıkları birbirini tutmaz. Necip Fazıl bunları yazarken tek bir belge göstermemiş, sadece şu böyle dedi, şundan dinledim diye açıklama yapmıştır. Bahse konu olan kitabında tek bir belge göstermemektedir. Sadece kurguları ile konuşmaktadır. Necip Fazıl tarihçi değildir. Belgelerle yazamadıkları için, uydurma hikayeler ve kurgular ile, Bazı gruplar dersimde ölen kişi sayısını sürekli yüksek göstermek istemektedir. 50 000, 100 000, 200 000 kişi söylemleri hep bu zihniyetin ürünüdür. Recep Tayip Erdoğan’ın(daha önce 50000 kişi öldürüldü demesine rağmen) gösterdiği ve bunun üstünden siyaset yapıp, CHP ve İsmet İnönü’yü kötülediği resmi belgede (ki tek belge ile tarih yazılamaz. Bu belge tartışmalıdır.) 1937 tarihinde ölü sayısı 262 iken, 1938 tarihinde 13160 kişi olarak gösterilmektedir.
  Bu belgenin doğruluğu kabul edilse dahi;
  1) 1937 yılında gaz kullanımının gerçekleşmediğini,(ayrıca gaz kullanımının herhangi bir belgesi de yoktur.)
  2) Asıl kaybın 1938 yılında olduğunu,
  3) 1938 yılında Başbakanın Celal Bayar olduğunu(Adnan Menderes ile DP kurucularındandır.)
  4) DP’nin devamıyız diyenlerin, DP kurucularına değil de, suçu başkalarına attığını
  Kabul etmek lazımdır. Eğer ki bir katliamdan bahsediliyorsa, asıl katliamcılar ve devamı suçlanmalıdır.
  Hayır belge şüphelidir, katliam yoktur deniliyor ise (ki belgelerden bu anlaşılıyor.). bu tartışma sona erdirilmeli, gerçekler açıklanmalı, suçlamalar geri çekilmeli ve suçlamalardan dolayı özür dilenmelidir. Ve en önemlisi Halkın Kandırılmasına karışanlar ifşa edilmelidir. Bütün gerçekler belge yoluyla halka düzgünce anlatılmalı, ve hurafelerin değil, gerçek tarihin bilinmesi sağlanmalıdır.

 30. olay belgelerin gösterdiğinden farklı değildir mutlaka. yalnız şu unutulmamalıdır ki Osmanlı zamanında alevi katliamını meşru kılan ve hatta cennetin de garantisi olduğunu vurgulayan fetvalar da belgeler arasındadır. ve hatta maraş katliamından sivas katliamına ve günümüzde ki katliamlara kadar her olayın belgesi mevcuttur. neticede ezenler aynı ezilenler apaynı. ne yazık ki bu katliamlara memeleketimin insanlarının büyük bir oranı da fikren desteklemektedir.

  • Bu yobaz takımı her şeyi işine geldiği gibi yazar ve gösterir. Yalan, dolan her yol bunlara mubahtır. Son 5-6 senedir de iyice azmış durumdalar.

 31. Bu dersim’de yasanan katliama karsi hala ataturk ve yandaslarini savunanlara yaziklar olsun. Birazcik arastirsaydiniz ataturkun nasil biri oldugunu ogrenirdiniz. Osmanli yi tamamen yok etmek islami silmek icin getirdigi sacma inkılaplari bilirdiniz

  • …edit.. ulan psenin araştırma dediğin Allah bilir sadece şu yazıyı okumaktır saçma dediğin inkılaplar sayesinde bu kadar rahat takılıp yazabiliyosun şu yazıları salak saçma konuşup adamın asabını bozmayın ya cahil yobazlar sizi
   *Edit: Küfür

   • Cahilmi tek bildiğiniz başkasına cahil demek salak herifler ne bok biliyorsunuz bu millet bunu yaşadı çokda uzun bir zamn geçmemiş üstünden biz bizzat yaşayanlardan dinledik ya siz ne bok dinlidiniz burda salak salak sanki haklıymış gibi birde yorum yapıyosunuz..

  • Cumhuriyet yalanlarına inanmayın arkadaşlar.Bbunların hepsi amerikan ve batı emperyalizminin satın aldığı tarihçiler tarafından yalan arşivlerdendir.Emperyalizme tek sağlam darbe vuran kişi M.KEMAL ATATÜRKTÜR.bu yüzdendirki batı ve amerika hep atatürk dinsizdir atatürk kadın düşkünüdür gibi asılsız iddialar atar ortya okumayan halkta buna inanır.Rica ederim atatürkün islamla ilgili yaptığı şeyleri okuyun. Atatürk dine ve dindara karşı değil , dinciye ve din istismarcılarına karşıydı.

  • itin evladı, kör cahil. sen kim Atatürk’ü eleştirmek kim lan ingiliz tohumu. o Atatürk olmasa ..edit.. haberin varmı senin

   *EDİT: Küfür

  • Atatürk senin gibi gerici yobazları adam etmek için çabalamış, ancak ondan sonra gelenlerin beceriksizliği bazılarının hala adam olamamasına neden olmuştur.

 32. Bu olayın gündeme getirilmesi kesinlikle siyasidir. Amaç Atatürk ü ve Cumhuriyeti karalama kampanyası. Bazı çevreler yalanlarla yazı tarihi değiştirme amacında. Bunu isteyen kesimde gerici siyasal islamdır. Bunların amacı TC deki hukuk düzenini bitirip. Şeriat ı hakim kılmaktır. Bu yüzden Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorlar. Tarihten husumet arıyorlar.

  • sen şuan saçmalıyosun amaç bu değil çünkü herkes atatürkün ne olduğunu biliyor darbeler bittikten sonra ilk seçimde halk kendi iradesiyle akp yi seçti.

   • TÜM DÜNYA BU adamı saygıyla anarken biz kendi vatan kurtarıcılarımıza sövüyoruz . nankörlük …. yazık…

   • senin beynine tüküreyim arap kafalı gerzek. Atatürk olmasaydı şimdi sen bu yorumunu bile Türkçe değil ya ingilizce yada fransızca yazıyor olacaktın diyecem ama zaten gavur tohumu olduğun belli itin dölü.

    • Şu Atatürk olmasaydı gibi boş lafları bir kenara bırakın. Kolomb olmasaydı Amerika hiç keşfedilemeyecek miydi? Bu kafa neyin kafası. Bir millet işgale karşı direnmiş ve zafere ulaşmış bu zaferde liderlik kısmı da M.Kemal’e nasip olmuş o olmasa başka biri liderlik yapar bu millet yine esarete işgale boyun eğmezdi. Saçma salak yazmayın

 33. Bas ogretmen atamizi saygiyla aniyoruz
  dunyada ve turkiyede butun ogretmen gunu kutlu olsun
  Bulent akbas ve Hatice akbas ile Cocuklari bora ve gizem akbas
  Halk Tv yi yayindan dolayi tesekkur ile tebrik ederim
  İyi yayinlar dilerim
  gunesli balkan turkleri dernegi/İstanbul Turkiye

 34. Burada yorum bırakanların ekseriyeti, vicdanını terk etmiş. Bu gün bu ülkede neredeyse bir asırdır vahşice yürütülen beyin yıkama programlarına rağmen halen Atatürk veya partisi CHP prim yapmıyorsa bunun ne anlama geldiğini ve neden kaynaklandığını anlamıyor olmanız bu zeka seviyesi ile affedilebilir bir kusur. Katliamdan sonra yurdun dört bir yanına sürülen, kız çocukları askerlere besleme verilen Alevilerin bir Stockholm sendromu yaşaması da anlaşılır bir durumdur.Ancak vahşice öldürülen o masumların katilleri kadar o katilleri halen utanmadan alkışlayan katil ruhluları lanetliyorum. Hiç bir saik; masum bir insanın, bir kadının, bir çocuğun yaşam hakkından daha kutsal değildir. Lütfen önce insan olun, sonra zamanla yorum da yaparsınız….

 35. Dersimde bir vahşet yaşandığı doğru. Bu katliamı o zamanlar yapanların çocukları bugün neredeler ona bakmak lazım. Ayrıca Maraş, Malatya, Çorum, Sivas, İstanbul Gazi katliamları ile son öldürülen gençleri de unutmamak gerekir. Yani bugün Alevilerin huzurlu ve özgür olduklarını mı söylüyorsunuz Atatürk dönemine çamur atarak… Kaç tane alevi bakan, müsteşar, vali, kaymakam, emniyet müdürü var? Sıfır.

  • Ana muhalefet partisi içersinde siyaset yapan biri nasıl başkan ya da bakan olur. mantıklı ol biraz. Seçim dışı kalan tüm devlet kadrolarında aleviler vardır. İnancıma saygı duyan her alevi benim öz kardeşimdir. Onun inancı da inancını istediği gibi yaşaması da benim namusumdur. Stocholm sendromu yaşayan aleviler ve her tezgaha gelen sözde dinciler, Allah aşkına gidip bir yerde inzivaya çekilin ve ölümünüzü bekleyin. Bu milletin sizden çektiği nedir böyle…

   • hüseyin bedava beyin var git sen hacı kafan basmaz. ancak sempatizanı olduğun parti sana ne derse sen ancak onu düşünebilirsin.

 36. Bu sayfada tüm ayrıntılar var,

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Dersim_%C4%B0syan%C4%B1

  sadece bir hatırlatma:

  İsmet İnönü İle Atatürkün arasının açılması dersim olayı olabilir , 21 Mart 1937 de başlayan isyan, 13 Eylül 1937 de bastırılarak harekat sona eriyor ve yargılamalar başlıyor, 25 Ekim 1937 de İnönü istifa ediyor, Celal Bayar Başvekil oluyor, 15 Kasım 1937 de dava sonuçlanıyor ve 6 kişi İdam ediliyor, yani İDAM’larda inönü başvekil değil !! Celal Bayar Başvekil , İdamlarda eğer bir yanlış varsa sorumlusu Bayar’dır, neden inönü ve CHP ye saldırılıyor anlamak mümkün değil.. isyan devam edince bu tarihten sonra Bayar 1938 de haklı olarak daha 2 harekat daha yapıyor, esas vukuatlar 1938 de gercekleşiyor, biraz tarih okumanızı tavsiye ederim , dolma tüfek gibi boşa atıp tutmayın cahil insanlar……

 37. değerli Alevi Kardeşlerim ben bir sünniyim ve bir Alim kızıyım belliki ciddibir Atatürk düşmanlığı kanpanyası başlatılmış şeriatçılar ve kürtler Atayı sevmiyor din düşmanı diyorlar amaçları Atatatürk modern ve çağdaş bir insanmış neden alevileri sevmesin öldürtsünkü şeriatçıların ve kürtlerin amacı Atatatürkü oartadan kaldırıp kendi istedikleri bir islam devleti kurmaktır lütfen çok büyük bir oyun içindeyiz lütfen bu oyuna gelmeyin şeriatçılar alevi düşmanlığğını yıllarca sürdürmüş halende ayrımları devam ediyor Atatatürk tüm halkı ayırt etmeden seven dünyanın önuünde eğildiği bir liderdi hepimiz kardeş ve müslümanız tekrar ediyorum Atatürk karalanarak 2023 te dört büyük Anayasa kaldırılıp değişik bir islam devleti kurulmak hedeftedir.

 38. Her olayı, o güne göre değerlendirmek gerekir, Menemen vakası, Atatürke yapılan izmir suikastı, 27 Mayıs 1960 devrimi, 12 Eylül 1980 devrimi gibi geçmişi bu gün yargılarsak yanlış sonuçlara ulaşırız, Dün, Dünde kalmıştır, Yarına bakalım..

  • başlatma yarına bakmaya bizim atalarımız ölüyo ve hala bizi haksız buluyolar ve konuyu unutalım mı???????? ben o kadar geniş değilim

 39. Türk’e kefen biçmenin sonu arkadaşlar gerçi kefen bicecek bi cesaretleri yok bunlarinda neyse sunu belirmek isterim ki bütün kürtlere bi düşmanligim yok ama bu hain millet bize musul u kaybettirdi kritik hatay meselesi gündemdeyken bu şekilde bi isyana verilebilecek en güzel cevap farklı kaynaklarida okumanizi tavsiye ederim çünkü bu yazida doğru düzgün ne belge dayanagi var ne baska bişey ve sunuda söylemeden edemiycem ulan soysuzlar siz kimsiniz hakikaten devlet kurucaz diyosunuz tarihte kurabildiginiz bi devlet varda bn mi bilmiyorum siz anca haince arkadan bıçaklarsnz er lik yigitlik nedir bilmeyen tek millet zannimca ha pardon bide ermeni soysuzlari var 🙂

  • Bence senin g*tun kasiniyo kardes cunku bu millet bu halk kendini savunuyordu kimse insanlar ölsün çocuklar ölsün bebekler olsün istemez ama onlar katliama maruz kaldılar herkes kendi halkına sahip çıkmaya calisti sen bi köy ortamıyla bi büyükşehiri bir tutamazsın onlar da kendileri direnmeye calistilar ama senin gibi soysuz bi insan gelip arkasindan konussun diye degil denizler ölmez daha nice denizler göreceğiz..

 40. evet arkadaşlar bu yazıyı okumadan önce daha nice katliamlar okudum belgesellerini izledim ancak şunu söylemek isterim böylesine bir canilik görmemiştim……

  • yaşadığı vatan topraklarında ülkesine başkaldıran ve emperyalist ülkelerin çıkarlarına hizmet edip bölmek isteyen kim olursa olsun kürt,türk,laz ,çerkez vb. cezası ölümdür.Bu tüm gelişmiş dediğiniz ülkelerin çoğunda da vardır. Hiçbir kürt ü gösteremezsiniz devletin herhangi bir mevkiinde görev almamış olsun. Biraz samimi olun derin tarihe girecek olursak 16 türk devleti kurulmuş ve yarısı çinliler tarafından yarısıda iç meselerlerden dolayı yıkılmış.eğer bugünkü tc yi yıkmak istiyorlarsa 17. sinide daha büyük bir coğrafyaya yayılarak daha büyük bir türk devleti kuracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın ,tarih tekerrürden ibarettir. Mustafa kemalin kurduğu TC. ilelebet payidar kalacaktır bunu kimse aklından çıkarmasın. Yüzünde meymelet olmayan ,her pisliği yiyen pkk ypg ,hdp ve diğer ucubeler. Bunları asıl vatansever Müslüman Kürt kardeşlerimizden ayırmak istiyorum. Kürt ün tersten okunuşu bile Türk olan dünya üzerinde kaç halk var .

  • Ulan Senin gibi adamlar için Atatürk’ü bilmek haram haram ulan şerefsiz elalemden duyduğun boktan bilgilerle nasi Atatürk’e dil sürebilirsin ulan tum Dunya Dunya diyorum bak Dunya Ataturk’e saygi duyuyor bizim millet sövüyor. Lan gecen internette yabancinin tekiyle konustum adam diyoki Turks are Fascist Muslims They’re helping terrorists artık yaptıklarımız o kadar belirgin oldu ki araplaşıyoruz daha doğrusu araplaştırılıyoruz bu olaylar çercevesinde yaptığınız şeye tek birşey denir NANKÖRLÜK…

 41. Hoo Türk düşmanları, bitmediniz aq, meyve veren ağaçları taşlayacağınıza bir ağaç dikseydiniz aç karnınız doyardı. Böylelikle güzel ülkemin onurlu insanlarını ısırmaya kalkmazdınız.

 42. Kemalistler sizde ataputunuz gibi cehennemde yanacaksınız.. Allah katında tek din var oda islamdır. Kafirler için yaşasın cehennem…

 43. 1937-38 olayları devlete karşı bir isyandı ve isyan kanlı bir şekilde bastırıldı, konunun özeti budur.
  *
  Devlet isyanı bastırmak zorundadır aksi halde isyancı devlet olur.

  • aptal isyanı başlamasının sebebi de sizsiniz isyanı bastırırken ahlak dışı keyfe göre adam öldürdünüz it sen neyi bastırıyon isyanmış siz katliam yaptınız köpek sahibinizde atatürk adam sizi ayakta uyutuyo senin ananı bile …. sen farkında değilsin

 44. Türkiye ve Mısır.

  İslam devrim yapamaz, çağlar gerisine geri dönmek devrim değil, kötü bir yıkımdır.
  Kısa bir zaman evel, Mısır’da iktidarı ele geçiren Müslüman kardeşler zafer şarhoşluğu içinde hemencecik camilere koşuşup İsrail alehinde dualar etmeye başlamışlardı. Hüsnü Mübarek istifa etmiş, ama devletin kendisi aynen duruyorken, Müslümanların zafer çığlıklarının, Yahudi inancına sahip insanlara karşı bu türden ifade edilişi bile, islamcıların beyin altlarının nasıl işlediğine dair ip uçları veriyor! Devrim derken bile bunlar Yahudi düşmanlığını anlıyorlar. AKP gibi Sunni islam’ın en kötü temsilcilerinden biri olan Selefiliğin, diğer ırk ve dinlere karşı kin ve husumetinin ne kadar derin olduğunu burada bir kez daha görüyoruz.
  30 yıllık diktatör Hüsnü Mubarek, Arap milliyetçisi ve doğal olarak bir İsrail düşmanı idi. Sözde onu yıkıp, daha fazla Yahudi düşmanlığı yapmak devrim değildir. Buna ”Mısır devrimi” denmez, zaten var olan kin ve düşmanlığın daha da artması toplumun yıkımı demektir.
  Arap baharı adına, diğer din ve ırklara karşı düşmanlığı politik çıkarları için çıkış noktası yapan Sunni İslamcılar, bütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı sanki yeniden işgal ediyormuş gibi, Tunus’dan Yemen’ e, Sudan’dan Pakistan’a kadar her alanda iktidar değişiklikleri için ortalığı kan gölüne çevirdiler.
  Günümüzde İslam var olanın yerine daha kötüsünü koymakla meşgul!

  Her alanda geri kalan Sunni Müslümanlar, halkın var olan diktalara karşı tepkilerini kullanarak kendi diktatörlüklerini yeniden restore ederken çağ dışı bir ideolojik sistem olan İslam’ı esas aldılar.
  Mısır’ın Müslüman kardeşleri, AKP, Suriye’nin Nusracı şeriatçıları, Libya ve Tunus’ un Sunni politik İslamcıları, “İslam”ın arkasına saklanıp, “Allah böyle diyor” diye en aptalca şeyleri insanların gözüne sokmaya çalıştılar, ama şimdi onları zor günler bekliyor. Önümüzdeki yıllarda İslam, kimsenin, arkasına saklanamayacağı bir şeye dönüşebilir. Kuran’daki küfürler, hakaretler, bulduğunuz yerde öldürün ayetleri, sonu gelmez arapça yeminleri, kadınları insan yerine koymayışı, köleliği meşrulaştırması, insanların müslüman olan olmayan diye bölmesi ve müslüman olmayanlara her türlü zulmü emreden ayetleri,isanların taşlanması, bütün bunlar çağdışıdır. Dolayısıyla İslam, Müslüman olmayanlar için, tam manasıyla bir savaş ideoljisidir.
  İslam çağ dışı bir realitedir. Toplumsal alandaki bütün gelişmelere ters, kör bir reaksiyondur. Son yılların büyük değişme ve alt üst oluşlarına karşı, insanlığın genlerinde ki bağnaz karşıtlığın bir refleksidir. İslam’dan çözümler beklemek, onu moda yapmak tarihsel akışı tersine çevirmek demektir. Müslümanlık beyin değil, kalp der! Kuranın orjinalinde beyin kelimesi geçmez, “beyin” kelimesi yerine “kalp”(idrak anlamında) kullanılır. Eskiden cahiliye döneminde insanlar bunu böyle alglıyorlardı. Muhammed zamanında, ilkel bir aşiret toplumu olan Araplar henüz beyin’ in görevini bilmiyorlardı. Heyecanlanınca kalp küt küt attığı için, idrak organının kalp olduğunu sanıyorlardı. Bütün Arap ayetlerinde beyin kelimesi geçmez, kalp kelimesi geçer. Çölün ortasında bin yıllarca izole edilmiş bu türden ilkel kabilelerin, Mısır piramitlerini yapan uygarlıkla bir ilgileri yoktu. Mısır’ın ilk uygarlıklarını kuranlar insan organizması hakkında daha fazla bilgilere sahiptiler.
  Arap kabileleri, muhammed önderliğinde birleşince ilk yaptıkları hemen etraflarındaki ülkeleri işgal etmek oldu. Baskı ve zulüm, başkalarının ülkesini, malını mülkünü yağma ve talan İslam’ın geleneklerine takılıp kalmış ve bu akıncı İslam anlayışı dünyanın bütün halklarına karşı sabit bir tehdit olup çıkmıştır.
  Muhammed’in savaşları ve ölümünden sonra hemen başlayan saltanat çekişmelerinin karakteri İslam ve Müslümanlığın ne olduğunu en keskin şekilde gözler önüne serer. Halife olmak için herkes bir birini öldürmeye başlamıştır: Ali’ den Osman’a, Ebubekir’den, Ömer’ e kadar herkes suikast yoluyla temizlemiştir. Bu durum, ilkel toplumlarda, aşiret, kabile liderliği için bir birini kesen insanların en doğal halidir. Bu apaçık ortadadır. Burada kutsallık ne arıyor?
  İslamda katliam tamamen sıradan ve doğal bir olaydır. Bunun örneklerini saymakla bitmez.
  Üstelik bu katliamlar hem tarihte yapılmış hemde günümüzde yapılmaktadır.
  İslamcılara sorarsanız; bunların hiçbiri katliam değildir ve savunma amaçlı savaşlardır fakat gelgelelim, hangi canilere sorarsanız, onlara göre; onların yaptığı şey de katliam değil, savunma amaçlı ve haklı bir savaştır.
  İslamda müslüman olmayanları katletmenin legal olduğu kurandaki ayetlerle de sabittir.:
  Ahzâb/27: Allah sizi onların TOPRAKLARIna, YURTLARIna, MALLARIna ve HENÜZ AYAK BASMADIĞINIZ topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
  Yukarıdaki büyük harflerle yazılmış kelimeler islamdaki katliamların savunma ile ilgisi olmadığını, tam tersine saldırı, yağma ve talan ile ilgili olduğunun açık bir göstergesidir.
  Ayrıca savunma amaçlı savaşan insanlar barış için savaşırlar.
  Oysaki kuran; eğer ezebilecek güçteysen, barışa karşıdır. Yani “güçlüysen katletmekten asla geri kalma” emri verir. bakınız:
  Muhammed/35:
  Sakın za’f göstermeyin. ÜSTÜN OLDUĞUNUZ HALDE BARIŞA ÇAĞIRMAYIN. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
  Bu ayetler islamdaki katliamların delilidir. Hadislerde anlatılan katliamlarda bu ayetlerin delilidir, günümüzde yapılan Hizbullah, El kaide vs gibi örgütlerin müslümanlara dahi yaptığı katliamlarda bu ayetlerin ve birçok hadislerin delilidir.
  Kimse gerçekleri saptıramaz:
  1- Bu dinin Peygamberi adam kesmişmi? Kesmiş.
  2- Ondan sonraki halifeleri adam kesmişmi? Onlar da kesmiş.
  3- Hadislerde adam kesme varmı? Var.
  4- Kuranda bunları destekleyen ayetler varmı? Orda da var.
  5- Peki günümüzde katliam varmı? Günümüzde de var.
  6- Sadece müslüman olmayanlarımı katlediyorlar? Hayır, mezhep çatışması yüzünden birbirlerini de katlediyorlar.
  İslamcılık yüzünden bütün dünyaya rezil olduk ama kimsenin bundan haberi yok.
  İslam dediğin zaman; İngilizi, Yahudisi, Japonu, Hindu’su; dünyada kim varsa nefret ediyor.
  Herkes “en güzel din benim dinim der ama” normal olarak diğer dinlerden de nefret etmez; ama islam öyle bir din değil; tüm dünyada müslümanlar hariç hemen hemen bütün insanlar tarafından nefret edilen bir dindir.
  Gelelim tecavüz olayına:
  Kuran denen kitap; islamda köleliği legalleştirdiği gibi onlara tecavüzü de legalleştirmiştir.
  Bu konuya girmeden önce islamda ganimet ve cariye ne demektir ona bir göz atalım.
  İslamda ganimet: Güya savaşlarda ama aslında ganimet ele geçirmek için yapılan baskınlarda; ( özellikle gece baskınlarında ) ele geçirilen; altın, gümüş, para, ziynet eşyası, gayrımenkul, hayvan ve köleleştirmek amaçlı insan.
  İslamda cariye : Gece baskınlarında ele geçirilip köleleştirilen kadınlardır. Bu kadınların tıpkı bir mal gibi alınıp satılması legal olduğu gibi; aynı zamanda bu kadınların bir seks kölesi olarak kullanılması da helaldir.
  Bu kadınlarla evlilik dışı seks yapmak serbesttir, zina kapsamına girmez. Üstelik bu kadınların evli olup olmaması da önemli değildir. Dahada çarpıcı olanı ise; bu kadınların sex’e hayır deme şansları da yoktur. Yani yasal tecavüz. Helal tecavüz.
  Kuranda “Cariyelerinizle evlilik dışı seks yapmayın” diyen tek bir ayet yoktur.
  “Başka biriyle evli cariyelerinizle seks yapmayın” diyen tek bir ayet de yoktur.
  “Cariyelerinizin rızasını almadan onlarla seks yapmayın” diyen de tek bir ayet yoktur.
  Bakınız tam tersine nasıl ayetler var:
  MÜ’MİNÛN/6. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.
  Nisâ/3 . Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın.2 Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya SAHİP OLDUĞUNUZ (CARİYELER) İLE YETİNİN. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.
  Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi; bu bir yasal tecavüzdür. Çünkü cariyenin rızasına gerek görülmemiştir. Rızası alınmadan bir kadınla cinsel münasebette bulunmanın adı tecavüzdür. Ayrıca kendisini tıpkı bir mal gibi alıp satan, babasını, kardeşini katleden, biriyle hiçbir kadın seks yapmak istemez. Zaten bu bilindiği için onların rızasına gerek görülmemiştir.
  Bunların tamamı islama ve kurana tamamen uygundur ve hiçbirinin günahı yoktur. Üstelik uygulamaları da hem muhammed tarafından ve hemde muhammed tarafından cennetlik olarak ilan edilen halifeler tarafından da yapılmıştır.
  Bu silahşörlerin nereleri kutsal oluyor? Bunların savaş hikayelerinin de işlendiği İslam ideolojisi, insanlığın gelişen bilgi birikimi ve oluşan kimlik gelişimine uygun değildir. Geçmiş hizip, mezhep ve ümmetler, kendi yağma ve talanlarına uygun düşen kimlik değerlerine bağlı olarak İslam’ı formüle etmişlerdir. Bu durum, coğrafyamıza bir sürü sorun bırakarak ve hala da yenilerini yaratarak devam etmektedir. Gelecek kuşaklar bu kimlik değerleriden kopmadıkça, bu kör çemberin dışına çıkmak için çaba göstermedikçe, sorunlar çözülemez. Bu nedenle İslam’a boyun eğmek, ona biat, her hangi bir kula kulluk yapmak anlamına gelir. Arap’ların savaş ideolojisine köle olmak, hür bir insanın bir başkasına kul olmasıdır! Kulun kula kulluk ettiği sunni İslam anlayışı, çağ dışıdır. AKP’ nin çadır direkleri olan cemaat ve tarikatlar toplumu kıskaç altında tuttuğu müddetçe Türkiye yeni karanlıklara sürüklenmeye mecburdur.
  Karanlık çağlarda, çöllerde, deve çobanlarının başından geçen hikayelerin, diğer dinlerden kopyalanan bölük pörçük saçmalıklara yamanmasından oluşan bu teori, günümüz dünyasının hiç bir sorununa çözüm bulamaz. İslam, Bedevi ve Vahabi kabilelerinin başka ülkeleri yağma ve talan için salladıkları ”kutsal kılıc”ı sallayanlara verdikleri bir eroin şırıngasıdır.
  Bunu terkedin ve Taksim devrimine katılın!
   
  Taksim direnişi halktan gelen yeni taleplerle genişleyecektir.
  ****************************************************************************

  – Askerlik parası denilen haraç kalkmalıdır.
  Zorunlu askerliği “vatan borcu”, “vatani görev” gibi hamasi saçmalıklarla kutsamak anlamsız bir akıl dışılıktır: 19. yüzyılın devlet, din, ırk politikasıdır bu. Günümüzde devletler şirketler gibidir. her fırsatta halktan haraç kesen devlet sınır falan da koruyamaz. Vatana hizmet, halka hizmet elde silah tutmakla olmaz, bunu artık o kalınlaşmış 19. yüzyıl artığı beyinlerden çıkarmak gerekir. Mısır örneğinde olduğu gibi, zorla askere götürülen gençler, acımasızca, kendi ana anne babalarına kurşun sıkmaktan da geri kalmazlar. Türk ordusu bu haliyle, haraç ve baskı ile hiç bir savunma yapamaz. Nihayetinde İslamcılığa teslim bayrağı çekmesi onun geldiği noktayı gösteriyor. Nice asker intihar etti, veya kaza-intihar diye arakadan vuruldu. Yozlaşma, çürüme son noktaya varırken, bunu dağıtıp özel orduya geçmenin tam zamanıdır.
  TAKSİM GEZİ HAREKETİNDE ‘ASKER’ OLMAK!
  Son zamanlarda, Gezi eylemlerine yamanmaya çalışılan  “M. Kemal’in Askerleriyiz” sözü militarist bir anlayışı çağrıştırıyor. Asker ölme ve öldürme mevzisindedir. Bu sloganların sivilleşme ve modernleşme amacı güden böylesine demokratik bir eyleme bulaştırılması onu provoke anlamına geliyor.
  Sistem karşıtı bir protesto esnasında onun bunun askeri olduğunu iddia etmek, hareketi bozmak demektir.  “mustafa kemal’in askerleriyiz” demek ne demektir?  Kemalist askerlerden oluşan TSK, Hilafetçi AKP elinde, onun iktidarı için kullanılan şiddet aygıtlarından biridir. Yeteri kadar Kemalist asker var ve bunlar bu köhne rejimin bel kemiğidirler, daha fazlası ne yapacak?
  AKP rejimi, gezi direnişini bastırrmak için, 12 Haziran’da Taksim’e Mustafa Kemal’in dev bir portresini astı ve orada bulunan insanlara bu portrenin altında olmadık işkence ve zulüm yaptı. Türkiye’de yapılan bütün darbelerden sonra olan da budur. İşkencelerin Atatürk’ün resmi altında yapılması bir gelenek haline gelmiştir!
  Taksim’e asılan bayrak ve Atatürk resmi orada duruyor, hareketi bastıran AKP, zafer sembolü olarak M. Kemal’in resmini temel alıyor.
  Gezi eylemine gelip, ”askeriz” diye slogan atanların kastettikleri ‘Mustafa Kemal’, herhalde başka bir Kemal olsa gerek…! Rabıta işaretini yapan şimdiki başbakanı iktidara sürükleyenler, 1981 lerde Türkiye’yi dikta zoru ile Rabıta örgütüne peş keş çeken Kemalist askerlerdir.
  Kemalist Türk ordusu’nu yöneten R.T Erdoğan’ın  göğsünü gere gere rabıta işaretini yapması, arkasında yürüyen apoletliler olmadan mümkün değildir…
  Halka kan kusturan bu Jandarma ve polisler uzaydan mı indi? Kemalist askerler olmasaydı bunlar zaten bu kadar işkence ve zulüm yapamazdı!
  Kemalist TSK, halka karşı kullanılan, tepeden tırnağa silahlı, iktidarın ve şiddetinin temel direğidir.
  Gitgide daha militarist bir toplum olma yolunda ilerliyen AKP rejimi, askerliğe, islam din motifi de katarak kutsallaştırdı. Tüm komşu ülkelerin ve ülkedeki tüm azınlıkların düşman olduğu propagandası ile, “her türk asker ve Müslüman doğar” militarist ırkçı dinci propagandasının iyice yaygınlaştırıldığı bir ortamda, ona karşı mücedeleyi ‘biz daha falzla Kemalist askerciyiz’ sloganları ile güdülemek, savaş ortamı ve kaosu zihinlerde daha fazla canlandırmaK anlamına gelmektedir…

  – Okullara yerleştirilen polis ve jandarma geri çekilmelidir. Bu polis devleti olduğunun göstergesidir. Politik partilerce üniforma giydirilip polis ilan edilen sadist, kriminal unsurların bu köhne teşkilatı var oldukça hiç bir demokratikleşmeden bahsedilemez! Polislerin sahte diplomaları geçersiz kılınmalı, beyinlerindeki ırkçı kinci, halk düşmanı sadist tümorlar kökten sökülmeden görev verilmemelidir. Şimdiki Polis teşkilat tasfiye edilerek, yerine modern eğitimli bir güvenlik sistemi kurulmalıdır.
  – Köyleri baskı ve zulüm altında tutan Köy koruyucuları, devletin kullandığı diğer paramiliter örgütlenmeler dağıtılmalıdır. Bunlar var oldukça daha çok insan ölecektir. Köy katliamlarının çoğunun bunlar tarafından, PKK kılığı altında yapıldığına göre, bunların AKP tarafından kuvvetlendirilmesi daha çok kan döküleceğinin işaretini veriyor.
  – Polis ve jandarmanın ata kültürü diye benimsedikleri İşkenceye son verilmelidir. Devlet kurumlarında ki İşkence, son Gezi eyleminde tutuklananlara karşı yapıldığı gibi devam etmektedir. Bütün işkenceci polis ve subaylar iş başındadır, kurumları aynen duruyor, destekleri artmış, kariyerleri yükseltilmiştir.
  – Nüfus planlamasına geçilmelidir. Türkiye’de nüfus planlaması zorunludur. Aşırı bir hızla artan cahillik, eğitim öğretim yetersizliğinden kaynaklanan hal ve hareketler, toplumun içine düştüğü feci yozlaşma ve çürümeye son verip daha özgür bir toplumun kurulması için dengesiz büyümeye son verilmelidir. Eskiden avrupa kapılarna doğru itilen cahil kalabalıklara orada da fazla rağbet olmadığına göre, bunlar Türkiye’de kalacak ve büyük felaketlere yol açacaklardır. Mesela son haftalarda bayram kutluyoruz diye sağa sola koşusan kalabalıkların neden oldukları trafik kazaları, cinnet geçirmeler nedeniyle Türkiye’de 249 insan öldü ve 600 e yakın yaralı var! Bunun Mısırda ki katliamdan ne farkı var?
  Aşırı şekilde anormal yollarla yapay şekilde çoğaltılan ot gibi kitlelerle tarihsel, sosyal ve bilimsel başarılar sağlanamaz. Çin, nüfus planlaması yaptıktan sonra, bilim, teknik ve ekonomik alanda başarıya giden yolu açabilmiştir.

  Mısır örneğinde olduğu gibi ”her sene bir doğum” parolası ile çoğaltılan insanlar, Nil vahası ile sınırlı bir alana sıkıştırılırsa bu türden toplumsal felaketler kaçınılmazdır.

  İstanbul ve çevresi de feci yığılmalar nedeniyle aynı toplumsal patlamalara gebedir.
  İslamcılar, başta Tayip Erdoğan olmak üzere Mısır’ın Müslüman kardeşleri, politik çıkarlardan dolayı, bilimsel rasyonal metodları redettikleri için, oluşan bu türden toplumsal felaketlerin sormlusudurlar.
   
  – Cami değil, Köy Enstitüleri kurulmalıdır. Arap’ça ezan alçak sesle ve semt başına en fazla 1 tek camiden okunmalıdır. Her taraf Arapça marşlar çalan camilerle dolup taşıyor. Köhnemiş düzenin birer sembolü olan cami minarelerinden, orada oturan halka ihtar anlamında okunan eğemenlik, hükmetme marşlarına son verilmelidir. Ezan Arap dilinde, anlaşılmaycak şekilde kamufüle edilip gizemli manalar verildiğinden dolayı bunu anlamayanların tepkileri kısmen bastırılmıştır. Hükmedenin, eğemen olanın ihtar marşıdır bu, onun orada devam ettiği sinyalini verir! Bunlar ortaçağı temsil eder. O dönemlerde kominikasyon araçları çok ilkel olduğu için, yüksek minareler yapılır ve oraya hükmedenlerin kudretlerini gösterme anlamında yüksek sesli propoganda ile kitlenin piskolojisi kontrol altında tutulurdu. Bu çağ kapandığına göre köy ve mahallelere zorla cami yapımından vageçilmelidir.
   
  – Diyanet dağıtılmalıdır. Diyanet işleri başkanlığının ilke olarak ülke içindeki bütün inanışlara eşit mesafede olması, gerekirken, şimdi sadece Sünni İslam’ın temsilcisidir. Günümüzde ise, 9 milyar ytl ye yaklasan bütçesi, birçok bakanlığın önündedir. Başkanlık 100 binin üzerinde imam ataması yapmakta yine bir o kadar camiyi bünyesinde bulundurmaktadır. Din kurumu özelleşmeli diyaneti finanse etmek için devlet tarafından yapılan soygun bitmelidir..

  – Zorunlu din dersleri ve nüfus kağıtlarındaki ”İslam” hanesi kaldırılmalıdır. Devlet okullarında din dersi okutulmamalı,kuran kursu vs resmi kurum olmamalı. Nüfus cüzdanlarından din hanesi kaldırılmalıdır. İnsanların inançlarına göre bu veya başka yöntemlerle fişlenmesinin önüne geçilmelidir.

  Taksim, bir ruhtur, değişimi ve yeni bir süreci yansıtıyor, o mutlaka yeniden görünecek, gösterilerde ve yaratıcı yeni eylemlerde, girişimlerde, aktivitelerde yeniden canlanacaktır.
  Taksim Gezi Hareketi, Demokles’in Kılıcı misali polis devletini esas alan Türk İslam sentezcilerinin tepesinde sallanmaya devam edecek ve statükocıları değişime zorlayacaktır…
  AKP’nin ve öncüllerinin halkın mantalitesine soktukları barbarlık, karanlık ruh, sarsılmaya başlayacaktır. Taksim gezi hareketi, buna dokunma cesaretini gösterecektir.
   
   
   
  Sevgi ve Saygılarla

  Entegrasyon Komitesi İsviçre- Vevey

  ———————————————————————-
  Esin Duran,
  Selda Suner,
  N. Gök,
  Ferdi koçkar
  Yeliz seren
  S. Aktaş
  Pelin Moda,
  Bedri Engin,
  Nazmi Dogan,
  Sevda Suner
  R. Adalı
  Sezer Aşkın,
  H. Datvan,
  Salih Demir,
  Nizamettin Duran
  A. Demir
  Melahat Baykara,
  ismail çekmez.
  Aydin Nizam
  Uğur Demir
  Ismail B. Cenk,
  Tekin Balkic
  Selma Altuntaş,
  Murat Koç
  Filiz Serin,
  Nedim Serin,
  Vedat Koçak,
  Salih Birdal,
  Erdal Cömert
  Ismail Bulak
  Ahmet Meriç
  Mustafa Gur,
  Hasan Zafer
  Bahar Ünsal
  Osman B.
  Ayse bahar
  Metin Maslak
  H. Maslak
  Dilek Solak
  zeynep içkaya
  Sevda maslak
  Sercan Gezmiş
  Aynur Balkaya
  İpek Doğan
  Nazım Doğan
  Murat Doğan
  esin erkan
  Beyhan erdem
  n. erdem
  İsmail Deniz
  Ayten BARAK
  Ugur Birdal
  Ahmet Tan
  Yıldırım Kongar
  Selma Kongar
  Birol Aytekin
  Hatice Gül
  Ibrahim Erkin
  Kemal erdem
  Rıza Akdemir
  Mehmet Coskun
  Hüseyin demir
  fethi killi
  Yeliz Ender
  Mustafa Ender
  Ugur Basak
  Kemal Dektaş
  Ayten Ilkdal
  Nuri Aktanır
  Metin Koc
  Sevgi Ender
  Burhan Kulakçı
  Oğuz Duran
  Burcu Kanter
  Aysel kanter
  Erol kanter
  Layla SOLGUN
  M. Oktay
  Kemal Aktas
  Yelda tekinoglu
  Orkun Keskin
  T. Vural
  Oğuz şen
  Nur Şen
  Ismail çaykara
  Burhan Orkal
  D. Kahan
  Seher Yıldız
  Esra akkaya
  Mehmet Uzan
  Yeliz IŞIK
  Seyhan İlknur
  Osman Çekiç
  esma yıldız
  Murat Çetindal
  Ali OkyarMusa Tekin
  Aslı Birdal
  Nazmi Doğan
  İnci Gür
  L. Okar
  Mustafa Karkaya
  Omer Aytac
  Mürsel Bozkır
  Zeynep Şengül
  Gülcan Iğsız
  Murat Nidar
  şemsi Kaya
  Ayten Ekşi,
  Eda leman
  nermin ışıl
  D. Polat
  Kadir Erdem
  Serdar OKTAY
  Mehmet Özdemir
  Mustafa Erkan
  Nuri AKTAS
  Emine AKTAS
  O. Kadir Ergun
  Metin Kurca
  Sedat Isiklar
  Filiz Bag
  Kadir Baskale
  Sevim Varlik
  Hasan Mesut Akkaya
  Necmi Guler
  Erhan Isguz
  Meral Okur
  Bilge Okyaz.
  Kemal Koç
  L. Mirakoğlu
  Oktay Kızılcık
  Mehmet Yavuzgil
  Erdal Polat
  Hüsnü oktay
  k. Sankay
  Ahmet tekin.
  Semra Kaya
  Mustafa Çiçek
  Kayhan Göçkaya
  Erdal Solgun
  Mehmet Solgun
  Esra Solgun
  N. Altik
  Oguz Karakış
  Leyla Mert
  Işık mert
  D. Öksüz
  Erdem Yılmaz
  Ayse Eltan
  S. Guner
  M. Deniz Ok
  Mehmet İnce
  Huseyin Cinar
  Meltem Cinar
  Berk Cinar
  L. Demirkaya
  Huseyin Çilek
  Ayten Irmak
  D. Okdere
  Ali Uskan
  Berdan Temiz.
  H. Baskale
  Murat Gülay
  Esra Gülay
  Mustafa Akyol
  A. jale Kol
  M. Kol
  Tamer Oktay
  Aslan Burukoglu
  I. Demir
  Nurettin Akdal
  Uzan Kara
  ismail Igdır
  Ali Serin, Gül Akın, esra Serin
  Nuri Şen
  Hasan.Y. Balci
  Mehmet Yucel
  İsmet C. Koray
  salih Söğütlü
  Nuri Akçay, Gül Akçay, Esra Akçay
  Ali Dem. Sarahoğlu
  Ayten Karaman, Mehmet Azal
  L. Uzan, Harun Tabaklı
  ***********************************************************************
   
  TAKSİM’E VE ÇAMLICA’YA CAMİ İSTEMİYORUZ. YENİ SULTANLARA HAYIR!
   
  İMZA KAMPANYASINA KATILALIM… 
  http://www.change.org/petitions/başbakan-yuksek-bina-yapmayın-demis-peki-ya-camlica
   
  Çamlıca ve Taksim’e kazma vurmanıza rızamız yok, bu sizi ilgilendirmiyor mu? #Camlica – Kampanyaya İmza Ver!
  Kampanyaya İmza Ver
   

  • Dini İslam olan bir ulkede senin dediklerim sadece ruya kardes ulkenin %90ından çoğu muslumanken dediklerin olmaz ayni zamanda dinime ve Peygamberime dilini surme ma su konuda haklisim İslamin beyinle alakasi yok kalple alakasi var

  • esin kardeş bir kamyon yazmışsın ilk 2 paragrafı okuduktan sonrasını bıraktım zannediyorum gezi zekalılarlada berabersin
   altada entegrasyon komitesi isviçre demişsin
   anlaşılan oki sen isviçreye öyle entegre olmuşsunki müslümanlığını ve etnik kimliğinide kaybetmişsin.
   siyonizm destekli ingiliz emperyalizmi bir memlekete girebilmek için o memleketten devşirdiği adamı kullanır yoksa 50 milyonluk ingiltere 1920 de nerdeyse 2 milyar insana nasıl hükmetsin bu ülkeden üikeye farklılık gösteren farklı argümanların kullanıldığı bir işlemdir osmanlıda bunun adı jöntürk olur çinde başkabirşey hongkong da ilericilik ve liberalizm olur hindistanda başka birşey .süreç şu şekilde sonuçlanır devşirilmiş adam artık kendi topraklarında kendi milletinin ürettiği asırlar hatta binlerce yıllık geçmişi olan kendi medeniyetine yabancılaşır. ve hatta bu süreç sonunda kendi milletini çağdışı cahil vede kendi varlığına düşman bellerse devşirmenin alası olmuştur. ve emperyalizm için lokum olmuştur.

   ilk satırlarda yazdığın iftira ettiğin kuranda küfür ve öldürme ayetleri yoktur.bu konularda hiçbirbok bilmiyorsun işkembeyi kübradan sallıyorsun

   ingilizler çanakkaleye getirdikleri anzaklara türk milleti için senin müslümanlara attığın rezil iftiralara benzer iftiralar atmışlardı. onlara yamyam türklere medeniyet götürdüklerini söylemişlerdi .bu gün anzaklar avustralya yeni zellanda milletlerinde türk sempatisi niye var çünkü bizi tanıyınca ingilizin kendilerini eşşek gibi kullandığını anladılar ve ingilizlere dirsek çevirip müstemleke değil millet olmayı öğrendiler. onlara bunu biz öğrettiğimiz için bize saygı duyuyorlar.

   işte devşirilmiş adam tamda senin gibi olur
   öyle çalışmışlarki senin üstünde dünyadaki 7 milyar insanın; (elindeki finans para masonluk ve lobi faaliyetiyle şantaj cinayet soygun şebekesi kurarak asırlarca vatikandan tut hemen tüm ülkelerin devlet yapılarına ince ince sızmış aids virüsü gibi )nerdeyse 150 yıldır başına bela olmuş 20 milyon siyonist yahudinin hele her allahın günü filistinde kadın çocuk öldüren israilin savunmasını yapıyorsun

   evet 7 milyar insanı 20 milyonluk sürü gütmeğe çalışıyor.
   islam ülkelerindeki en yakın müttefikleride devşirme solcular.
   sen baasları esedi kaddafiyi ne zannediyorsun hepsi solcu bunların solcu ve arap milleyetçisi yani hem millet hem ümmet düşmanı tam ingilizin istediği adam.

   graham fuller eski CIA director ü
   ben türkiyede daha fazla sol parti beklerdim soldan hala ümitliyim böylece tayyip gider başkaları gelir sonra onlarda gider yerlerine başkaları gelir böylece devam eder normalde bu olmalı diyor.

   yani eskisi gibi zayıf hükümetler canımız isteyince çağırır isteyince yollarız olmadı darbe yaptırırız.
   bu tayyip çok oldu
   otobanlar köprüler tüneller havaalanları limanlar hızlı trenler nükleer santraller barajlar milli tanklar gemiler helikopterler uçaklar füzeler oooo bu türkler çok olmaya başladı canım

   ayağına pranga lazım yoksa 25 30 senede osmanlı gibi karşımıza dikilecekler biz osmanlıyı yıkmak için 300 yıl uğraştık olmaz kardeşim diyor elin gavuru

   peki pranga nasıl olucak . içerden adam lazım tıpkı osmanlıyı yıkmakta kullandıkları jön türkler gibi.
   bir osmanlı paşasının dediği gibi bizebizsiz yetmezdi güçleri ancak bizle bize yetti güçleri

   arkadaş müttefikinin kim olduğunu söylüyor.SOLCULAR

   DAHA FAZLA SOL PARTİ DAHA ÇOK SOLCU

   valla ben solcu olsam akşam yastığa başımı koyunca düşünürüm

   BEN ACABA LAWRENS’ın TORUNUMUYUM

 45. BU KATLİAMA RAĞMEN ALEVİ LER HALA ataputa tapıyosa yazıklar olsun bu kadar mı körsünüz. GERÇİ HEDEFTE TAYYİP OLUNCA KÖR OLMANIZ DOĞAL.

 46. zalım zalımdır her nekadar bugungu alevıler ataturke tapıyorsada ataturkun analarını ne hale getrıdığını umausamıyorlar..bız muslumanalr alevılere yaılan bu zulmu kınıyoruz ve alevıelırde zındıklığı bırakıp islama gırmesıne davete dyıyorz..

  • önce doğru düzgün konuşmasını öğdrende sonra konuş güzel arkadaşım herkesin görüşüne saygı göster ve tarihte olan olan katliyamları iyi araştır ve oku ozman çocuk katillerni öğrenirsin.

 47. ya birkaç saat bu blog da dolaştım ama sahibinin kesinlikle kafa karışıklığı yaşadığını düşünüyorum.Allah ıslah etsin…

 48. Ben eski bir gazeteceyim.Dersim katliaminin yil donumunde ;katliamdan sag kalanlar ile roportaj yapip bir yazi dizisi hazilamistim.Diyarbakirda gorustugum biri o donemde isbirlikciymis katliam sonrasi 21 kisi Bunlari toplamislar sozde Ataturk bunlara odul verecekmis hizmetlerinden oturu;Ataturk gelmis boyle bi tiplerine bakmis demis(BUGUN HALKINA IHANET EDEN YARIN DEVLETINE IHANET EDER TARAYIN BUNLARI )ama ne aci bi tezzattir en buyuk Ataturk savunuculari Aleviler ..Kocgiri katliyamida var oda sivas alevilerini baglar

 49. Bu zihniyet ki elinden gelse alevileri bir kaşık su da boğar, burada sırf karalama yapmak için laf ebeliği yapıyor. Lan dürzü madem Atatürk bu kadar alevi düşmanı idi neden aleviler bugün Atatürk’ün en büyük savunucusu. Kafan basmıyor mu senin… Bırakın bu masalları… Nankörler..

 50. şu yazdıklarını acaba okudun mu onu merak ediyorum ? mustafa kemal, dinsiz kemal gibi sözlerle nereye varmaya calısıyorsunuz? atasını tanımayanın babası cok olurmuss dindar kardeşlerim.siz din adınıza hizmet ettiğinizi sanın.o kemal dediğiniz adam ne din düşmanıydı ne de mason.sizin gibilerin bu şekilde oluşturduğunuz kişisel yargılar yüzünden bu ülke atatürkcüler ve dinciler olarak anılmaya başladı.oysa anılması gereken tek şey Türkler olmalıydı.müslüman ve atasını bilen türkler.yaptığının ne dinde yeri var ne türklükte.madem o kadar dindarsın dinini araştır.bu laflarını iyi ölç biç.bu yazıları okudukça ve bunları yazanları gordukce türk olduğumdan utanıyorum.ne nankörmüşüz

 51. Bu bloğun sahibi veya yazarı dikkat ettiğim kadarıyla Türkçe yazım hatalarını çok yapıyor. Ayrıca O kadar Ciddi konularda ne ilginçtir ki! kendi eklediği materyallere dahi dikkat etmiyor. Bence ne kadar samimi olduğunuz ortada. Hakaret, Yanıltma, Yandaş içerik olduğu su götürmez. Herşeyden Önce şu aklınızda yer etsin. Bloğunuzda “M.Kemal” veya “Kemal” gibi atıflar yer alıyor. İster beğenin ister beğenmeyin, Kaldı ki Tüm Dünyanın saygı duyduğu biri için ve Milletinin (Halkının) yakıştırdığı ve sevdiği gibi “M.Kemal Atatürk” demedikten sonra ne kadar bilinçli ve Samimi olduğunuz her zaman tartışılır ve de Ne kadar Muhatap alınabileceğinizi gözden geçirin. Çok Pespaye, Kokuşmuş içeriklerle doldurarak sadece Egonuzu tatmin ettiğiniz belli ——

 52. ulan kanibozuk ibne sanki alevileri cok seversinide,elinizden gelse bir karis suda bogarsiniz,Hasa sen Alahmisin onlarin cehennemde yandigini nerden biliyorsun?

  • saf olduğun nekadar belli la. araştır öğren neyin mallığını yaşıyon sen. allah değilim ama bu katliamı sende destekliyorsan sende yanacaksın tıpkı ataputun gibi 😀 zatenn akıllanacağın yok . istersen bi hristiyan bi yahudiye de bu katliamı yapanlar zaten insan değiller. ordakiler eşkiya , dinci yada alevi olması hiç bişeyi değiştirmez yapılanlar bi hayvana bile yapılmaz . insanlık dışı bi suçu yapılmışsa ellebbette bunun bedeli olucaktır. küfürler savurarak kalkıp yorumda yapma çoluk çocuğun ağzından konuşma efendi gibi yap yorumunu . sıkışınca ilk başvurduğun yol zorbalık yada argo olmasın. İNSAN OL YETER

 53. YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK İNSANLIK DIŞI BU. DİNSİZ KEMAL VE DİNSİZ YANDAŞLARI ŞUAN CEHENNEMDE YANIYORLAR..

  • -YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK İNSANLIK DIŞI BU. DİNSİZ KEMAL VE DİNSİZ YANDAŞLARI ŞUAN CEHENNEMDE YANIYORLAR..-
   bak canım .bu kadar dinine sadık ve insanlık dersi vermeye çalışıyorsun ya… İlk önce ANLAYARAK yazdığını oku Allah aşkına. Her şeyi kendi düşündüğün gibi görme(yin).Bırakın bunları artık.. Sana sorsam Allah’ı Kitap’ı herkesten iyi bilirsin. Ama canım benim hani dinde Kuranı Kerim de yazıyo ya –eminim okumuşsundur?!!- Kimin dinine daha sadık kimin dinsiz kimin cehennemde yanacağını Allah’tan başka kimse bilemez (diyor o kitapta ). Senin dinini, ne kadar inandığını, ne kadar sadık olduğunu, inanıp inanmadığını benim sorgulamaya hakkım yok sorgulamamda . ancak gerçek müslüman bunları yazmaz ve yazdırmaz. Onun için , onun bunun dinini ne yaptığını değil de ilk önce öz eleştirimizi yapmalıyız canım kardeşim..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s