Atatürk ” gökten indiği sanılan kitaplar “

gökten indiği sanılan kitapların dogmaları Atatürk

Atatürk Meclis kürsüsünde “gökten indiği zannedilen kitapların dogmaları” diyerek İslam aleyhinde konuşuyor

Bu videoyu  bilmeyeniniz izlemeyeniniz kalmamıştır. Can Dündar’ın MUSTAFA filmi olmasaydı belkide hiç gün yüzüne çıkmayacaktı. Kemalist çevrenin neden Can Dündar’ı Mustafa belgeselinden dolayı kıyasıya eleştirdiğini anlamak için bu sözleri Mustafa Kemal’in ağzından işitmek kafi. Yıllarca sunulan Mustafa Kemal rol modeli ve tabusu bizzat kendi ağzıyla yıkılmış oluyor.  Mustafa Kemal halkının %99’u Müslüman olan ve İslam ümmetinin halifesinin yurdunda toprağında  kesin bir zafer ilan ediyordu ,neydi o zafer?

O sözleri bir kez daha hatırlayalım ;

 

“Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır, bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır, fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır, biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”

 

Bu sözlerden sonra Müslüman ve Allah’ı ve kitabı Kur’ana ve onun son peygamberine inanan bir kimse için yapacak tek şey kalıyor. O da sizin dininiz veya dinsizliğiniz size bizim dinimiz bize demek.

Mustafa Kemal’in DİN hakkında ki islam hakkında ki diğer görüşleri ve sözleri ;

 • “Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü”

 • “Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra millî rabıtalarını gevşetti,millî hislerini uyuşturdu.”

 • “Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar”

 • “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz”
 • “Türk ulusunun yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.”
 • – Kaynak: ATATÜRK, 1933, 10.Yıl Nutku, Söylev ve Demeçleri
 • “Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.”
 • – Kaynak: ATATÜRK, 1933, Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip’e hitaben, İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi
 • “Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir. İslam ananesinde bu ayetlerin Muhammed’e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy, yani ilham edildiği kabul olunur. Muhammed birdenbire Allah’ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve iptidai ve islaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları islah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur.”  
 •  Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı
 • “Evet Karabekir, Arapoğlu’nun yavelerini (uydurmalarını) Türk oğullarına öğretmek için Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.”
 •  Kaynak: ATATÜRK, Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası
 • “Bizi yanlış yola sevk eden habisler (alçaklar), biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir.”
 •  Kaynak: ATATÜRK, 1923, Adana Nutku, Söylev ve Demeçleri
 • “Arabistan’ın muhtelif yerlerinde insan heykellerinden ve nebat resim ve suretlerinden ibaret ağaçtan ve taştan putların muhafazasına mahsup yerler vardı. Muhammed’in neş’et etmiş olduğu Mekke’de ki Kabe denilen mabet bu yerlerin en büyüklerinden idi. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe’yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Haceriesvedi getirmişti, bu taş sonradan günahkarların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi, bittabi sonradan uydurulmuş masallardır.”
 • – Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı
 •  ”Medineniler ile Mekkeliler arasında derin bir düşmanlık ta vardı. Muhammet te Mekke’den kalkıp Medine’ye kaçtı. Buna Hicret denildi.”
 • – Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı
 • “Din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bağlılıktan başka bir şey değildir. Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. Tüm dönemlerde toplumun kutsallaştırdığı boş düşüncelerden tehlikesizce sıyrılmak imkansızdır.”
 • – Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı
 • “Tabiatın herşeyden büyük ve herşey olduğu anlaşıldıkça tabiatın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.”
 • – Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı

Atatürk ” gökten indiği sanılan kitaplar “” üzerine 219 yorum

 1. Çok eşlilik eski toplumlarda yaygın bir davranış, Yahudi toplumundan tutun diğer milletlere kadar yaygın, yani en nihayetinde nikah kıyılıyor ve evlilik akti ile kişiler aile oluyur. Bu durumu ahlak dışı görmek için art niyetli olmak gerek. İslam ise çok eşliliğe sınırlama getirmiş ve sorumlulukları hatırlatılmış. En nihayetinde dinin bir emri değil çok eşlilik.
  Hz.Muhammed’in hanımları da bu şekildedir. Eşi Aişe’nin çocuk yaşta olduğu ise sadece boş laf. En nihayetinde ailesinden istenmiş ve evlilik yapılmış kişiler bu evliliğe iştirak etmiş yaşıyla ilgili bir problem olsa böyle aleniyetle bu düğün gerçekleşmezdi. İslam peygamberinin eşleriyle ilgili vakit kaybetmek yerine topluma devlete insanlığa getirdiği mesaja mesai harcansa insanlık bir adım daha ileri gidebilirdi.

 2. Bende 1 senedir Islami sorguluyorum. Kabul 3 dinlerin en mukemmeli Islam. Allahin elcisi Muhammed. Peki Islami ogenmen ve yasaman icin Muhammedi ornek alacaksin. Yani onun ahlaki ve davranislarini ornek alacaksin. Kabul! Muhammedin 8 tane evlilik yaptgi dogrumudur? Cocuk yasta Ayseyi 7-9 yasinda olmali Ebu Bekirden Allahin emriyle istedigi dogrumu? Dogru! Haticenin SAV Kendi kolesi olan Zeyidi Muhammede evlatlik verdigi hadislerde var. Peki Muhammed kendi oglu Zeyidin karisi Zeyneple evlendigi dogrumu? Dogru!Azhap suresi 5-34-36-37-50-53-60 Muhammedin capkinliklari ile ilgili ayetlet var! Bu Azhap suresi ve onunla ilgili hadisleri okumanizi tavsiye ederim. Muhammedin evlilikleri ne kadar ahlakli ve edepli ona gore karar ver! Tanri TURKU Arabin Kureysi dininden korusun! Ya TURKSUN yada Muslumansin. Ben TURKUM!!!

  • AZHAP SURESİ

   5-Onları (evlatlıkları) babaları adına çağırın. Allah yanında o daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalblerinizin kasdettiğinde vardır. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

   34- Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki Allah lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır

   36-Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne âsi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
   37-Hem hatırla o vakti ki, o kendisine Allah’ın nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye: “Hanımını kendine sıkı tut ve Allah’tan kork” diyordun da nefsinde Allah’ın açacağı şeyi gizliyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah kendisini saymana daha lâyıktı. Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiği zaman, biz onu sana eş yaptık ki, oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikâhlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah’ın emri de yerine getirilmiştir.
   50-Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir
   51- Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalblerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

   52 – Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor.
   60- Melun olarak nerede bulunurlarsa(münafıklar) yakalanırlar ve öldürülürler.

   Çapkınlık nerede???

  • Muhammedin capkinliklari ne şerefsiz ibne Muhammed senin babanın oğlumu Allah Resulune nasil saygisizlik edersin bizim için Allahtan Mağfiret istiyor Elahmdulillah Hem Müslumanim Hem Türkum!

 3. Eyyyy daha dün ne yediğini unutan kardeşlerim. Görmediği bir şeyi iki gözüyle görmüş gibi göstermek, iftiraların en büyüklerindendir. “Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.”(İsra, 17/36)
  Allah en yücedir. Herşeyin en iyisini en hayırlısını o bilir. Bilerek ya da bilmeyerek bir insanın hakkında yargısız infaz yapmayın. Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır.

 4. Ekte gösterilen videoda Atatürk şöyle diyor:

  “Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır, bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır, fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır, biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”
  Peki Atatürk burda ne demek istiyor öncelikle ona bakalım.
  Birincisi Atatürk bu konuşmayı kendi isteğiyle değil dönemin Başbakan’nın isteğiyle yapmıştır. Nedeni de o zamanlar mecliste bulunan saidi Nursi taraftarı Nurcu milletvekilleridir. Anlatıldığına göre Atatürk o zamanlar artık pek fazla siyasetle uğraşmıyor, bedenine nüksetmiş hastalıkla boğuşuyordu. Zaten yapılan konuşma 1937 de yapılmıştır. Ta ki dönemin başbakanı kendisine gelen kadar. Anlatılanlara göre o zamanlar mecliste bulunan saidi Nursi taraftarı milletvekilleri saidi Nursi’nin kitaplarının devlet yönetiminde , idarede ve siyasette yer alması için sürekli olarak hem Meclis başkanına hem de Başbakan’a baskı yapıyorlarmış. Tabi baskılar zamanla artmış. Yetkililer bakmışlar ki baskılardan kurtulamıyorlar onlar da derhal Gazi’nin huzuruna çıkmışlar. Efendim durum böyleyken böyle oldu. Tabi Atatürk Durumu haber alır almaz derhal bu konuşma metinin hazırlamış
  Şimdi konuşmaya açıklık getirelim.
  Saidi Nursi, risaleleri yazdıktan sonra ne diyordu: ben Gökten( Allahtan) ilham alarak bu kitapları yazdım. Yazdığım hiç bir şey benim kelamım değildir. Ben Allahtan ilham aldım. Aynen böyle diyordu gidip araştırın isterseniz.
  Şimdi ey ahali Atatürk’ün konuşması da bunu doğruluyor mu?
  Atatürkün Burda söylediği her şey aslında o zaman mecliste bulunan Nurcu milletvekilleri hakkında söylemiştir. Kuranla dinle alakası yoktur. Tamamiyle birilerine göz dağı vermek amacıyla yapılmış bir konuşmadır. Zaten bilen bilir saidi Nurcuların o zaman siyasette ne denli etkili olduklarını.

 5. ey öküzler ,elinizde smartphone samsung ,i phone kullanirsiniz,en son model araba kullanirsiniz,hala bilimimn gercekligini idrak edemezsiniz,ATATÜRK burrada bilimin en gercek oldugunu sizlere ifade etmis,daha ne istiyorsunuz,sizi arap cehaletinden yobazliktan kurtarmak isztemis,ey geri zekalilar

  • Klasik pozitivist materyalist cevap, samsung yada i phone kullanmayla ne alakası var, İncil de gökten indiği sanılan kitaplar arasında. Hristiyan Amerikalılar dünyaya bilim dağıtıyor ama yobazlar Tanrıya inanıyor değil mi? Arap yobazlığı dediğin şey nedir? Kastettiğin İslam ise çok boş konuşuyorsun bu bilim ve tanrı kavgası 19.yy da kaldı sen kendini bir güncelle.

 6. Herkez kafasına göre bir şeyler yazmış. Burada bir ülke kurulmuş ve bu ülkenin ilk kurucusu ve kurmak için canını tehlikeye atan bir adam var. Bu adama hakaret edemezsiniz. Buraya gelip İslamcılık yapan arkadaşlar;
  “Ölülerin arkasından konuşulmaz” denilen bir şey var! Hani nerede kaldı o söz? Sözde en büyük İslamcı sizsiniz!
  Daha İslam nedir bilmeyen bebeler gelir burada ülke adına bir bok yapmadan yorum yapar, İslam İslam diyerek ölmüş birisinin arkasından Küfür eder.
  Madem müslümansınız, o zaman gerektiği gibi müslüman olun.

 7. Atatürk’ün yukarıda söylediği sözleri tevil etmeye gerek yok. Aslında şöyle demek istedi böyle demek istedi gibi izahatlar beyhude çabadır, M.Kemal İslam özelinde bütün dinlere karşı bir reddiye şeklinde söylemiştir bu sözleri.

  M.Kemal’in günümüze ulaşan kendi el yazmalarında ve medeni bilgiler kitabında yukarıda ki sözlerden daha ağır sözleri vardır din ve İslamiyet ve Hz.Muhammed (sav) ile ilgili.

  Mustafa Kemal Ateist bir kişiydi. Bunu bugün ciddi bütün tarihçiler aynı şekilde ifade ediyor. Yaşadığı dönem özellikle batıda pozitifizmin popüler olduğu bütün entel dantel kesimin TANRI ile ilgili sorunlarının olduğu bir dönemdi ve M.Kemal’de modaya uygun hareket etti.
  Milli mücadele yıllarından Müslüman ahalinin tepkisini çekmemek için çok defalar hocalarla el açıp dua etmiştir ancak mutlak iktidar ve mutlak hakimiyetten sonra böyle bir durum söz konusu değil.

  Cumhuriyetin kurucusu olarak adı anılabilir ancak bir Müslüman için kriter bu değildir. Hepimiz faniyiz bir gün mutlaka öleceğiz ve öldükten sonra sen ne kadar devlet kurdun diye bir soru cevap olmayacak. İnsanoğlunun en büyük macerası Tanrıyı aramak ve bulmaktır. Bulunca ne yapacağı da Atatürk’ün ifadesiyle “gökten indiği sanılan kitaplarda” açıkça yazılıdır.
  Selam ve Dua ile…

 8. Mustafa Kemal Atatürk hakkında burada ileri geri konuşan domuzlar, o sağ olsaydı; bu şekilde konuşamazlardı. Bu memleketin her bireyinin nufüs cüzdanlarında müslümansa dini yazar; islâm. Şimdi bu hoca kesilen tüm geri zekalılara soru soracağım! Bismillahirahmanirahim. Allah’ u Ekber ne demektir? Allah büyüktür mü demek? Allah tektir mi demek?

  • Allah’u Ekberdeki Ekber kebir kebera yani büyük demek başındaki e harfi ise en çok anlamı katar tek anlamı olması için eheda veya Ehad yani tek anlamı olması lazım bu yazdıklarım yeterli olmuştur umarım biraz Arapça bilsen bu konuşmayı yapmazdın

 9. Ulan bi video uzerinden ataturki dinsiz ilan eden gerizekalilara lafim. Ulan bikez kuran bize gokten mi indi. Bi digeri ulan birda sizin gibi ahmaklar siz nasil olurda allahi goklere koyarainiz. Allah heryerdedir . Demekki kuran bize gokten inmedi. Cahil din dusmanlari. Sizler musluman olsaniz allahin bi kulunu sirf video uzerinden dinsiz ilan etmezdiniz. Gelecegin fetoculari sizlersiniz. Kimki ataturke hakaret ediyorsa o VATAN HAINIDIR.

  • olm saf salaksın ya, halk tabiri gökten indi muhabbeti. Şuan bile herkes telafuz ederken Allah yukarda diyiyor.
   Savunman bumu? Bir akıllı sensin evet amk keli seni.

   • Allah yukaridadir diyen Şirk eder şirk de Allahin asla bununla yanıma gelmeyin dedigi bir şeydir. Sen hasa Allah yukarıda mi demek istiyorsun eğer bunu dersen şirk islersin demesi.

  • Esselamu aleyküm kardeş şimdi atatürk kuranı kerim yasaklamasaydı şu an insanlar ilim sahibi din de acayip birsekilde müslümanlık olurdu şimdi bakıyorumda herkes her bokuyiyor bu durumda haklıyız islami kuranı yasakladı doğruya dogruderiz biz

  • Sende kendini bi halt biliyor zannediyorsun cahil Allah heryerde diyorsun Allah yerden mekanden munezzehtir onun icin heryer cumleside mekan belirtir zir cahil.atan konusuna gelince eger atan dinsizligi secmisse o kendini baglar ki atanin islam hakkindaki tum sozleri onun islam dusmanligini gizlemez sizlerde atani zorla musluman yapma yarisina girmeyin olmuyor olmuyor millet bu teraneleri yemiyor

 10. Ne kadar doğru söylemiş, din tüccarlarının işine gelmez tabi…ulan yıllardır , çocukluğumuzdan beridir yanmakla korkuttunuz bizi, yalan söyleme yanarsın, ya da ağzına biber sürerim , Allah için korkmadı kimse , yanmaktan korktu, biberden korktu, yalan söylemenin gayri ahlaki olmasından değil, ahlaksız din icat ettiniz, kafamızda göre , işinize geldiği gibi tefsirlerde anlamlar ürettiniz, en sevdiğim sözüdür Atatürk ün, ne zaman ki düşüncelerim bilimle çelişir şüphesiz ki bilimi seçiniz…… Bilim Allah’ın tam kendisidir, peygamberimizin ölümü akabinde sırf iktidar için birbirini katleden halife tahtalarının değil,

 11. Ulan artık insanlar, kuranda bir ayetin anlamını idrak edemediğiniz için koca kitabı reddedersiniz araştırmadan etmeden
  burda onlarca gerçek var birine muhalefet olup bildiğinizden vazgeçmiyorsunuz. Size bir sürü kaynak verilmiş araştırırsanız M.Kemal in din ile ilgili başka bir çok şeyi var , bulup okuyup araştırırsınız ama yok size okulda aşıladılar M.Kemali (bizede) ve duygusal bağ oluşturdunuz bazı şeyleri görmek istemiyorsunuz.
  Amk biz ülke bile kurmadık , adamlar biz ülke kurmuşuz gibi ülke kurdular bize yutturdular sonra gücü ele alınca milletin anasını ağlattılar 😀 Siz devam edin Atatürk’ü savunmaya, iki üç doğru sözü var diye götünden ayrılmayın. Ah şu bilgi ile oluşan duygusal bağ. İnkar edemiyorsunuz dimi Atatürk’ü istemsizce benimsediğinizi 😀

  • Niye koçu. Sen gökten indiği sanılan ve içi yüzlerce çelişkiyle dolu kitaba inanıyorsun,Atatürk pozitif bilimlere sarılın demiş ben gözlemlemişim ve tahlil etmişim ispat edilmiş şeylere inanmışım. Hiç okumadığın kitaba inanıyorsun.istemsizce inanan asıl sensin 😉

  • Hocam, sen hiç dört dörtlük bir müslümannın Atatürkü savunduğunu gördün mü? Nerde bir dinsiz imansız beynamaz var hepsi Atatürkçü. Gece gündüz demeden içki içenlerin hepsi Atatürkçü. Sorarsan da din Allahla kul arasında der, ezberlemiş bu lafı ağzını yaya yaya cahilliğini ve ahmaklığını ilan edecek kadar ahmaktır. Ulan gerzek mahluk, sen aciz bir insansın, sen kim koskoca devlet yönetimini ele almış, binlerce kişilik orduları yönetmiş bir kişiyi savunmak kim, kaç kuruşluk aklın var, kitap okumazsın, gazete dergi okumazsın, hayatın ezbere geçip gidiyor. İman nedir bilezsin, din islam kuran kelimelerinden bile korkarsın kaçarsın, bi yerde çarşaflı görsen sarıklı görsen hakir görürsün aşağılarsın. Ultra düzeyde beyinsizsin. Daha din nedir, islam nedir, neden dünyaya ve insanlığa böyle bir din indirilmiştir, islamdan önce gelen peygamberler kimdir, başlarına neler gelmiştir bunları zerre kadar merak etmez, öğrenmek istemez, mal mal diziler filmler saçma sapan dayanaksız siyasi söylemlerle ot gibi yaşıyorsun. ahmak insanlar. Atatürk dediğiniz kişi hem siyasi hem askeri bir dehadır, fakat dine bakışı hem kendini hem koskoca bir milleti duman etmiştir. ezana müdahale etmiş, kuran okunmasını yasak etmiş, alimleri, hafızları gerçekten astırmıştır. korkunç bir insandır, asla hayranlık duyulacak derecede bir önder değildir. Kazım karabekir yada fevzi çakmak gibi askeri dehalardan biri ülkeye önderlil etseydi şu an çok daha farklı bir yerde olurduk. Bize lazım olan islami hassasiyeti olan, milletinin de islami hassasiyetine saygı duyan bir liderdir. Başörtü yasağı nedir yahu, yıllarca millet nelerle oyalandı? Artık uyanın da gerçekleri görün..

 12. Dinler tarihini okuduğunuzda dinlein bu şekilde teşekkül ettiğini çok rahat görebilirsiniz. Örneğin tapılan Buda’nın aslında bir insan olduğunu, tapılan isanın aslında insan olduğunu, Firavnın, Nemrut’un insan olduğunu anlıyorsunuz. Mustafa Kemal konusunda da aynı şey geçerli. Adamcağız mezarından kalkıp şu hali görseydi, ben size dogma bırakmadım kardeşim, bu ne hurafecilik derdi. Dogma; sorgulanmayan fikirler ya da o fikirleri ortaya atan kişilerin sorgulanmadan kabul edilmesidir. Ateist de olsanız, müslüman da olsanız bu çağdaş bir hurafedir. İslam’da bile müslümanlar Muhammed’e tapmıyor. Hiçbir ibadetin merkezinde Muhammed yoktur. Yani Atatürkçüler hurafecilikte müslümanları bile geçmişler.

 13. Atatürk’ün söyledikleri çok doğru.. Türklerin tarihini 600 yıllık Osmanlı ile açıklamak cahilliktir.. Türklerin binlerce yıllık tarihi vardır.. Orhun Yazıtları’na bakın, bizim asıl alfabemiz şu anda kullandığımız alfabedir, Türklerde kadına saygı vardır, tanrı öztürkçedir.. Türkler, Araplaştıktan sonra geri kalmıştır, Atatürk tüm bunları görmüş ve Türklerin gerçek ecdadlarını öğrenmelerini istemiştir..

  • Asıl alfabemiz latin alfabesi mi ne sacmalıyosun? Osmanlı Devleti zamanının en büyük devletiydi. Asıl biz simdi bir çok devletin gerisinde kaldık. Niye mi? Çünkü batılılaştık. Batılılaşmak batmaktır diyor Cemil Meriç. Şapkadır, medeni hukuktur falan filan hep Avrupa. Avrupa bize özenmeli, biz onlara değil. Yoksa onların daha çook gerisinde kalacağız. Atatürk’ ün yaptığı da Türk’ e milli benliğini kazandırmak değil sadece Türk’ ü batılılaştırmak oldu. Ve batılılaştıkça battık..

   • Lan mal Atatürk batıda bilim üretim refah demokrasi özgürlük var diye batıya yöneldi Osmanlı 250 yıl matbaa getirmedi günah die bizde bilimden geri kaldık Araplar gibi ne üretiyorlar petrol olmasa aç hepsi Arapların 🙂

  • Öncelikle bizim şu an kullandığımız alfabe LATİN ALFABESİDİR orhun yazıtları ile alakası yoktur.

   Cahillikte ışınlanma yaşatmayın.

   Her toplum temas ettiği diğer toplumdan bir şeyler alır bir şeyler verir. Türkler araplaşmamışlardır ki araplaşmadan kasteddiğiniz Osmanlı ise, Türk tarihinde 5 kıtada 600 yıl hüküm sürmüş tek Türk devleti gösterin elinizi öperim.

   • Göktürk kağanlığı
    13.000.000 km2 toprağa sahipti osmanlı 5.200.000 km2 yani göktürkler osmanlıdan çok kitaya hükmetmistir ama tabi osmanli kadar yasamamistir 2 bilemedin 3 asir olmasi lazim

 14. İnsanı insanlıktan çıkaran, insanlığa en büyük zararı veren 3 şey say deseler bana, şöyle sıralardım:
  PARA – DİN – AŞK
  Hemen öfkelenmeyin “din” kavramını görünce, önce bir düşünün günümüzde müslümanları kimlerin kırdığını. Siz bulamadıysanız cevabını diyerek hadi kendim cevap vereyim: MÜSLÜMANLAR (eskiden “gavur”ların ya da “dinsiz”lerin yaptığı KIYIMI, ALLAH adına yaparak)!!!
  Para > İhtiras, güç, ihanet, cinayet, nefret, savaş…ve dahası
  Din > İhtiras, güç, cinayet, nefret, savaş… ve dahası
  Aşk > İhtiras, ihanet, cinayet, nefret, savaş… ve dahası

 15. Bir cahille dahiyi yan yana koyun bir cahili asla sözünden donduremezsiniz çünkü o savunduğu şeyi dahi bilmez 19 ekim meclis konuşması bu konuşmanın devamında bulabilirsiniz ATATÜRK burda ilk önce chp den bahseder chp ‘nin 7 ilkesi vardır der ama bu ilkeler değişmez değildir der gökten inen kitaplar gibi dogmatik değildir der burda dogmatik sözcüğünün kelime anlamı değiştirilemez demektir ki ATATÜRK burada chp degisir ama kitaplar değişmez demek istemiştir siz bugün bu tevrati bu ıncili bi kitabımız kuranı degistirebilirmisiniz ATATÜRK e son düşmanlığı yapmayı bırakın telhraflarina besmele ile başlayan bi komutandi o

  • Sevgili Atam,
   Kusura bakma ama yazmadan yapamayacağım. Yani simdi sen tut çevrende paşalar, senden yüksek rütbeli komutanlar, politikacılar, şeyhülislâm, ulemlar, varlıklı zat-ı muhteremler (yani sen gizlice işgal altındaki Trablusgarp cephesine gitmek için günlerce at üstünde çöl geçip cephede savaşırken herşeye seyirci kalanlar) varken ve ülke işgal altındayken padişah bile birşey yapmıyor ya da yapmamayı seçiyorken, ülkenin ileri gelenleri mandaya / himayeye razı ama kimin boyunduruğu altına gireceğinin derdine düşmüşken yani kimse bir şey yapmıyorken kendi kendine olur olmaz fantastik hayaller kur, o hayellerin peşine düş… Sana mı kalmış canım hayellerine inanmak, peşine düşmek…

   İyi tamam hayal kurdun amacını çaktırmadan Anadolu’ya geçmek de neyin nesi? Anadolu’ya geçip önce silah arkadaşlarını sonra ahaliyi yanına al, örgütle, kongreler yap, yoldaşlarınla kafa kafaya ver, planlar yap, ulusal özgürlük ve tam bağımsızlık için milli birliği oluştur, bu yolda kararlar alınmasında liderlik yap, misak – ı milliyi ortaya çıkar, insanları örgütle, kadını, kızı, genci, yaşlısı, çocuğuyla el ele ver ve bir avuç cephaneyle düşmana kafa tut (bu ne cesaretiyse artık). Bütün ulusu dayanışmaya çağırdığın Tekalif-l Milliye emirlerini (ulusal vergi emirleri- şu ünlü; elde avuçta kalan ne varsa onların paylaşılmasının istendiği seferberlik emri…) yayınla, bütün halk buna canı gönülden uysun canı dahil neyi var neyi yoksa vatan için versin. Düşmanı işgal ettikleri vatan toprağımızı terk ettirecek zaferlere imza at, başka zaferler için doğru kişilerin doğru cephelerde doğru komutanların görev almasını sağla, destekle… Bir fiil BAŞKOMUTAN olarak savaş yönet… Düşmanın dize gerilmesinde liderlik yap… Barışı sağla… Seni esefle kınıyorum. Ne gerek var canım bunlara sen de yani…

   Bu da yetmezmiş gibi halkı yokluğa, geri kalmışlığa mahkum edenleri, kendi saltanatı, hırsı ve kibiri için insanları savaşallara sürükleyen, Anadolu halkının sefaletini görmeyen, eğitimsizliğini önemsemeyen, sağlık sorunlarına kulak asmayan, kadınların değersiz bir varlık olduğunu kabul edilmesine razı gelenleri, kadının miras vb haklarının olmasına müsaade ettirmeyen, bütün yoksulluğa rağmen halktan yüksek vergiler alarak daha da sefalete düşüren, diğer taraftan kendisi ve yandaş/yalaka tebaasıyla ve hatta haremi ile zevk-i sefa içinde yaşamaktan (zamanında Dolmabahçe sarayı 5 milyon altına mal olmuş ve imparatorluk iflasın eşiğine gelmiştir) dünyaya ayak uyduramayanları, toprak kayıplarına sebep olanları, savaşa, işgale göz yumanları gönder. Çok yanlış yapmışsın çoookkk.

   Hadi düşmanın yok edilmesine öncülük ettin. Tamam anladık, vatanın kurtarılmasında ön saflarda yer aldın.. Sonra ne gerek vardı canım devrimler yapıp çağa ayak uydurmaya, halkı, ülkeyi kalkındırmaya. Bu millet özgürlük değil de kula kulluk etmek istiyor belki değil mi canım… Nasıl düşünemedim ki…

   Tamam anladık hep birlikte vatanı kurtardınız da sonra niye düşmanı karşınıza alıp:
   – Kardeşim Osmanlı dünya hakimidir, her yer bizim, Avrupa ve Balkan’larda, Kuzey Afrika’da, Arap yarımadasında Osmanlı’dan aldığınız bütün toprakları da boşaltın çabuk! Diye niye atar yapmadınız? Onlar da buyur ederlerdi hemen. Şansını deneseydin bir kere… Olmadı bak…
   Ya da
   – Kardeşim bundan sonra padişah da benim, halife de, imparator da benim. Deseydin ya… Belki o zaman ayyaş, Yahudi, hain demezlerdi hem… Olamadın gitti bir imparator. Olsaydın ne güzel yaşardın. Harem falan, oh mis… Kafana milleti takmaz, gençleri görmez, kadın haklarını önemsemez, doğaya sırtını döner gül gibi geçinir giderdin hani. Allah bilir ya; ömrün de daha uzun olurdu belki… Tabii bu hasret dolu mektubu bir Türk ve bir Müslüman olarak yazabilirmiydim bilemiyorum.

   Sen tut harpten çıkmış, yokluk içindeki memlekette 1923 ‘ten 1938’e kadarki 15 yıllık siyaset hayatın ve yöneticiliğin boyunca memleketin farklı yerinde o zamanın standartlarında, sosyal tesisleriyle birlikte onlarca fabrika, kurum ve kuruluşu aç, açtırt, açılması için talimat ver, destekle, teşvik et (aramızda kalsın senin 15 yılda yaptırdığın, yıllarca ülkeye istihdam yaratan, ekonomiye katkı sağlayan o fabrikaları başımızda olanlar 5-10 senede tek tek sattılar). Bunları yaparken bazılarının sermayesi para yerine narenciyeyle sebze meyveyle karşılansın. Uçak fabrikası kurulmasına ön ayak ol, teşvik et. Savaştan çıkmış yoksul bir ülkeden, uçak ihraç eden ülke ol…. Tren yolları yapılmasını sağla, yabancıların elindeki demiryolu ve kuruluşları parasıyla satın alarak millileştir… Medeniyeti yerinde incelemek için başka ülkelere uzmanlar, heyetler gönder, raporlar yazdır, değerlendir, uygulat. Ya da başka ülkelerden uzman, bilim adamı, profesörler davet et… Arapça okuyup yazamayan halka; geliştirilmesine bir fiil katkıda bulunduğun alfabeyi öğretecek okullar aç (1903 te nüfus 19.929.168 okur yazar %5 – 1923 nüfus 12.516.308 okur yazar %8- 1935’de nüfus 16.158.018 okur yazar %15)… Okur yazar oranının yükselmesini sağla… Dini öğretileri kendince ve kendi için yorumlayan, Allah adını kullanarak insanları sömürenleri engelleyecek düzenlemelere imza at… Halkı ümmet olmaktan, kula kul olmaktan kurtar, birey ve vatandaş yap. Seçme ve seçilme hakkı sağla. Balkan ülkelerinden 771.611 göçmen al (1923-1937 arası). Kullanılmayan arazileri (ağalık düzenine rağmen) topraksız köylülere ve göçmenlere dağıt (1925-1938 arasında tarla, bağ, bahçe amaçlı kullanıma uygun dağıtılan toplam toprak: 9.787.069 dönüm). O yoksullukta zamanın parasıyla 200.611,00 Lira değerinde pulluk dağıt. Yurt dışındaki üniversitelere bursla öğrenciler gönder, mühendisler, doktorlar yetiştirt, ziraat okulları aç, kadınlara özgürlük getir, insan olduklarını hatırlat, Türk Kadınlar Birliğinin kurulmasını talimatlandır (senin kurduğun ülkede kadınlar başbakan, meclis başkanı, parti genel başkanı, milletvekili, asker, pilot, hakim doktor, öğretmen, polis oldu – şimdi aralarında sana minnettar olacaklarına kin güdenler var). Çiftciyi yere göğe sığdırma, yücelt… Daha nice reformlara öncülük yap, özetle ülke ve halk için sadece fikir üret ve hayata geçmesini sağla… Üretime özendir, teşvik et… Örnek olsun diye bataklıktan Atatürk Orman Çiftliğini ortaya çıkart (hoş o da yok sayılır ya artık). Bunların yapılmasına ön ayak ol, projeler geliştir, cebinden para ver… Görev ve denetleme için yaptığın gezilerinde yanındakiler dahil bütün masrafları ve tertiplediğin yemeklerle, orada görev yapanların masraflarını cebinden karşıla (şimdikilerin bazıları harcırah almak görev bile uyduruyor. Hazineden bir kaç uçak, bol bol zırhlı araç alıyor sonra da tüyü bitmemiş yetim hakkından dinden adaletten gem vuruyor)… Hatay konusunda hasta halinle dünyaya göz dağı vermek için yollara düş, amacına ulaş. Aslında en önemlisi sen tut; HAÇLILAR ın OYUNUNU B O Z, vatan toprağında ezanların susmasını engelle. DEVRİMLER yap… Değişik ırk kökenli, farklı dil ve inanışlara sahip insanların yurttaş olarak bir arada yaşayabileceği İBADETLERİNİ YAPMALARI, İSMİMİZLE, DİNİMİZLE MÜSLÜMAN VE TÜRK YENİ NESİLLERİN DOĞMASI VE İLELEBET VAR OLMASI İÇİN KOCAMAN BAĞIMSIZ BİR VATAN BIRAK. Sonra sana hain desinler, Yahudi, sebataycı, mason, ayyaş desinler… Bak buraya yine yazıyorum; millet özgürlük değil de kula kulluk etmek istiyor belki… Senin neyine canım vatan millet kurtarmak…

   (Bu karmaşaya, bu yoğunluğa ve yorgunluğa rağmen yüzlerce kitap oku, kısa ömrünce biri geometri olmak üzerine 13 tane kitap yaz (o koca kitap Nutuk’u belge ve tarihleriyleriyle gün gün ne ara, nasıl yazdın, derledin yazdırdın, o günlerin geleceğini biliyor muydun da notlar aldın, telgrafına varana kadar her belgeyi sakladın aklım almıyor.). 3 tane gazete çıkart (1918 Minber – 1919 İrade-i Milliye – 1920 Hakimiyet-i Milliye)

   Günde bir kaç saat uykuyla çalış. Bunca yorgunluğu gidermek, rahatlamak için rakı iç, müzik dinle, arasıra zeybek oyna, vals yap bugün laf olsun (ki o masalarda dahi yine ülke meseleleri konuşulur, bilim adamları, akademisyenler, sanatçılar davet edilir, fikir alışverişinde bulunulur, sonrasında alkol alınırdı ki o da makul ölçülerde. Sohbetlerde ortaya atılan fikirlerin uygun bulunanlarının uygulanması için gereken yapılırdı. Bu sofralarda taşkınlık, hadsizlik yapan, sarhoş olan usulünce masadan kaldırılır veya Atatürk masayı terk ederdi). Ama sık sık yanına çağırdığın özel hafızın (hafız Yaşar Okur- Atatürk’ün emriyle Yasin-i Şerif i camide Arapça ve Türkçe meali ile ilk okuyan kişidir) olduğunu, Onun ağzından arasıra Kur’an ve ilahi (özellikle Ramazan’da) dinlediğini, dini konularda sohbetler ettiğini, çocukluğunda hatim indirdiğini, hu çekerek zikir yaptığını kimse bilmesin. Hatta bilinmemesi için gizlensin… Ramazanlarda içmez ve şehitler için mukabele okutur, hatim indirtirdi. Bunu da meydanlar da eline Kur’an almadan, camilerde siyaset yapmadan gerçekleştirirdi.

   Savaştan çıkmışsın hazine tam takır, silah yok, çarpışacak genç de yok can da yok (1903 nüfus: 19.929.168 kişi- 1923 nüfus: 12.516.308 kişi) mal da yok, derman da…Olsun. Osmanlıyız ya biz… Lozan’a bile gerek yoktu hani. Biz Osmanlıyız deseydin kaça kaça bırakırlardı. Atam sen de yani toprakların hepsini geri almak varken Misak-ı Milli sınırlarıyla yetin, bu da yetmezmiş gibi sen tut Osmanlı’nın borcunu sahiplen. Bunca yoklukta 1924-1938 mali yıllarında 9 kere cari fazlalık, 2 kere eşitlik sağla, 2 kere cari açık ver. Bir de tut ölmeden önce kişisel varlığını, mirasını ülkeye ver… Çok yanlış yapmışsın çookk…

   Seni put yapmadık, sana tapmadık, mezarına çaputlar bağlayıp adaklar adamadık. Seni peygamber efendimizle bir tutmadık. Allah’ın yer yüzündeki yansıması demedik senin için. Eminim karısını boşayıp seninle evlenmek isteyen erkek (!) bilim adamı (!) profesörler de olmamıştır çevrende veya seninle çok eşliliğe razı gelecek evli kadınlar olmamıştır etrafında (şimdi böyle tipler de var. Bir de senin yokluğundan cesaretle; erkek – kız – çocuk demeden sübyanlara bile tecavüz eden hocalar, imamlar, vakıflar türedi şimdi).

   Biz en fazla ülkemiz ve milletimiz için Allah’ın bir lütfu sayarız seni… Umarım bu yüzden gönül koymuyorsundur bize. Sen istemezdin ama istesen de biz bunları yapamayız zaten Atam. Sen bize; kula kul olmamayı, bize biz olmayı, fert olmayı öğrettin. Sen bize; adil olmayı, kibirin esiri olmamayı, insanı, medeniyeti ve ülkeyi sevmeyi öğrettin.

   Seni sık sık anar, yaad eder, en fazla İstiklal marşımızın eşliğinde ve kalbimizdeki hayalinin önünde saygı nöbeti tutarız. Hepsi bu… Bir de her daim seni yaşatırız içimizde…

   Merak etme biz buradayız, AKLIMIZ HÜR, VİCDANIMIZ HÜR bir şekilde eserinle ve seninleyiz…

   Saygı ve sevgilerimle…

 16. ÖZKAN GÜLER’E:
  Gelelim sen “Kemal”e her nedense “Kamal” demene. Gel sunun adini bir koyalim:
  1> Her ne kadar Atatürk’ün ismini “Kamal” olarak degistirdigi söylense veya kanitlansa bile, bu ismin arapcasini degil de Türkcesini kullanmak isteyisindendir. Eger bu yüzden kullaniyorsan diyecegim birsey yok, efendilik bende kalsin.
  2>Hint dilinde Kamal, “Lotus” yani tam Türkce karsiligi olamasa bile “Lotus cicegi” olarak bilinir veya “Su gülü” de denebilir. Sen hic kücük bir gölün ortasinda, herkese ve herseye gülümseyen bu cicekten hic gördün mü? Eger biliyor ve de Atatürk’e bu yüzden “Kamal” diyorsan, ehhhh sen de yakinda muhtesem bir “Kemalist” olacaksin demektir, TEBRiKLER…
  3> Eger “Kamal” ismini her ne kadar dogru olmasa dahi, Ingilizce “Camel”, Almanca “Kamel” olan ve de Türkce karsiligini ARAPCAYA uyarlayarak “Deve” anlaminda kullaniyorsan, sana tekrar KÜFRETME ZAHMETiNDE bulunmayacagim, daha önce yazdiklarim sana ve yedi ceddine yeter de artar bile. Cünkü “Deve”nin arapcasi “JAMAL” dir.
  3> Bazi diger rivayetler de vardir “Kamal” ismi veya kelimesi hakkinda, mesela Yahudi dilinde totem ya da put anlamindaymis gibi… Bu amacla da kullaniyorsan, bir yandan sana ettigim KÜFÜRLERiM tazelenir, öte yandan ise sana sagol derim. CÜNKÜ ATATÜRK BiZiM iCiN “KUTSAL” BiR KiSiLiKTiR, SAYGI DUYULUR VE SEViLiR, AMA ASLA PUTLASTIRILMAMISTIR. ONU “PUT” YERiNE KOYAN SiZLER, YOBAZLARSINIZ.

  • Madem pisliği ve iğrençliği ile ünlü hinduların ismini atatürke yakıştırabiliyorsun o zaman içindeki o pislikle yaşamaya devam et.

 17. ALINTI:
  ÖZKAN GÜLER Ağustos 12, 2016 2:55 am

  İNŞALLAH BU ÖNEMLİ GERÇEKLER YAYGINLAŞIR VE CAHİL İNSANLAR UYKULARINDAN UYANIR ÇÜNKÜ HALA BU ZAMANDA ATATÜRK SAYESİNDE VARIZ DİYORLAR BU ŞİRKTİR BİZLER HEPİMİZ HER ŞEYİMİZİ ALLAHA BORÇLUYUZ ALLAHIN ACİZ BİR KULUNA DEĞİL İNSANLAR VESİLEDİR TEK GERÇEK ALLAHTIR SENELERDİR ATATÜRK DEDİKLERİ İSLAM DÜŞMANI KİŞİYİ……..> devam eder

  >> TOP BENDE:
  SANA NE DEMEK LAZIM?…. HAHHH, BULDUM: “APTAL”DAN “APDAL” OLMAZ 🙂

 18. ALINTI:
  pilot Nisan 17, 2016 8:33 pm

  NİYE GENÇ OSMAN’IN TORUNUYUM DİYEMİYORSUN?
  ÇÜNKÜ
  ONU BOĞDURAN SENİN DEDELERİNDİ!…..
  BEN TÜRK’ÜM DİYEMEZSİN
  ÇÜNKÜ
  SEN TÜRK DEĞİLSİN ………. > diye devam ediyor.

  >> Top bende simdi:
  BURAYA ELVEDA DEMiSTiM, GiRMEYECEKTiM BiR DAHA, YAZMAYACAKTIM DA….. AMA SEYTAN 🙂 DÜRTTÜ VE DE “PiLOT” UN YAZDIGINI OKUDUM.
  PiLOT, HELAL OLSUN SANA BU DiZELERi BURAYA TASIDIGIN iCiN… SADECE SANA TESEKKÜR ETMEK iCiN GiRDiM YiNE BURAYA, BUNDAN DAHA iYiSi BULUNAMAZDI BU “OSMANLI ARTIKLARI” iCiN! TORUNLARI DiYEMEYECEGiM, TORUNLARA HAKARET ETMEK iSTEMiYORUM CÜNKÜ.
  ARAP KÜLTÜRÜ ALMIS “SÜBYANCILAR”, “OGLANCILAR”, “ESRARCILAR”, “TEFECiLER”, SÖZÜN KISASI “UTANMAZLAR” SiZi…

 19. İNŞALLAH BU ÖNEMLİ GERÇEKLER YAYGINLAŞIR VE CAHİL İNSANLAR UYKULARINDAN UYANIR ÇÜNKÜ HALA BU ZAMANDA ATATÜRK SAYESİNDE VARIZ DİYORLAR BU ŞİRKTİR BİZLER HEPİMİZ HER ŞEYİMİZİ ALLAHA BORÇLUYUZ ALLAHIN ACİZ BİR KULUNA DEĞİL İNSANLAR VESİLEDİR TEK GERÇEK ALLAHTIR SENELERDİR ATATÜRK DEDİKLERİ İSLAM DÜŞMANI KİŞİYİ NESİLLERİMİZE YENİLMEZ BİR KAHRAMAN OLARAK TANITTILAR VE ARTIK GERÇEKLERİ ÖĞRENİYORUZ Kİ NE KADAR KANDIRILMIŞIZ DURUM TAM TERSİYMİŞ KISACA BAZI YAPTIKLARINI ÖZETLEYELİM SÖZDE CUMHURİYETİ KURUNCA ALFABEMİZİ KALDIRIP KURAN ÖĞRENİMİ YASAKLAYAN 1000 SENELİK MEDENİYETİ 1 GÜNDE TARİHE GÖMEN EZANIMIZIN 18 YIL 1932 DEN 1950 YE KADAR TANRI ULUDUR SAÇMALIKLARIYLA OKUTULMASINI SAĞLAYAN 20 000 CAMİYİ KAPATIP SATAN FATİHİN MİRASI OLAN AYASOFYA CAMİSİNİ İBADETE KAPATIP MÜZE YAPAN SAYISIZ MASUM İSLAM ALİMLERİNİ İSTİKLAL MAHKEMELERİ ADI ALTINDA YARGISIZ İNFAZ İLE ASTIRAN KÖRPE BEYİNLERE ÇOCUKLARIMIZA DİNSİZLİĞİ AŞILAYAN DİNSİZ NESİLLERİN YETİŞMESİNE SEBEB OLAN SULTAN VAHDETTİN VE BÜTÜN HANEDANI SÜRDÜREN KOVAN VE SULTAN VAHDETTİNE MASUM OLDUĞU HALDE VE KENDİSİNİ GÖREVLENDİRDİĞİ HALDE HAİN DAMGASI VURDURAN LOZANDA İSMET ARACILIĞI İLE HARPTE KAZANDIKLARIMIZI MASADA KAYBETTİRİP HEZİMETE UĞRATAN HİLAFETİ KALDIRAN 1928 DE ANAYASADAN İSLAMI ÇIKARIP DİNSİZLİK OLAN LAİKLİĞİ GETİREN DAHA HAİNLİKLERİ VE OSMANLI MİRASI OLAN ÜLKEMİZE VERDİĞİ ZARARLAR ANLATILMAKLA BİTMEYEN KENDİ YAHUDİ FAKAT KAYITLARDA SOYU BELİRSİZ OLAN HAYALİ KAHRAMAN M.KAMAL ATATÜRKTÜR BU GERÇELERİ ATATÜRKÇÜ KEMALİST YADA ADI HER NEYSE SAVUNUCULARIDA ANLATTIKLARINIZDA MANTIKLI BİR CEVAP VEREMEMEKTEDİRLER ÇÜNKÜ BU GERÇEKLER BELGELİ OLARAK SABİTTİR ANCA YALAN SÖZYLÜYORSUNUZ BELGE UYDURUYOSUNUZ ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYORSUNUZ DEYİP İŞİN İÇİNDE ÇEKİLİRLER GERÇEKLER ACIDIR VE DEĞİŞMEZ

  • KÖRSÜNÜZ KÖR CEHALETİNE BİR ŞEY DEMİYORUMDA KENDİNİ ALİM SANMANDA SORUN BURDA ATATÜRK KADAR BİR FEDAKARLIK GÖSTEREMEMİŞ ZATLAR GELMİŞ BURDA AHKAM KESİYOR ATATÜRKÜ SİZ ANLAYAMAMIŞSINIZ BU ÇEVRİMDIŞI BEYNİNİZLE ASLA ANLAYAMAYACAKSINIZ ATATÜRK KURANI REDDETMİYOR KURAN GÖKTEN İNMEDİ CEBRAİL VASITASIYLA PEYGAMBERİMİZE BİLDİRİLDİ AYET AYET SONRA KİTAP HALİNE GETİRİLDİ AMA BAZI GERİ KAFALILAR KURAN HOP GÖKTEN İNDİ ANLIYOR ORDAKİ NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ANLIYAMAMIŞSINIZ ANLAYAMAYACAKSINIZ HİÇ BİR ZAMANDA ÖNYARGILARINIZ OLDUĞU SÜRECE SİZ OSMANLIYI BİLİRSİNİZ NEDEN ONDAN ÖNCEKİ GEÇMİŞİNİZİ SELÇUKLULARI GÖKTÜRKLERİ UYGURLARI ANMAZSINIZ HEPSİ BİZİM GEÇMİŞİMİZ OSMANLIDA GEÇMİŞİMİZ ATATÜRKTE GEÇMİŞİMİZ İSTER KABUL EDİN İSTER ETMEYİN BEN ATAMIDA SEVİYORUM BEN DİNİMİDE SEVİYORUM NANKÖR DEĞİLİM ŞÜKÜR

 20. İlk olarak Atatürkün yaşam tarzını siyasi hayatını sevmeyebilirsin ama bu milleti kurtaran yunan,ingiliz,ermeni tecavüzlerini sona erdiren, bayrağı dalgalandıran ezanı duymamızı sağlayan bir savaşa direnişe önderlik yaptığı için saygı duymalısın bu kadar basit.Din muhabbetlerine gelince Atatürkü dindarlık yönünden eleştirenlere bakıyorum da genel olarak ya Osmanlıcılar ( Osm. Dev. severim) ya da günümüz Ak Partilileri.Pekala sorayım o zaman sizlere şu meşhur padişahlar savaşlara oğlan götürmediler mi? (ne demek istediğimi anladınız araştırın) Ecnebilerle evlenip çeşitli entrikalar yüzenden kardeşlerini oğullarını öldürmediler mi? Harem kurup islamda bile günün koşullarına göre maksimum 4 eşken (ki kuran inerken peygamberimiz 4 evlilik yapmıştı o yüzden 4 tür türkçesini okuyun bilgilenin!) istedikleri gibi zina yapmadılar mı? Bir çoğu şarap içmedi mi? araştırın en meşhuru kanuni oğlu meşhur alkolik sarı selimdir.?
  Osmanlı padişahları halife iken yani müslüman lideri iken cihad ilan ettiği halde Araplar tarafından sırtından vurulmadı mı? Bunlar en meşhurlardır fakat sadece dinimize karşı olanlarını yazdım bir bütün olarak düşünüldüğünde osmanlı tarihi örnek alınması gerekir.Gelelim günümüzeee, hırsızlık, yolsuzluk, gıybet,kul hakkı yeme hangisinin dinimizde yeri var? yalan söylemek! İslam ve din kelimesini ağzından düşürmeyenlerin bir dediği bir dediğini tutmuyor hangi müslümanlıktan dinden bahsediyorsunuz.Bakın bir tane gelişmiş müslüman ülkesi söyleyin, düşünün ve söyleyin günümüzden dünyaya hükmeden kadına değer veren, egitimde bilimde ileride olan,hayırlı işler yapan milletine zülmetmeyen bir tane müslüman ülkesi söyleyin???. En iyi müslüman ülkesi her türlü soruna rağmen yinede biziz bu da neden biliyormusunuz tarih birikimimizden ve artık hiçbir işlevi kalmayan Osmanlı yerine çağdaş modern Türkiyeyi kuran Atatürk sayesinde.Bıraksanıza siz bu hikayeleri dinimizce müslümanım diyene kelimeye şehadet getirene ellerini duaya açana sen müslüman değilsin demek diye birşey yoktur zaten.Hoşgörü diniyiz özünde ama hani nerde! ve şunu hiç ama hiç bir zaman unutmayın bi yerde siyaset ve savaş varsa orda müslümanlık gerekliliklerini yapmak her babayiğidin harcı değil bunu yapanlarada Allahın elçisi diyoruz zaten Hz.Muhammed gibi.
  Bu sitenin ve bazı yorumcuların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.Bu kadar yazdım boşa olduğunu biliyorumda neysee vesselam.

  • ağzına sağlık kardeşim bu bilgileri birçok türk halkı bilir ama nedense inanmaz çünkü türkler medya , eğitim ve birçok alanda tarihimizi lekelemek isteyen yazarlarla karşı karşıya geliyor onlara inanıyorlar

  • SAÇMALAMIŞIN EZANI 1932 DE YASAKLAYIP TANRI ULUDUR DEDİRTEN M.KAMAL ATATÜRK YUNAN SAVAŞI ZATEN UFAK BASİT Bİ ÇATIŞMA BÜYÜTÜLECEK BİR SAVAŞ DEĞİL TÜRKİYE HİÇ BİR YÖNDEN MODERN DEĞİLDİ HİÇTE OLMADI YENİ YENİ AKP SAYESİNDE MODERNLEŞİYORUZ HALA NANKÖRSÜNÜZ OSMANLI İŞLEVİNİ HİÇ YİTİRMEDİ AMA SİZİN SAVUNDUĞUNUZ M.KAMAL İNGİLİZLERLE ANLAŞIP YANİ HAİNLİK YAPIP OSMANLIYI YIKTI VE BÜTÜN ZAFERLERİ HALKIN BAŞARIYLA KAZANDIK ATATÜRK OLMASAYDIDA BAŞARIRDIK ÇÜNKÜ TOPLU MÜCADELE VERDİK SADECE BİR KİŞİ ATATÜRK İLE DEĞİL SENDE BEYİN VARSA BU GERÇEKLERİ ARAŞTIR DÜŞÜN KAFANA GÖRE OKUL YALANLARINI YAZMIŞSIN BU YALANLAR ARTIK BU ÇAĞDA GEÇMİYOR KİMSE KİMSEYİ SEVMEK ZORUNDADA DEĞİL SAYMAK ZORUNDADA DEĞİL BUNA SİZLER KARIŞAMAZSSINIZ İYİKİ BU SİTE VE BENZERLERİ VAR İNSANLARI DERİN UYKULARINDAN UYANDIRIYO GERÇEKLERİ ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYO ZATEN GÜN GEÇTİKÇE M.KAMAL ATATÜRK ÜN NE MAL OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKIP YAYGINLAŞIYOR ALLAHA ŞÜKÜR SON OLARAK ŞUNUDA EKLEYİM ŞU GERÇEĞİ ANLAYIN ARTIK BİZLER HER ŞEYİMİZİ BİZLERİ YOKTAN VAR EDEN YÜCE ALLAHA BOÇLUYUZ SADECE ALLAHA ALLAHIN ACİZ BİR KULU OLAN ATEİST M.KAMAL ATATÜRK E DEĞİL

   • Lan mal Atatürk batıda bilim üretim refah demokrasi özgürlük var diye batıya yöneldi Osmanlı 250 yıl matbaa getirmedi günah die bizde bilimden geri kaldık Araplar gibi ne üretiyorlar petrol olmasa aç hepsi Arapların :)akp nin oy almak için koyunlastirdigi beynini aldığı çok insan var burda

  • 600 yıl dünya üzerinde hüküm süren, Cihana diz çöktüren, Hoşgörüsüyle ahlakıyla kendine hayran bırakan, bir fermanı ile devletleri titreten, peygamber efendimizin (SAV) hadisine nail olan, çağ açıp çağ kapatan bir imparatorluğu yerin dibine ancak ve ancak bir kemalist sokabilirdi tebrik ediyorum..! Gelelim senin şu belgesiz,delilsiz ortaya attığın çirkin itham ve iddaalara. M.Kemal’in şahsi görüşü yaşantısı kesinlikle bizi bağlamaz lakin yaptığı inkılaplar Müslümanlığa savaş açıyorsa orada dur derim. Şapka inkılabı ile getirilen şapka Yahudi şapkası harf inkılabıyla getirilen alfabe Latin alfabesi hukuk alanında yapılan inkılaplar ile İsviçre medeni kanunu ve Fransa anayasası… Vs..Sen bu milleti tamamen köklerinden kopararak neyi amaçladın diye adama sormazlar mı? İstiklal mahkemelerinde onca Müslümanı neden sallandırdın diye sormazlar mı adama? Eğer sormuyorsa ya cahildir ya da ahmak ya da kemalist! Yunanlıları denize döktü diyorsun da 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamı tekme tokat döven İzmirli şortlu arkadaş ne kadar Türk ve Müslüman? demek ki denize dökülenler arasında kaçanlar olmuş, ha ne dersin!? Muhteşem yüzyıl gibi tarihimizi yerin dibine sokan safsata dizileri izleyip, padişahların kardeşlerini katlettiklerini söylemen normal ama resmi bir evrak veyahut bir yazışma veya bir belge sunman imkansız..Yok sunarım diyorsan seni bekliyoruz!!! Oğlancılıkla ilgili bir tek belge sunman imkansız keza adaletini gayrimüslimlerin bile dile getirdiği Osmanlıyı sen oğlancılıkla yani en adi olaylardan biriyle itham ediyorsun ya aklınla arana perde çekmişsin geçmiş olsun kardeşim… Osmanlının Araplar tarafından sırtından vurulduğunu söylüyorsun o konuyla ilgili olarak İngiliz ajanı lawrence kimmiş onu bir araştır derim! Günümüzde dünya üzeride adam akıllı söz sahibi bir İslam ülkesi olmadığını söylemişin, doğrudur. Bizler ne vakit köklerimizden koparıldık ne vakit kendimize, tarihimize yabancılaştırıldık o vakit kaybettik. işte bu yüzden günümüzde bir Osmanlı devleti veya bir Selçuklu yok..! Dini kullanıp sahtekarlık yapanlarda bahsetmişin ki o da doğrudur. Cumhuriyet döneminden bu yana sen dini her fırsatta kötüle (Hiçbir şey bilmiyorsan yeşilçam filmlerini dikkatli analiz etmen yeterli) Ülke her ayağa kalktığında askeri darbe yap.. Sahte şehler türetip ortalığa atıp irtica hortladı de..Der kitaplarından tarihin odak noktası olarak M.Kemal olarak al onu bir peygamber misali nesillere empoze et… Arşivlerde ki gerçek bilgileri tozlu raflara hapset sonra vır vır konuş… bırakın hikaye okumayı bu millet yeterince hikaye dinledi artık diriliş vaktidir… 15 Temmuz bunun en büyük göstergesidir görmesini bilene…

   • Gerçekten çok güzel bir açıklama yapmışsınız,Rabbim inşaallah, hakkıyla kul olmayı nasip etsin,çocukluğumuzdan beri Atatürk ile değil Peygamberimizin hayatı,ahlakı ve sünneti ile eğitilseydik şimdi bu ahlaksız,modernleşme adına hayasızlık bu derece zirvelere çıkmazdı.

 21. Soyle bir baktimda yorumlara
  Sanki bazilari o donemde yasamis gibi konusuyor ataturk dediginiz musatafa ismini sevmeyen adam ne anasi belli ne babasi belli ne dogdugu yil belli ne oldugu yil belli canakkale savasini bile o bas komutan olarak gosterikiyor halbuki o donemde 400 albaydan biri sadece. soyledigi soz apacik ortada allahi kitabi inkar eden birini fazla ovmeyin ortak olmayin aklinizi basiniza alin ilkokullarda anlatilan hikayeleri unutun cocuklariniza da hakikati anlattin sizlere obur tarafta ataturku sormayacaklar rabbin kim nebin kimdir denecek

  • Sen de çok gittin öbür tarafa demek nerenden uydurup konuşuyorsan Atatürk ün doğum ölüm günleri belli sen Muhammedden haber ver kaç bin yıl önce yaşadığına inanıp mal mal yorum yapma

   • Gerizekalı aptal sen m. Ke malın annesinin bir genel ev kadını olduğunu sonra bir yahudi şerefsizinden hamile kalıp ve daha sonra ali rıza denen adamla evlenendiğini ve böylece m. Ke malın bir veledi zina yahudi olduğunu ve bütün bunların belgelerle ispatlandığını bilmeden konuşuyorsun

  • Ulan orospu çocuğu anan yunanlıların altına yatsaydı daha mı iyiydi. 400 albaydan daha başarılı olduğu için övünülüyo amk yobazları göt kılları siktirin gidin lan ülkeden

  • BENDE ŞÖYLE BİR BAKTIM ÇOK CAHİL VE NANKÖRSÜN SEN KİMSİN ONU ELEŞTİRMEN İÇİN BİR ÜLKE KURTARMAN LAZIM BİR AKIL LAZIM ODA YOK ALLAH ISLAH ETSİN SİZİ NANKÖRLER YAZIK ALLAH BUNLARI SORCAK

 22. Bu kayakların çoğu asılsız ayrıca kura anı türkçeleştirmenin dinsizlikle alakası yok.Çevirmesinin sebebi ise türklerin kur anın meallerini anlasınlar diye boş boş okusunlar diye değil ve kur anda illa arapça olcak diyede bir ayet de geçmiyor yanılmıyorsam.

  • BU KONUŞMA DOĞRUDUR, ANCAK “DOGMA” OLARAK SÖYLEDİĞİ KURAN DEĞİL CHP’NİN 6 İLKELERİNDEN BAHSEDİYOR, KONUŞMANIN TAMAMININ METNİ YAYINLANDI,NETTEN ARAŞTIRABİLİRSİNİZ…

    • LEVENT İNSANLARIMIZ ÇOĞU MALUM EĞİTİM ZAYIF HEMEN KANIYORLAR GÖKTEN İNDİĞİ SANILIYOR KURAN GÖKTEN İNMEDİ CEBRAİL VASITASIYLA ALLAHIN AYETLERİ PEYGAMBERİMİZE BİLDİRİLDİ SONRA KİTAP HALİNE GELDİ ANLATMAK İSTEDİĞİ BU AMA BAZI ÖNYARGILILAR BUNU YANLIŞ ALGILIYOR ALGILIYAMIYORLARKİ ANLAYABİLSELER AH Bİ NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ÖNYARGI MALUM

  • Madem öyle, sen Kur’anı malını kaç kez okudun,1 Asır oldu Cumhuriyet kurulan ve ondan bundan yasalar laiklik ise Fransadan kılık kıyafet ingiltere ve israil den ve 1 asırdır Kemalistler heykeller dikmek len ve Avrupalılar savaştan sonra çağ atladilar siz halen laiklik len övünuyorsunuz amalakin bakın son 13 yılda 100 senede yapılmayanlar yapıldı,dünkü chp ne işe şimdiki chp de aynısı.

   • İşiniz gücünüz halk arasına nifak sokmak. inançla ilgili bi bağlantınız olsa insanları biribirine düşman edecek söylemlerle işiniz olmazdı. Sadece karalama, iftira ve nifak tohumları ekmek inançlı olmak demek değilidir.

  • Kuran ı kerim kesinlikle turkçe okunmaz bunu aklından çıkar çünkü arapçada bir kelime turkçede çok fazla anlama geliyor lailaheillallah kelimesini turkçeye çevirsen kaç ciltlik kitap çıkar ortaya hem kuranı anlamak istiyorsan mealini oku yada git arapça öğren hem hadi diyelim kuran ı kerim turkçeye çevirdiler bu dini yıkmaya çalışan kaç tane insan var elbetteki kuranı farklı farklı turçeye çevirip yorumlayacak çok insan var ALLAH kuran ı kerimi arapça indirdiyse sanada onu güzelce okumak duser yok efendim ben arapça bilmiom yok efendim bunu turkçeye çevrilsin gibi şeyler dersen kafir bile olursun benden sana tavsiye git ilim öğreten kitaplar oku hatta sana bir soru sorayım demezmiydiki peygamber efendimiz herkes kendi diliyle kuran ı okusun diye bir hayal etsene kuran ı kerimin herkesin kendi diline çevirdiğini kaç tane değişik çevrilmiş kuran ı kerim çıkardı ortaya hem kuran ı arpça tecvitli okuyanları hiç dinledin mi ne güzel okuyorlar bazı yerlerde uzatmalar var insanın ağlayası gelio bide arapça biliyosan anlayarak dinlediğini dusunsene bak kardeşim belki beni takmıcaksın ama bi duşun hayal et hiç sana kuranın turkçe olması akla yatkınmı internetten araştır hocaya sor ne bileyim ama gidipte antin guntin kişilere sorma inşallah dediklerimden birşey anlamışındır .

   • YANILIYORSUN BEN 3 DEFA OKUDUM ÖNEMLİ OLAN KURANI ANLAMAM KURAN UYGULANMASI GEREKEN YAŞAMDA UYGULANMASI GEREKEN BİR KUTSAL KİTABIMIZ BEN ONU ANLAMADIKTAN SONRA UYGULAMADIKTAN SONRA YÜZ DEFA OKUSAM NE ANLAMI KALIR ÇOK YANLIŞLARINIZ VAR BIRAKIN AHKAM KESMEYİ CEHALETİNE KIZMIYORUM KENDİLERİNİ ALİM SANMAN

  • işte oğlum siz o kadar körsünüz amk cahil kemalisti zannediyorlar latin harfler olmasa türkçe yi öğrenemeyeceğiz o kadar cahilsiniz ki Atatürk bile bunu biliyor atatürk olmasaydı konuşamazdık atatürk olmasaydı olmazdık amk papağanları amk ama yinede sizi suçlamıyorum annelerinizin geliyo bu fahişe lik rumun gayri meşru çocukları

 23. o miletii o dervirde zorbalikla suturmusunuz asmisin kesmisiniz dinden imandan etmek icin elinizden geleni yapmisiniz SIMDI KALKIP GØRMENI ISTIYORUMMM MUSLUMANLAR ARTIK UYANDIII VE KORMUYORLAR KITABIN GAYIPTEN DEGILDE RABBIMIN INDIRDIGINE INAYORLAR VE SANA BISEY DAHA DIYEMII COK UZULUCEKSINIZ ( OSMANLI GERI GELIYOR) ……………….

  • Osmanlı nesli gelmektedir — alemlerin rabbine hamd olsun yaşadığım Günede öleceğim Günede alemlerin rabbi olan Allah’a selam olsun. Biz onun ve Resulünün bütün buyruklarını kabul etmişizdir …

   • Allah diye diye her türlü rezaleti yapıyorlar yıllardır, düşünmüyorlar ki bunun ahireti de var, dilenen Allah kullanıyor, haram yiyen Allahı kullanıyor, çalan Allahı kullanıyor, Kulampara ALLAHI kullanıyor, Hırsız Allah diye diye çalıyor, Pezevenk Allahı kullanıyor, Deyyus Allahı kullanıyor,

   • evli kadın kocama vermedikleri mi ona veririm diyor, adam karımı onunla görsem gurur duyarım diyor, bir şirkçi çıkıyor onda ALLAHIN sıfatları var diyor, anlayacağınız HER TÜRLÜ MELANETLERİNİ ALLAH DİYE DİYE YAPIYORLAR

  • Ne kadar acınası bir haldesiniz. Bulunduğunuz mağradan çıkıp keşke kendinize ait gözlerle bakabilseniz dünyaya. Osmanlı geri geliyor öylemi 🙂 ve sen buna sevinebiliyorsun. Sanırım hanedan soyundansın zira onun dışındakiler onlara hizmet eden kullar. Atatürk senin gibileri bile insan yerine koymuş birey olabil diye laikliği, cumhuriyeti getirmiş. Ama öyle karanlıksınız ki kendinize iyi olanı insana yakışanı diil hizmetkarlığı, kulluğu layık görüyorsunuz. Elinde bu acınası düşünceleri yazdığın o senden akıllı telefonun var ya işte Onu da kafirler yaptı. Bence sen bırak onu elinden en yakın biyerden deve çağır kendine. Git yaşa dinini, köleliğini Afganistan’da İran da..

   • Inanki olmayanlara laf anlatamazsın, aynen senin gibi zavallılara,atan aynen dinsiz liği nı bu görüntülerde deklare ediyor, sizin dininizi size bizimki bize,ne mutlu biz Müslümanlara ki Peygamberimizin yolundan gidiyoruz.

   • Deniz, bence sen git bu ülkeden avrupa da dinsizlerle yaşa, türkiye müslüman ülkedir beğenmiyorsan güle güle . Osmanlı ya kurban ol sen.

   • NİYE GENÇ OSMAN’IN TORUNUYUM DİYEMİYORSUN?

    ÇÜNKÜ
    ONU BOĞDURAN SENİN DEDELERİNDİ!…..

    BEN TÜRK’ÜM DİYEMEZSİN

    ÇÜNKÜ
    SEN TÜRK DEĞİLSİN

    SEN NE DERSİN ANCAK VE ANCAK BEN OSMANLI TORUNUYUM DERSİN

    İYİDE OSMANLININ İÇİNDE KAVMİ SADIKA DEDİKLERİ;
    ERMENİLER BENDE OSMANLININ TORUNUYUM DİYOR, SENİN GİBİ

    KAVMİ NECİP DEDİKLERİ ARAPLARDA, BEN OSMANLININ TORUNUYUM DİYOR SENİN GİBİ

    GENÇ OSMANI BOĞAN TECAVÜZ EDEN YENİÇERİLERİN TORUNLARIDA
    BEN OSMANLININ TORUNUYUM DİYOR SENİN GİBİ

    SIRP
    HIRVAT
    RUM
    RUS VEZİRLERİN, PAŞALARIN, SADRAZAMLARIN ÇOCUKLARI TORUNLARIDA,
    BEN OSMANLININ TORUNUYUM SİYOR SENİN GİBİ

    ANADOLUDA 100,000 TÜRKMENİN BAŞINI KESTİREREK KUYULARA DOLDURAN,
    HIRVAT SADRAZAM KUYUCU MURATIN ÇOCUKLARIDA BEN OSMANLININ TORUNUYUM
    DİYOR SENİN GİBİ

    AMA!
    BUNLARDAN HİÇ BİRİSİ BEN TÜRK’ÜM DİYEMİYOR SENİN GİBİ
    ÇÜNKÜ BUNLARIN HİÇ BİRİSİDE TÜRK DEĞİL TIPKI SENİN GİBİ

    SEN; BEN OSMANLININ TORUNUYUM DERKEN,
    İSTANBUL’UN FETHİNDEN SONRA İLK İŞ OLARAK KAYIN PEDERİ ZAĞANOS PAŞA İLE BİRLİKTE
    TÜRK SOYLU SADRAZAM ÇANDARLI HALİL PAŞAYI BOĞDURAN BUNDAN SONRA TÜRK SOYLULARI DEVLET YÖNETİMİNDEN UZAKLAŞTIRAN, KARDEŞ KATLİNİ KANUNA BAĞLAYAN, AZINLIKLARA SONSUZ YETKİLER VEREN,
    II.MEHMET’E FATİH DER. HATTA HAZRETİ FATİH DER. ADINIDA HER YERE VERİRSİNİZ

    YADA
    KENDİ OĞLU MUSTAFAYI VE TORUNLARINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜREN, ANADOLUDA HAKKINI ARAYAN TÜRKMENLERİ, HIRVAT SADRAZAMI KUYUCU MURAT MARİFETİ İLE KESTİREREK KUYULARA DOLDURTAN, ZAMANINDA TÜRKÇE, RUMCA VE HIRVATÇANIN ORTAK DİL OLARAK KULLANILDIĞI , DEVLETTE GÖREV ALMAK VE YÜKSELMENİN TEK ŞARTININ MÜSLÜMAN VE TÜRK OLMAMAK OLDUĞU DÖNEMİN PADİŞAHI KANUNİNİN TORUNUYUZ DEYİP ADINI HER YERLERE VERİRSİNİZ,

    YADA
    MISIRA SEFERE GİDERKEN ANADOLUDA 40.000 TÜRKMENİ KILIÇTAN GEÇİREN HALİFELİĞİ ALDIKTAN SONRA ARAP EŞARİ DİN ADAMLARINI YURDUMUZA GETİREREK AKLA DAYALI MARUDİ İNANCIMIZI ORTADAN KALDIRAN ,
    DOĞUDA BABA KURTHAN GİBİ TÜRK AŞİRETLERİNİN ADINI KÜRDİ DEĞİŞTİREREK VE İLK DEFA O BÖLGEMİZE KÜRDİSTAN DİYEN ALEVİ, SÜNNİ, KÜRT, TÜRK BÖLÜNMESİNİ YAPIP O GÜN BU GÜNDÜR KARDEŞ KANI DÖKÜLMESİNİN BAŞ SORUMLULARINDAN YAVUZ SULTAN SELİM’İN TORUNUYUZ DERSİNİZ İSMİNİDE HERŞEYE KUTSAL BİR ŞEYMİŞ GİBİ VERİRSİNİZ.

    ÇÜNKÜ AYNI ÇİZGİDESİNİZ ONLARIN İZİNDESİNİZ ONLAR TÜRK MİLLETİNE NE YAPTIYSA NASIL BAKTILARSA SİZDE AYNISINI YAPMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYORSUNUZ
    O GÜN GENÇ OSMAN’A KİMLER ŞEREFSİZCE SALDIRIP O ŞEREFSİZLİKLERİ YAPARAK CANINI ALMIŞLARSA,

    BÜYÜK ATATÜRK’E ŞEREFSİZCE SALDIRANLAR, O ŞEREFSİZLERİN ŞEREFSİZ KÖKSÜZ TORUNLARIDIR

    Kurt Şeyh Ahmet TEZCAN 03.09.2015

    • O TAPTIĞIN SELANİKLİ ASLA TÜRK DEĞİL.ÇÜNKÜ SOYU SOPU BELLİ DEĞİL.CENGİZHAN VE TİMUR ATALARIMA KURBAN OLSUN.YAŞASIN TÜRKİSTAN HALK CUMHURİYETİ-KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ!

    • BURAYA ELVEDA DEMiSTiM, GiRMEYECEKTiM BiR DAHA, YAZMAYACAKTIM DA….. AMA SEYTAN 🙂 DÜRTTÜ VE DE “PiLOT” UN YAZDIGINI OKUDUM.
     PiLOT, HELAL OLSUN SANA BU DiZELERi BURAYA TASIDIGIN iCiN… SADECE SANA TESEKKÜR ETMEK iCiN GiRDiM YiNE BURAYA, BUNDAN DAHA iYiSi BULUNAMAZDI BU “OSMANLI ARTIKLARI” iCiN! TORUNLARI DiYEMEYECEGiM, TORUNLARA HAKARET ETMEK iSTEMiYORUM CÜNKÜ.
     ARAP KÜLTÜRÜ ALMIS “SÜBYANCILAR”, “OGLANCILAR”, “ESRARCILAR”, “TEFECiLER”, SÖZÜN KISASI “UTANMAZLAR” SiZi….

 24. Adamın biri yolda giderken pis bir suya düşer. Üstü başı öyle perişan olur ki,hatta kokudan yanına yaklaşılmaz.Bakarki duruma temizleme imkânı kalmamış, o halde der ben herkesi bu pis suya bulandırayım,bulanmayanların icabına bakayım. Öyle de yapar. Gel zaman git zaman insanlar pisliğe öyle alışırlar ki pis olanı temiz temiz olanı pis zannederler.ama bu anlattığımın bu haberle bir ilgisi yok.

 25. burda Atesit olanlara sozum yok cünkü burda islam ve inanc sohbeti yapılıyor.onlar konuya dahil olmasınlar.Atatürk ün son nefesinde nasıl oldugunu kimse bilmiyor imanlı oldu yoksa imansız , onun için direk kafir damgası vurmak , bizide kafir edebilir.Ama yaptıgı işler ve soyledikleri karşısında islam karşıtı oldugunu net bir şekilde goruyoruz.Burdaki asıl mesele ise bir muslumanın puta tapması, yani heykel olayı var,heykel yapanların kıyamet günü o heykelleri getirilecek ve can ver denilecek. inanılmaz azap verilecegi buhari hadislerinde var.şimdi bir müslüman gidip heykel önüne cicek koyması buda onu saptırabilir. başka bir mesele şeriat hükümlerinin kaldırması ve direk olarak insan hükümleri koyulması . Haşa , bunun manası şudur,insanlar Allahın hükümleri ile degil kendi hükümleri ile yönetilmek istiyor.bu Allah a karşı gelmektir.Bundan önceki gelen kutsal kitaplar biz onlarada iman ederiz ama Allah tan gönderilenine,şimdi ki piyasada olanlar insanlar taraftan degiştirilmiştir.Atatürk islam karşıtlığı konusunda şeriati kaldırmakla başlamıştır.sonrası ise baş örtüsü mecburi olarak kaldırmıştır. yani insanların soyunması acılması kanunu getirmiştir.mini etek giyen serbest carsaf ortunen ,serbest olmamıştır bununlada bir islam karşıtlığına düşmüştür.yani aslında çok derin meselelerde var ama bunlar bir müslümanın ikna olması için yeterlidir.Ey müslümanlar imanınızı kurtarmaya bakın ölenler öldü Allah katında hesap gününü bekliyor.Siz Allah iiçin ne yapıyorsunuz.Buralarda siyaseti atatürk ü konuşmakla fitneyle yalanla haksızı haklı çıkarmakla müslüman olunmuyor. Biz dünyaya gezmeye eglenmeye gelmedik,biz imtihan için geldik ve hesap günü geldiğinde allah a verecek hesabımız varmı , Allah şeytanı bize düşman göstermiştir. Ozaman önce asıl düşmanınızı tanıyın ve oyunlarını görün. Çünkü o sizin Allah a karşı gelmeniz için elinden geleni yapıyor.

 26. Tamda israil’in yeni planlarına uygun yapılmış bir site..Ve yine israil’in maaş bağlayacak kadar seveceği çalışkan çocuklar :)) Bırakın GIYBET yapmayı..Neyin peşindesiniz? Atatürk’ün çok dindar çok imanlı bir insan olduğunu iddia etmek tabi ki akıl işi değildir! Ama kalkıpta Atatürk’ü “islam düşmanı” gibi göstermek en hafif tabiriyle “hainliktir” … Eğer isteseydi döneminde inanılmaz güçlüydü..Tüm dini değerlerimize karşı saldırı başlatır..Ve büyük zararlar verirdi..Merhumun yaptığı işler laiklik ve medeniyet amacıyla yapılan işlerdir..Tabiki dini açıdan bize yanlış gelen noktalar da vardır…Ama el insaf…. Adam devletin başında yer almış..Milli bir kahraman olmuş..Dedelerimizin ananelerimizin gönlünde kayıtsız şartsız yer almış! Adeta ölen bir milleti ayaklandırmış..Bu adam mı ingiliz ajanı? Bu adammı “islam düşmanı” Geçin bu ayakları…Kadir Mısırlıoğlu ve sizin gibilerin kimlere hizmet ettiği..Hangi dine hizmet ettiği artık açıkça meydanda..Milleti uyutamazsınız…Evet kemalistlerde sizin yaptığınızı yapmaya çalıştılar..Ama başaramadılar..Sizde israil’in ve pkk nın erleri olarak yokolacaksınız inşaallah…

  • Saldırı başlattı zaten. Aç istiklal mahkemelerini oku. İskilipli Atıf Hoca yı oku. Körü körüne inanmayı bırakın artık.

  • Kardesim harf inkilabi yapmis dine daha ne kadar zarar verebilir insanlar kuran alfabesi okurken bir sabah uyaniyorsunuz karsinizda bilmediginiz bir dil soruyorum su anda harf inkilabi yapilsa sabah kalktiginizda bütün gazeteler hic bilmediginiz bir dilde basilmis bundan daha büyük zulum olabilirmi.en ilkel kabilelerde bile harf inkilabi yapilmamis.kilik kiyafet kanunu gibi vs yine soruyorum insanlarin kapali olmasini gericilik diye elestiren acik giyinenlere varsayim yarin bir yönetim gelse deseki herkes kapanacak ne kadar zulum olur (medeniyet dedigin acmaksa bedeni o zaman hayvanlar bizden daha medeni)son olarak yapilan bütün inkilaplarin. Bir tanesini
   n islama aykiri olmadigini gösterirmisiniz.kardesim tamam iyi bir komutan olabilir zeki bir sahsiyet olabilir ama sap ile sekeri karistirmayalim.tesekur ederim

  • Iskender senin gibi Ataput sevenlerini Allah a havale ediyorum. Bu kadar delil, video, belgelere ragmen halenda bu pic, Israil siyonist, veledi zina, ateist, Islam, Allah, peygamber, musluman dusmani, hain, diktator, irkci mason, tagut Ataputu savunuyorsun. Senin ataputun Firavundan daha firavun , Ebu cehil den daha cehildir ! Ummeti Muhammede, Islam birligine, en buyuk darbeyi pic,dikator, yahudi,tagut Ataput yapmistir !“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Maide: 45)

   “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir.” (Maide: 47)

   “Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim vardır?” (Maide: 50)

   Allah (c.c)’ın hükmünden başka her hüküm cahiliye hükmüdür ve bu ayetin hükmünü alır. Bu sebeble her kim Allah (c.c)’tan başkasının hükmünü isterse işte o kimse, cahiliyenin hükmünü istemiş demektir.

   Beşeri kanunlarla hükmeden hakimler tagut ismini alırlar. Aynı şekilde İslam şeriatine zıd olan adetlerle hükmeden kabile şeyhleri de bu ismi alırlar.

   Şöyle sorulabilir: “Daha önce açıklandığı gibi tagut, Allah (c.c)’tan başka ibadet edilendir. Allah (c.c)’tan başka hüküm veren hakimler bu tarife nasıl girerler?”

   Bunun cevabı şudur: “Allah (c.c), Allah (c.c)’ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimi tagut olarak isimlendirmiştir.

   Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

   “Reddetmeleri emrolunmuşken taguta muhakeme olmak isterler…” (Nisa: 60)

   Bu ayetteki tagut kelimesi, Allah (c.c)’ın hükmüyle hükmetmeyen hakimi de içine alır. Bazı sahabelere göre ayetteki tagut; yahudi Ka’b b. Eşref’tir. Çünkü o, Allah (c.c)’ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir kişi idi.

   Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakime, muhakeme olunma ve itaat edilme yönüyle ibadet edilir.

   Daha önce muhakeme olmanın sadece Allah’a yapılması gereken ibadetlerden olduğunu açıkladım. Her kim Allah (c.c)’ın şeriatinden başka bir şeriate muhakeme olursa, işte o kimse muhakeme olduğu kişiye ibadet ederek onu ilah edinmiş olur.

   Ayrıca Allah (c.c)’ın şeriatinden başka kanunlarla hükmeden, kendisine dost ve tabi olanları, rıza gösterenleri vahyin nurundan, İslam’ın adaletinden çıkarır, şirkin, küfrün ve cahiliyenin karanlığına sokar. Allah (c.c)’ın şu ayetinde buyurduğu gibi:

   “Kafirlerin dostları ise tagutlardır. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte bunlar ateş ashabıdırlar ve orada ebedi olarak kalacaklardır.” (Bakara: 257)

   Buna göre; Allah (c.c)’ın şeriatinden başka kanunlarla hükmeden kişi, hem isim hem vasıf hem de mana olarak şüphesiz tagut hükmünü alır. Iskender ateistlerin gidecegi yer 7 inci kat cehennemdir senin gibi Allah dusmani ataputu savunanlar elbet cehennemde bulucak ve bol bol azap tadacaksiniz..

   • Sizin gibiler için Allah ayetlerinde ne demiş oku anlayacağın vay haline
    (6/EN’ÂM-159: Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiç bir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah’adır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir.) (6/EN’ÂM-159: Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr etmek veya hükümlerin bir kısmını inkâr etmek veya hükümlerin bir kısmını tanımamak suretiyle dinlerini ayrı ayrı fırkalara ayırarak parçalananlar var ya, senin onlarla hiç bir ilgin yoktur. Onların cezalandırılma işi Allah’a aittir. Sonra Allah, kendilerine, dünyada yaptıklarını ahirette haber verecektir.)

  • İskender Bey Bu kadar yorumcu içinde bir tane aklı selim yok dedim. Rab’bimin tokadı senin yorumunla yuzum de patladı Hamd Alemlerin rabbine olsun…

 27. laf kalabalığı yapıp ne çok kıvırtmışsınız lan ERKEK olun biraz yavşaklar adam Kuran a uydurma diyen bir islam düşmanı işte ve siz istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır ve Allahın kanunlarına uydurma diyen siz kemalitler cehenneme sürüleceksiniz!

  • metin tok cehalet aklını ucurmus senin islamın i sini bilmezsin konusuyosun adam demişki islamı carsaf olarak kullanıyolar ve bu yontemle insanları kolayca kullanıyolar ama dogruya sizin gibileri koyun gibi otlatmak lazım allah muhammet diyerek sizi herturlu yola getirmek kolay ataturk deseydi islam dini iyidir koyunluga devam edin otlayın medeniyet gunahdır kadınlar koledir tek cennetlik insan müslümanlardır ilim bilim hepsi tırt deseydi sarık cubbe giyinip bazılarınızı irana bazılarınıza suriyeye bazılarınızı libyaya satsaydı atatürkden iyi adam olmazdı sizin gözünüzde sana kufur edicemde kufurluk bile deyilsin beyinsiz

 28. ataturkun dini gorusleri hakkinda bir sey soyleyemem ne oldugunu ancak Allah bilir ama dediklerinizde zerre kadar yalan ve iftira varsa gunahi sizin boynunuza hadi eyvallah

 29. KARŞI DEVRİM, ŞAPKA GİYMEDİK ŞARAP İÇMEDİK : Bu ne demek hiç bir sey. Ataturkçuluk bu degildir.Peki nedir : BILIMDIR, ILIMDIR. AKILLIKTIR. O Her zaman soylemistir o hiç bir zaman bir manevi bir din kitabi birakmamistir o hiç bir zaman kendisini hiç bir yuce ile kiyaslamamistir o sadece bir devlet birakmistir. EGER Turkçe okumayi ve anlamayi ogrenirseniz bunu anlarsiniz

  Türk ulusunun yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.
  NE KADAR GUZEL BIR CUMLE
  BIR TANEDE ben soyluyorum : la ilaha illa allah mohammed rassoul allah.
  ve geri kalani seyhidir, imamidir, muftusudur, hele bir de AKPlisidir, kendisini halife edendir bilmem nedir hiçbirisi beni ilgilendirmez.
  Ataturk sunu gostermistir: Din ile devlet ayni sekilde yurumez

 30. atatürk’ten derin bir din alimi olmasını beklemeyin. bunlar ayrı branşlardır. sonuçta o önder olmuş kazancıyla zararıyla taşın altına elini koymuş bir adamdır. insanları bir amaç etrafın da toplamıştır. hataları mutlaka olmuştur. Allah’a gidecek ve hesabını herkes gibi verecektir. onun dininin eksikliği, içinde doğmak durumunda kalmış olduğu alimler ve toplumdur. din adına yapılan şeyler o kadar saçmadır ki onun da tepesini attırmış olmalı. biz bu gün din adına çok şey okuyor ve isyan ediyoruz. bunlara inananlara ne demeli. eleştiride dürüst ve terbiyeli olacaksınız. onların sağladığı ortam da onlara küfür etmek ahlaklı olmasa gerek. o günkü ortamlara girmeden o günün durumunu anlayamaz ve açıklayamazsınız. o günleri açıklamak için kokusuna kadar çok gerçekçi bir simülatör yapmanız gerekli. maalesef beyler bizde o bilgi, beceri, felsefe, bilim, niyet yok, geçin bunları. samimi olun. kötülüğe samimiyet bile kötü davanızı kazandırır. Kur’an’ı hala anlamaktan çok uzak bu millet. bir kere hiç bir şeyine samimi değil. namaz da okuduğu surede ne dediğinden haberi yok, Kur’an’a samimi değil. anlamıyor. anlamaya takmamış kafasını, okumaya takmış. gırtlağından ne aşağıya ne yukarıya gidiyor okuduğu sure. evliya bozmaları her yeri tutmuşlar. evliya nedir? Allah kime evliya der. atatürk’ün yapmadığı hatalar ona fatura edilmiş. tarihlere bakınca çıkıyor ortaya. dikkat ettim el yazıların da ı harfi geçen yerlere i ile yazılı mesela: kısım, kisim diye yazılmış. buralardan pis kokular geliyor. ingilizce klavyeyle yazmadı her halde el yazısını? daha çok şaibeli işler var. yapılan iyi işler için Allah razı olsun. http://kalplerdekivahiy.blogspot.com.tr/

 31. Her zaman bu site sahipleri gibi, Türkiye mize fitne yığan yahudi kırma döllerinin fitnesine gelmiş insanlar Türkiye nin değerlerine dil uzatarak birlikteliği bozmak isteyeceklerdir. Bu yazıyı yazan site sahibini bulup def etmeyen bu siteleri kapatmayan devlet, kasıtlı kapatmazsa huzursuzluğa izin vermiş olur. Çünkü bu tür yazıları paylaşanlar vatan haini ve bu vatanı huzursuzluğa boğmak isteyen, kafası secdeye yatıyor diye kendini müslüman zanneden hainlerdir.

 32. Hz.Muhammed’in bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer, fani insanların karı değildir, O’nun Peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır.
  (Atatürk ve Din Eğitimi, Ahmet Gürbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s.28)

  “Büyük bir inkılap yaratan Hazreti Muhammed’e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir.”
  (Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, sayı 100, s. 4)

  İslam dinini iyi anlayan ve İslam peygamberinin büyüklüğüne, eşsizliğine hayran olan, O’na iftira edilmesine razı olmayan ve izin vermeyen Atatürk’ün dinimize ve peygamberimize karşı olmadığını, Atatürk’ün sadece ve sadece yanlış ve batıl inanışlar ile dinin istismarına karşı olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

 33. — 1. IDDIA:

  Bu video montaj.

  — CEVABIMIZ:

  Görüntülerin montaj olması düşünülemez. Çünkü bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söylenmiştir, dolayısıyla tutanaklara geçmiştir. Meclis zabıtlarına bakılırsa, video da söylenen sözlerin aynısı zabıtlarda da görülebilir:

  Kaynak için bakınız;

  “M. Kemal Atatürk TBMM Zabıt Ceridesi, cild 20, Içtima 1, 1.11.1937, sayfa 3. Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi”

  *

  Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

  M. Kemal Atatürk’ün Meclis’te yaptığı söz konusu konuşmasının Meclis tutanağı

  ***

  ********************

  — 2. IDDIA:

  Atatürk, din adına uydurulmuş kıtapları kastediyor.

  — CEVABIMIZ:

  Bu iddia tamamen geçersizdir, çünkü din adına uydurulmuş kitapların “gökten indiğini” kimse iddia etmiyor. Ayrıca M. Kemal, “biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” derken, açıkça “Gökten inen”i, yani Kur’an’ı hedef almıştır. Bunun başka bir açıklaması yok.

  ********************

  — 3. IDDIA:

  Kuran; “Kitap” olarak “birden” inmediğine göre, Atatürk’ün kastettiği Kuran değildir.

  — CEVABIMIZ:

  Kuran’ın “birden” bir “kitap” halinde indirilmesi ile 23 yılda peyder pey indirilmesi arasında bu açıdan bir fark yoktur. Burada kavramlar üzerinden tartışma yapmıyoruz… Şayet öyle olsaydı, bir yazarın; “ben bir kitap yazdım” demesi mümkün olmazdı. Zira yazar önce sayfalara yazmıştır, akabinde bir takım işlemlerden geçtikten sonra matbaada basılır, ciltlenir vs.

  Bir yazarın, “ben sayfalar yazdım” sonra “onları kitap halinde sattık” dediği duyulmuş mudur? Biraz ciddi olmakta fayda var.

  Bu söylediklerimizi Kuran-ı Kerim de teyid etmektedir:

  Ankebut Suresi
  47 – “(Resulüm!) İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.”

  ***

  Bakara Suresi
  185 – “O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”

  Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde şöyle diyor:

  “İNZAL, bir defada, TENZİL de parça parça indirmek demektir. Kur’ân yirmi üç senede parça parça indirilmiş olduğu halde burada Ramazan ayında inzalinin beyan buyurulması dikkate değer. Bunda üç mânâ vardır:

  1- Tefsircilerin çoğundan vârid olan rivayetlere göre Kur’ân Ramazan ayının kadir gecesi denen mübarek bir gecesinde dünya semasına, Beyt-i Mamur’a bir defada indirilmiş, sonra yirmi üç senede tedricen, parça parça yeryüzüne indirilmiştir. Demek ki Kur’ân’ın gerçekleri, yeryüzüne inişinden önce kâinat âleminde ve yeryüzüne en yakın olan gökte bir Ramazan gecesi toptan tecelli etmiş ve yeryüzüne inişi onu takib etmiştir.”

  ********************

  — 4. IDDIA:

  Allah “gökte” midir ki Kuran “gökten” inmiş olsun? Oysa M. Kemal “gökten” inen kitaplar diyor. Allah “gökte” olmadığına göre, Kuran da “gökten” inmemiş sayılır… Yani M. Kemal Kuran’ı kastetmemiştir.

  — CEVABIMIZ:

  Cenab-ı Hak, “gökten” yağmur indirdiğini Kuran’da beyan ediyor, bu durumda “size göre” Allahu Teala “gökte” midir?

  Söz konusu Ayet’e bakalım:

  Rum Suresi
  24 – “Yine O’nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır.”

  Aynı şekilde Kuran’ın “gökten” indirilmiş olması, Allahu Teala’nın “gökte” olduğu anlamına gelmez. Allah (subhanehu ve te’ala) “Subhan”dır, yani herşeyden, zamandan ve mekandan münezzehtir.

  Zaten M. Kemal Atatürk’ün videoda söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor. Rabbimizin hükümlerini almak yerine, bizzat kendi tabiri ile “doğrudan doğruya hayattan” hükümler almıştır… Yani, kendi arzu ve hevesine uymuştur. Oysa bir müslümandan beklenen, Allahu Teala’nın kanunlarına uymasıdır.

  Nitekim Alemlerin Rabbi “Taha” Suresi’nde şöyle buyuruyor:

  16 – “Sakın kıyamete inanmayıp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun.”

  Neticede M. Kemal Atatürk’ün; “Gökten indiği sanılan…” demesiyle, Kuran’ın Allah katından olduğuna “iman” etmediği ortaya çıkıyor.

  “Bize ne, iman etmezse etmesin” demekte yersiz, zira dinimize göre bu nokta da çok önemlidir…

  Şöyle ki:

  Laiklik; Kuran’ın Rabbimizin katından olduğuna iman etmeyen birisi tarafından müslüman bir millete dayatılmıştır. “Bu düşüncede olan birisinin kurduğu sistem” bizi yönetiyor. Bu düşünce esasına dayalı bir yönetimin; Rus, yunan ve ingiliz yönetimlerinden, bayrağı “haç” olan yönetimlerden ne farkı var?

  Bir müslümanın bu düşünce yapısında olan birisinin yönetimi ve düzeni altında yaşaması nasıl düşünülebilir? Asla düşünülemez… Aynı zamanda şu sebeple de dinimizin onaylamadığı bir husustur bu;

  Cenab-ı Hak “Nisa Suresi”nde şöyle buyuruyor:

  59 – “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”

  Ayet-i Kerime’de “sizden olan emir sahibine itaat edin” buyuruluyor… Yani, “müslüman olan” emir sahiplerine uymak ile mükellefiz. Müslüman olmayana itaat olunmaz… Kuran’ın Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilmesinin bir “sanıdan” ibaret olduğunu ifade eden birisine nasıl müslüman denir ?

  Işte biz, Islam nizamına uygun bir yönetim ve sistem istiyoruz. Bunu da ancak Kuran’ın Allah katından olduğuna iman eden bir müslümanın sağlayacağını düşünüyoruz. Bir müslümanın, kendi kitabı olan “Kuran” ile yönetilmek istemesinden daha doğal ne olabilir?

  Bir müslüman, nasıl olurda Kuran ile yönetilmek istemez?

  Al-i Imran Suresi
  23 – Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah’ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir.

  Bakara Suresi
  170 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, ATA´larımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ATA´ları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?

  Nisa Suresi
  61 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

 34. Gençlerimize neden güvenemediğimizin açık bir belgesi.Lütfen Atatürk’ün Gençliğe Hitabını bir okuyun. Biz ne bayrağımızdan ne dinimizden ne de Atatürk’ümüzden vazgeçmeyeceğiz.

 35. Mustafa Kemalin bozkurt adlı hayvanı paraya bastırmasını bir araştırın, sonra onu kimlerin silip yok ettiğini ve şu bahsi geçen çakma milliyetçi kurumları ne amaçla kurduklarını algılayın. Sonra gidip kehf suresini okuyun! Ahsabı kehf in köpeklerinin ne olduğunu, hiksosların Türkler olduğunu, mısıra bu kültürü getirenin Türkler olduğunu görün! Sonra Atatürk’ün pek bilinmeyen hakikat nerede adlı şiirini okuyun. Sonra durup düşünün, Mustafa Kemal hurafe yığıntılarını neden yıkmak istedi diye? Sonra düşünün Mustafa Kemal dini Allah’a has kılmanın ne demek olduğunu nasıl kavramış diye? Sonra düşünün epifiz bezi denen beyin bölgenizi, sonra düşünün bu beyin bölgesinin üçüncü bir göz gibi retinası ile çalıştığını ve akıl/gönül gözü olduğunu, sonra düşünün dıştaki 2 gözünüzün ışığı kırıp görüntüye çevirdiğini, sonra araştırın bu epifiz bezinin neden geceleri ve özellikle deniz seviyesinden yüksek bölgelerde melatonin salgıladığını! Sonra araştırın Mustafa Kemal’in neden KUR’AN ı türkçeye yani has dilimize çevirdiğini! Sonra düşünün kimin ALLAH ile iletişimimizi pozitif bilimi rehber göstererek arttırmaya çalıştığını ve kimlerin hurafe yığıntısı masallar satmaya çalıştığını… AKLA İHANET ALLAH’A İHANETTİR. Diyeceklerim bu kadar.

 36. Kesilmiş bir video ile Atatürk düşmanlığı yapmak ne kadar dindar olduğunuzu şeytan için neler yapabileceğinizi gösteriyor.. siyonist oyunlarına alet oalra Atatürk’ü din düşmanı olarak görerek Allah katında günah işlemektesiniz.. Atatürk’ün Türkçe okutmadaki amacı bellidir. Dinin hızlı bir şekilde halk için doğru bir şekil idrak edilmesi .. Ama siz kendini inançlı sayan cahil sadece sizlere gösterilenleri doğru sandığınız için cehalettiniz bu şekilde kaparıyor.. yada gerçekler işinize gelmiyor şeytana ortak olara iftira ile şirk koşuyosunuz…

  Şimdi Atatürk düşmanlarına kapak olsun diye videonun tamamının linkini veriyorum.. Boşa kasmayın .. Atatürk Hz. Muhammedin dünyaya gelmiş geçmiş en ümmetli kişi olduğunu ve en önemli kişi olduğunu tek doğru dinin İslam Doğru kitabın Kuran-ı Kerim olduğunu kaynaklarıyla belirtmişit..

  http://www.youtube.com/watch?v=TeMfbEvDzvw (Buda size kapak olacak linkin tamamı)

   • Gökten indiği sanılan kitaplar derken semavi dinleri, özellikle Kuranı Kerim’i kast ettiği apaçık ortada bunun tevil edilecek hiç bir tarafı yok bunu söyleyenin kafir olduğuna hükmedilir.Bu işin dini boyutu birde Türk Milliyetçiliği açısından bakalım giydiği giysi İngiliz Fotör şapkası,giydiği elbise İngilizlerin giydiği kıyafet bunun neresi Milli ? Sonuç bu adam ne dindar ,ne de Milli bunu görmemek için,insanın körden öteye kör olması, yani kalbininde kör olması gerekir !

    Bütün bunlara rağmen,Böyle ALLAH(C.C) düşmanı olan birine ,sebebi ne olursa olsun muhabbet beslemek Küfürdür. Bu islamın hükmüdür ,Müslüman ALLAH (C.C) düşmanı olduğu ortaya çıkan birine zerre kadar muhabbet duyamaz,duyarsa küfre girer ,dinden ve imandan çıkar bu islâmın hükmüdür kabul edip etmemek size kalmış Müslüman kalmak isteyen kabul etmek,bu adamın muhabbetini kalbinden çıkarıp atmak zorundadır!Arkadaş konuşmanın tamamını verememiş ,ondan sonrasını yazmış ,Bu konuda çalışma yapanların, bu videonun diğer kısımlarının silinmiş olmasından dolayı sadece bu kısmını kurtarıp net bir şekilde verebilmeleri daha bir dikkate değerdir.Tıpkı İslamın ilk geldiği tebliğ edildiği yıllarda ,müşrikler tarafından islama karşı yazılıp Kabe’ye asılmış olan yazının,her Harfini yiyen kurt,sadece ALLAH(C.C) ismini yememiş bu şekilde insanlara hakikat konusunda bir işaret verilmiştir . Aynen yukarıdaki Meclis konuşmasınnn tamamının silinmiş olmasından dolayı ,sadece bu kısmın kurtarılabilmeside aynı şekilde bu adamın dini kimliğine dair dikkate değer bir işarettir tabiki anlayana.sonuç Mustafa Kemal evvelce Müslüman göründüğü halde ,gücü elde edince gerçek kimliğini ortaya koyan ALLAH (C.C) düşmanı bir münafıktır vesselam !

 37. dönemine göre bu kadar bilgi derin düşünme kabiliyeti, gerçekten çok sıra dışı bir adamdı. söyledikleri müslümanların hiç hoşuna gitmese de gerçeklerdi. Dönemine göre bu kadar ileri görüşlü bir insan zor bulunur. Saygıyla anıyorum. Ne beyni sulanmış komünistler nede şeriatçilerin dostu oldu. hepsi arkasından lanet yağdırsa da o gerçek bir dehaydı.

 38. ya şaşıyorum bazı kişiler utanmadan çekinmeden bu bilgilere uydurma diyo nette bunlar gibi sayısız delil var ve isteyen inanmasada %100 gerçektir m.kamalın dini inkar ettiği kendi el yazılarıyla nette mevcut bilmeyen ve merak edenler araştırsın artık gerçekler ortaya çıkıyor ateist bir ölümlüyü savunanlar müslüman olamaz atanız gibi sizlerde dini kullanıyosunuz ama sonunuzda onun gibi olacak ey zavallı ataputçu dinsiz cahil beyni yıkanmış nesiller ataputun adıda putlarıda resimleride bir gün silinecek sizin gibilerin güçleri buna yetmeyecek gerçekleri açıklayanlara saldırmakla küfür ve hakaretler etmekle hiç bişey yapamazsınız ataput devri geçen yüzyılla bitti gerçekleri savunmak yobazlıksa sizlere göre bende yobazım elhamdülillah..

  • Bakın arkadaşlar alimde olsanız zalimde alsanız padişahta olsanız atatürkte olsanız feriştata olsanız gideceginiz yer toprak NOT ya nakadar cahiller
   Va adam yazıyo Allah göktemi ey insa seni yaratan Allah her yerdedir gelelim Atatürke nakadar zekide olsa azrail geldi canını aldı gitti madem cok büyüktü neden canını kurtarmadı şünki herşeyden büyük Allah var herşeye ida ederimki hiç bir kuvvet kuranı kerimin bir harfini deyiştirseneniz göreyim Allahın himayesi altındadır Allah istemesse hic bir şey olmaz olmaz Allah kullarıgibi sabırsız deyildi yaratmak ona mahsustur arkadaşlar sagılarımla

 39. Bu blogu açan kişiye buraya yazmaya terbiyemin müsade etmediği küfürleri ettiğimi buradan ona bildiriyorum. Bunun yanında edeceğim hakaretler sadece ve sadece üstüne alınanlar içindir, diğer arkadaşları tenzih ederim.

  Burada yazan şeyler tamamen uydurmadır, hiçbir dayanağı yoktur! Atatürk şu ülkede yaşayan yobaz, gerici zihniyete sahip mahluklar ve ingiliz mandalarından daha dindardır. Eğer siz Atatürk’e dinsiz diyebiliyorsanız sizi cehennemde büyük bir azap bekliyor. Hasbunallah ve nime’l vekil. Allah inananlarladır. Sizin gibi dine hurafeler karıştıran sapık zihniyetlerle değil.

  Atatürk din için o kadar güzel şeyler yapmıştır ki sizin gibi geri kafalı, cahiller bunları hep yanlış yorumlamışlardır. Size en basitinden bir kaç icraat sayacağım siz koyunlar icraata bakarsınız ya o bakımdan. Diyanet İşleri Başkanliği Atatürk tarafından kurulmuştur ve Kuranı Kerim ilk kez bir başka dile, Türkçeye, Atatürk tarafından çevrilmiştir. Bundaki amaç şudur:

  Atatürk “Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demiştir.

  Atatürk Kur’an-ı Kerimi Türkçeye çevirmiştir çünkü Osmanlının ve kurulan yeni Türkiye’nin dili Türkçedir, halk Arapça bilmiyor ama bilmediği halde Arap alfabesiyle Türkçe konuşuyordu. Atatürk latin alfabesini getirerek Türk Dilini özgün haline getirdi ve insanların okuyup da hiçbir şey anlamadığı Kuranı anlamalarını sağlamak orda ne yazdıgını ne anlam ifade ettiğini kuru kuruya arapça olarak ezberlemek yerine Türkçe anlamını öğrenmeleri için Türkçeye çeviri ve tefsirleri başlatmıştır. Bugün en güvendiğimiz meallerden olan Elmalılı Hamdi Yazır mealleri Atatürk’ün isteğiyle yapılmıştır. Şunu unutmayın, Allah’a ibadetin dili olmaz, Allah’ın konuştugu bir dil de yoktur, Allah herşeyi görür, bilir, anlar hangi dilde olursa olsun. Biz namazdan sonra Türkçe dua ediyoruz değil mi geri kafalı yobaz insanlar!? Ağlayarak içten gelerek Allah’a yalvara yalvara hissederek. Bunu anlamını bilmeden, ezbere yapsaydınız bu içtenliği yakalayabilir miydiniz hea!? Atatürk dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı insanlarından birisidir. O sadece biz inandığımız şeyleri daha iyi anlayalım hurafelerden temizleyelim diye Kuranı ve ezanı Türkçeleştirdi. Osmanlının 1000 yıllık tarihinde basılmış kitap sayıları sadece 99 iken sadece 1924-50 yılları arasında 352.000 dini kitap bastırılmıştır. Din görevlilerinin yetişmesi için belki de şurdaki yobazların birçogunun gittiği okul olan İmam Hatip Liselerini Atatürk açmıştır. Ama isterdi ki bu okullardan ona saygılı ve dogruları öğrenen nesiller yetişsin sizin gibi yobazlar değil. Atatürk birçok tekke zaviye ve Türbeyi kapatmıştır çünkü buradaki hocalar ve şahıslar dini bilgiler değil hurafelere kendisini kaptırmış dinle alakası olmayan bilgiler veren insanlardır. Atatürk ömrü boyunca hiçbir hata yapmamış ve yapmayacak kadar zeki bir insandır İslamiyete hiçbir zaman saygısızlık etmemiştir, TBMMyi dualarla açmış, birçok hutbe verdirmiş Annesi, kardeşi ve en önemlisi de karısı da başörtülü bir insandır.
  Atatürk’ün tek hatası sizin gibi ciğeri beş para etmez insanlara bu toprakları bırakmasıdır.

  Sizin gibi nankörler için saygısızlar için hesap günü çok çetin olacaktır. Türk ulusu yaşadığı sürece Atatürk’ün ismi de izi de silinmeyecektir kanımızın son damlasına kadar bunu korumak için yaşarız biz! Size sadece düşünüp tutasınız diye bir fikir söylüyorum. Eğer Osmanlı devleti halifeliğin gereklerini yapıp İslamın yolundan gitseydi asla ve asla yıkılamazdı. Onlar kendi zevklerinin peşine düştüler ve sonlarını kendileri hazırladır Atatürk çalmadı, çırpmadı, yolsuzluk yapmadı, özel aracı olmadı, cariyeleri olmadı, korumaları olmadı onun tek derdi ulusunun özgür yaşamasıydı işte bu yüzden sevmediniz onu. Önderim Hz Muhammed (S.A.V) Liderim Atatürktür. Her ikisinin de ismi Kıyamete dek yaşayacaktır! Allah Atatürk’e atıp tutanlara lanet etsin! Allah onlara her iki dünyada da huzur mutluluk vermesin. Allah inananlarladır.

  • Ne iftirası ulan?Araştır el yazılarını internette.Mekteplerdeki yalan tarihe nasıl inanıyorsun?Adamın el yazılarına niye inanmıyorsun?Cehalet kötü şey.

  • Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı izinde bir Kamalist olarak size söyleyeceğim tek şey var: Boş ve yanlış konuşuyorsunuz. Kamal, ateist, agnostik ya da deistti. Ama, kesinlikle müslüman değildi. Burada yazanlar tamamen doğrudur.

   Ve bu yazanlar doğru olduğu için Kamal Atatürk çok büyük bir adamdır. Tarihte Kamal Atatürk gibi bu kadar ileri görüşlü ve cesur bir başka lider yoktur.

   • Kendini çok şey bilen bir Kamalci daha.
    Kamal gibi dünyada başka bir insan lider yokmuş 🙂
    Kamal bir kere ulusal bir lider enternasyonel bir isim değil.
    Eylem ve icraatları fikirleri dar anadolu coğrafyasında bile bir işe yaramış sayılmaz.
    Böyle birini dünyanın en büyük lideri ilan eden Kamalcinin dünyadan haberi yok demektir.

  • ulan totoş.ataputun yatı yokmuydu.ezanı türkçe yaparken neden sadece felah kelimesini arapça bıraktı.o kelimeyi neden türkçe yapmadı öküzzzz.çalmamış mış.bak ne dicem sana öküzzz.pakistanın yolladığı 500000 liranın tamamı ne oldu.

  • o adam sadece dindarların nüfuzundan istifade etmek, dine taraftar olduğunu ima etmek ve sonuçta dinin insanlar üzerindeki etkisini kontrol altına almak için diyaneti kurmuştur. Ama zeki olduğunu kabul etmek lazım sizin gibileri ne güzelde kandırmış.Helal olsun.
   Dünyada ecdadının yazısını değiştiren başka millet var mıdır? Bildiğim kadarıyla biz hariç Sadece İsrail ve Türkiye.

  • Bahadır denen salak,sen kendi açından ,burada yazılanların ,aslı astarı yok derken,senin,bize sunduğun örneklerin delili varmı,hep uyuttular bu milleti,ben sana bu konuda ,ufak birkaç soru sorayım,artık beynin çalışıyorsa kararını verirsin ,atatürkün dindarlığı konusunda ,mademki atatürk dindardı ,bana söylermisin ,,bir müslüman ,KUR’AN ın koyduğu kuralı(yani şeriatı)kaldırıp ,yerine laiklik denen ,tamamen mayhoş,tamamen,lakayit,tamamen ,ucube olan bir kanunu getirir…Ve üstelik zorla…yada daha açıkça ,şöyle sorayım,madem müslümandı ,da neden KUR’AN a karşı ,zıt olan bir kurala gerek gördü..İkincisi,madem müslümandı yada islamı seviyordu ,söylermisin bize,atatürk geldiğinden bu yana ve hatta şu zamana kadar,yapılan devrim devrim dediğiniz devrimin içinde ,islama uyan hangi hareket var ,atatürk inklap yaptı da hangi inklabı islamla bağdaşıyor,yada destekliyor ,atatürkün kendi ağzından ve kaleminden defalarca yayınlandı ,izle ve oku bence ,cahil cahil konuşma,kendi sesinden ve el yazısından inanmadığını söylüyor zaten ,milleti kendin gibi gerizekalımı zannettin sen …yürü işine ,

 40. size iki kelimem var yayınlamazssınız çünkü çok büyük bir açık eskiden atatürk yaşarken partinin adı chf cumhuriyet halk fıkrasıydı atatürkün chp demesine imkan yok

  • Bu da yanlış. Size öğretilen ABD’nin izin verdiği Atatürkçülük olduğu ve İsmet İnönü’den itibaren herkesin ihanet ettiği Kamalizm olmadığı için gerçekleri bilmiyorsunuz. 1933’ten sonra fırka yerine parti kelimesi kullanılmıştır. Girin TBMM meclis tutanaklarından bakın.

 41. böyle bir zekanın tanrıyı bulmaması bence mümkün değil.Vatan konusunda yaptıklarıda ortada.Tarihte birçok önemli şahıs gibi oda zamanında yetiştirilmiş ve görevini yapıp gitmiştir.Unutmamak gerekli…….

  • Ne ortada? Engin deneyimlerinizden istifade etmek isteriz. Ben sana bu vatana yaptigi ihanetleri belgesi ve kendi el yazilariyla ispatlayabilirim. diger yorumlarimi da okuyabilirsin! Senin gibi bir zekanin da bu adamin yaptigi tum din dusmanligi faaliyetlerine bakarak inandigi bir Allah(c.c.) olmadigini bilmemen bizce de mumkun degil ama bak demekki mumkun olabiliyormus!

  • tanrıyı ,bulmuştur eminim..ama ALLAHı bulmak çok başkadır,bunun akılla ilgisi yoktur ,HİDAYETi verdiyse ALLAH o zaman bulursun ,şeytan ,alimlerinde alimidir ama ,HİDAYET kapısı kapalıdır ,ZELİL bir şekilde tamamlamak zorundadır mühleti…

 42. Ey Müslüman geçinenler ,hrıstiyan ve yahudilerin icatlarını kullanmayın bakın bakalım geriye ne kalacak, ben söyleyeyim bir deve bir hurma 🙂

 43. Son 1000 senedir islam toplumundan çıkan bir tane ressam bir tane besteci bir tane heykeltraş var mı?
  Evinizde günlük yaşamınızda kullandığınız araç gereç ya da cihazın hangisini müslümanlar icat etti?
  1948 de kurulan Yahudi İsrail ile Müslüman arapların arasında 22 kez savaş yapıldı sonuç 22-0 Yahudilerin lehine hem de yahudiler topraklarını genişletti.
  *
  Tanrı aptal ve tembelleri sevmez hep çalışkan ve akıllı insanların yardımcısıdır.

  • arif solak, eger İslami bilebilseydin teganni yani muzigin, heykaltrasin ve saydiklarinin islam dinindeki yerini bilirdin. Bunlarin coklugu ve bilinmesinin ahiret hayatina bir getirisi olmadigi gibi senin suanda ovdugun insanlarin ve toplumlarinin bircok icad ve buluslarinin Musluman bilim adamlarindan esinlenerek ortaya ciktigini da bilirdin ama maalesef bunlari yazan bir kafadan vicdani bir arastirma beklemek yanlis olur. Ayrica İslamda Yaraticinin bir vaadi vardir. 2 seyi yerine getirene 3 onemli vaadi verecegim! buyuruyor. osmanli zamaninda bu 2 sey yerine getirildigi icin yuzyillarca tum medeniyetlerden ustun olup dunyaya hakim oldular! Ama simdi olmayan bu iki sey nedir sen biraz arastir! Bu suurun kaybedilmesi ile elde edilemeyen zaferlerin sebebini kendince baska seylere baglaman, din bilginin suni ya da asilsiz bilgilere dayanmasina baglanabilir.
   Muslumanlarin tembel ya da aptal oldugunu nereden cikardin? Kendi tarihini bilmeyen it pesinden gider sozunu hatirlattin bana. Daha dün tuvalet nedir bilmeyip pisligini biriktiren bir millete medeniyet ogreten, en buyuk ilimlerde en onde giden atalarimiz hususunda byle konusman ya akil yasinin ya da bedenen yasinin kucuk oldugunu gostermekte. El insaf! Bu kadar mi cahil olunur! Bu kadar mi bir cumle kurulurken ic ice celiskiler yasanir.. Bu adamlar heykel resim muzik pesinde iken musluman bilimadamlarimiz tum insanligin varligi boyunca isine yarayacak ilimlerle mesgul idiler. Hic mi arastirmadin hic mi okumadin?? Bin yildaki musluman bilimadamlarinin calismasini okumaya hayatin yetmezken nasil da 1000 yildaki gelismeleri sacma sapan bir cumleye baglayabiliyorsun_? Su yorumlari bir okuyun bir tane sizin gibi arastirip da suraya iki kelime mantikli, ilmi bir makale yazani gormedim. Biri atatürkü dindar yapar, biri ezan yasaklanmadi der. Kaynak? iskembe!

   Bu arada son 1000 yılın muslaman olan birkac onemli sahislari (Ama tavsiyem ondan oncesini de arastirip o ovdugun irklarin nerelerden kimlerden esinlendigi):

   *Ali bin İsa 940 – 1010: Orta Çağ’da göz hastalıkları üzerine verilen ilk eser olan Notebook of Oculist (Göz Doktorunun Defteri) adlı eserini yazmıştır. Halid bin Abdülmelik ile birlikte, dünyanın çevresini de ölçmüş ve 40.248 km sonucunu elde etmişlerdir

   *Ebu Bekir bin Muḥammed bin el Hüseyin el-Karajī 953 – 1029: Cebir’i Geometrik işlemlerin sırılarından kurtararak, günümüz matematiğinde kullanılan Cebir’in çekirdek yapısını oluşturan 10. yüzyıl İranlı Müslüman Matematikçi ve mühendisidir. Binom Açılımı ve Pascal Üçgeni’ni Matematiksel Tümevarım metodu kullanarak ispatlamıştır.Geometrinin de çeşitli alanlarında çalışmaları olmuştur

   *İbni Sina 980 – 1037: Edebiyat, Felsefe, Mantık, matematik, Fizik, Kimya,Astronomi, Arkeoloji ilimlerinde devrinin en önemli çalışmalarını yapan alimdir. Eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek, ünüversitelerde zorunlu ders olarak okutuldu.
   – Kanın gıdayı taşıyan bir sıvı olduğunu’nu
   – Şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığını
   – Kızıl hastalığını
   – Birçok hastalığa gözle görünmeyen mikropların sebep olduğunu, ilk defa mikrobun varlığını
   – Suyun filtre ile mikroplardan temizlenmesi gerektiğini
   – O zamana kadar bilinmeyen kemiklerin ve sert dokuların da iltihaplanabileceğini
   – Şarbon hastalığını
   – Genetik yolla hastalıkların geçebileceğini
   – Karaciğer hastalıkları ve Sarılık(Hepatit)’ıkeşfetti.
   Ameliyatlarda ilk defa uyuşturucu ilaçlar kullandı.
   Sahsiyeti hususundaki bilgileri Saymakla bitiremeyecegim o sebeple son bin yılı arastirmak senin bayagi zamanini alir diycem ama “yok” dedigine gore bir “özrün” mevcut!

   *İbn-i Heysem 965 – 1040:Fiziksel optik, meteorolojik optik, katoptrik, diyoptrik, yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısal psikoloji alanlarında araştırmalar yaptı. 100ü aşkın eseri var SEN HALEN KALKIP NEDEN HEYKEL YAPMAMISLAR DE 🙂

   *El-Birûni 973 – 1048Yaklasik 180 eseri mevcut. RESIM YAPAMAMIS KUSURA BAKMA :)10. yüzyılda dünyada sayılı insanın farkında olan matematik kavramları üzerine çalışmalar yapan El Biruni, yarıçapın hesaplanması ve sinüs ile kosinüs gibi fonksiyonların tanımlanmasına yönelik eserler de yazmış.Batı dünyanın birkaç asır sonra keşfettiği çoğu trigonometri kavramını bulan El Biruni ayrıca meridyen yayı uzunluklarının hesaplanmasıyla ilgili muazzam derece önemli geometrik çalışmalar da yapmış.

   *Ebu Said Gardezî 1061 Coğrafya – Tarih
   Ebu Hasan Behmenyar 993 – 1066 Astronomi – Felsefe
   Ali bin Rıdvan 998 – 1068 Fizik – Tıp
   Yusuf Has Hacib 1017 – 1077 Edebiyat – Siyasetbilim
   Zerkâlî 1029 – 1087 Astronomi
   El-Bekrî 1014 – 1094 Coğrafya
   Kâşgarlı Mahmud 1008 – 1105 Dil – Edebiyat
   Ebu’s Salt ed-Dânî 1068 – 1134 Astronomi
   İbn Bacce 1095 – 1138 Astronomi – Fizik
   Cabir Bin Eflah 1100 – 1150 Astronomi – Matematik
   Hazini[13][14] 1100 – 1155
   İbn Rüşd 1126 – 1198 Felsefe – Din – Tıp
   İbn-i Cübeyr 1145 – 1217 Coğrafya
   Abdullâtif el-Bağdadî 1162 – 1231 Tıp
   El-Cezeri[9][14][15] 1136 – 1233 Sibernetik
   İbn-i Şeddad 1162 – 1234 Hukuk – Tarih
   Abdullah bin Ahmed el-Baytar 1197 – 1248 Tıp – Farmakoloji
   Nasîrüddin Tûsî 1201 – 1274 Astronomi – Coğrafya
   Zekeriyya ibn Mahmud el-Kazvinî 1202 – 1283 Astronomi – Coğrafya – Fizik – Jeoloji
   İbn Nefis 1213 – 1288 Tıp
   Kutbeddin Şirazî 1236 – 1310 Tıp – Astronomi – Fizik – Coğrafya
   Ebu el-Fida 1273 – 1331 Coğrafya
   İbn Teymiyye 1263 – 1328 Sosyoloji
   İbn Battuta 1304 – 1369 Coğrafya
   İbn Kesir 1301 – 1373 Tarih
   Aydınlı Hacı Paşa 1339 – 1397 Tıp
   İbn-i Haldun 1332 – 1406 Felsefe – Tarih – Sosyoloji
   Aydınlı Hacı Paşa 1339 – 1413 Tıp
   Bursalı Kadızade Rumi 1337 – 1437 Astronomi – Matematik
   Gıyaseddin Cemşid 1380 – 1437 Astronomi – Tıp
   Uluğ Bey[3][16] 1393 – 1449 Astronomi – Matematik
   Sabuncuoğlu Şerefeddin 1385 – 1468 Tıp
   Ali Kuşçu 1403 – 1474 Astronomi – Dilbilim – Matematik
   II. Mehmed[17] 1432 – 1484 Fizik
   İbn-i Kemal 1468 – 1536 Tarih – Tıp
   Takiyüddin 1521 – 1585 Astronomi
   Mirim Çelebi 1450 – 1525) Astronomi – Matematik
   Lagari Hasan Çelebi[9][18] – 1633 Havacılık – Fizik
   Hezarfen Ahmed Çelebi 1609- 1640 Havacılık – Fizik
   İbrahim Hamdi Efendi 1680 – 1762 Coğrafya
   Abdülaziz Efendi 1735 – 1778 Tıp
   Ali Münşi – 1750 Tıp
   Gelenbevi İsmail Efendi 1730 – 1790 Matematik
   Mahmud Raif Efendi ? – 1807 Coğrafya
   Şanizade Ataullah Efendi 1771 – 1826 Tarih – Tıp
   Mustafa Behçet Efendi 1774 – 1834 Tıp
   Abdullah Bey 1800 – 1874 Jeoloji – Tıp
   Hekim İsmail Paşa 1807 – 1880 Tıp
   Hekimbaşı Salih Efendi 1816 – 1895 Tıp
   Hüseyin Tevfik Paşa 1832 – 1901 Matematik
   Bahattin Şakir 1874 – 1922 Tıp
   Doktor Nâzım Bey 1870 – 1926 Tıp
   Mustafa Hayrullah Diker 1875 – 1950 Tıp

  • Bu 58 islam ulkesini ve 58inde de tam manasiyla KUr’an Ahlakinin hakim olup olmadigini yazar misiniz? İslam seriatinin yani Yaraticinin kurallarinin Kur’an’da beyan edildigi sekilde yasanmasiyla bu hale gelen bir irk, medeniyet,toplum vs var midir? osmanli bu hukumlere tam manasiyla uymasi ile dunyaya hakim olup hukum surdu! İslam ulkesi adi altindaki memleketlerin islami yasayisindaki bozuklugu İslama mal edemezsiniz! İslâm, on dört asırdır, insan haklarını bütün derinliği ve kapsamıyla kabul ve ilan etmiş, insan haklarının korunması için bütün koruyucu tedbir ve müeyyidelerini vaz etmiş ve İslam toplumunu da, bu hakları teyit ve tekit edecek temel esas ve prensiplerle tanzim eylemiştir.
   Kur’an’da, islamda insan haklari mi yok?
   HAYAT HAKKI
   HÜRRİYET HAKKI
   EŞİTLİK HAKKI
   ADALETE BAŞVURMA HAKKI
   DİL YARGILANMAYI TALEP ETME HAKKI (Kanuni Yargı Yolu)
   YÜKSEK OTORİTENİN ZULMÜNDEN KORUNMA HAKKI
   İŞKENCEDEN KORUNMA HAKKI
   IRZ VE NAMUSUNU KORUMA HAKKI
   SIĞINMA HAKKI
   AZINLIK HAKLARI
   FİKİR, İNANÇ VE FİKİR AÇIKLAMA HÜRRİYETİ VE HAKKI
   İKTİSADİ HAKLAR
   AİLE KURMA HAKKI
   SEYAHAT VE İKAMET HÜRRİYETİ VE HAKKI ve daha sayamayacagim bir cok hak meselesi hususunda sizler hukumlerin olmadigini mi saniyorsunuz?

   ***Kendileri aralarinda bile birbirlerinin arkasindan kotu soz konusmayi yasaklayan, komsuyu komsuya neredeyse mirasci gibi yakin sayacak bir dinin emirleri uygulanmiyor ve bu sebeple de kötü mevzuhatlar yasaniyorsa bunu nasil islama mal edebilirsiniz? Yazilariniz, fikirleriniz hicbir ilmi temele dayanmayan, arastirmadan uzak suni bilgilerle dolu..

 44. Saçma sapan konuşuyorsunuz kuranı biz okumuyoruz siz okuyosunuz biz anlamıyoruz siz anlıyorsunuz ,O yüzden siz şehadet ediyorsunuz Allahın birliğine Peygamber efendimiz s.a.s. in peygamberliğine,namaz kılıyor ,oruç tutuyor zekat veriyor ,hacca gidiyor sunuz Anneleriniz bacılarınız açılıp saçılıp diğer erkekleri tahrik etmiyolar ,siz alkol almıyor faiz yemiyorsunuz . nasıl pardon sizi tarif etmiyormuyum o zaman konuşmayın boş boş.Alkol alan dinini yaşamayan ve yaşatmayan onu temsil edemeyen birileri din ve müslümanlık üzerine ahkam keserse şapşaldır ancak soytarıdır,

  • ABDUŞUN torunu sen bir bak bakalım Türkiye cumhuriyetinde DİN ibaresi varmı…….ABDUŞ KUR’ÂN-I KERİME İSLAMA ALLAH TEALA’ya savaş açmış FİRAVUN gibi sonu oldu….ALLAH TEALA KUR’ÂN-I KERİM’de anlatmıyormu KAVİMLERİ HELAK ETTİĞİNİ NEDEN ETTİ İSLAM’DAN UZAKLAŞTIKLARI İÇİN

  • Hadi oradan SOYSUZ! trih bilmezsin, ilim bilmezsin, edep bilmezsin! ataturk olmasaydi ananiz su olurdu bu olurdu diyenelr nenesiyle dedesinin namusundan suphe eden zurriyetsizlerdir! Tipki sizin gibi. Bizim cok sukur neslimizden de gercek atamizdan a suphemiz yoktur. Atasini bilmeyen it pesinden gider. Kimi neyina ltindan almissin kopek! ilk kursunu bile sutcu imam sıkıp kurtulus savasini baslatmadi mi? Namussuz herif bir de buraya ne yazmissin..

   • üleee atatürk kefalı senin ecdaDIN almamıştır anamızı eger sen öyle bir ecdadın torunu olsaydın böyle küstahça şeyler yazmazdın ama sen kesin onların giderken bıraktıkları miraslardansın dır bir gün oturda ecdadını araştır bakalım nerden geldiniz üsttekimiydiniz yoksa altakimi

  • Olsa olsa senin anandır o,bizim analarımız sizden değildir ,NOT,atatürk,fransızın altından almadı ananızı,Tam aksine ,namuslu kadınlarımızı,kapalı ve ahlaklı kadınları ,fransızın altına girecek şekle getirdi,o yüzden sen ve senin gibi düşünenlere ,ancak tek kelime denir…..HASSİKTİRRRRRRR…o kadar…

 45. Aslında Atatürk’ün dini bizi ilgilendirmez ama yine de hepsine verilecek cevaplarımız (kanıtlarımız) var…

  Şu resimdeki söze dikkat edin lütfen; “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır.”

  Bu cümle için kısa bir belgesel bile yapmışlar ve “Facebook” isimli paylaşım sitesinde hızla yayılıyor. Geçen gece o video çıktı karşıma ve büyük bir ısdırapla izledim. Ama hüzünlenmemin sebebi, bu videonun paylaşılması değil; Atatürk’ten, torunlarının bu denli nefret etmesi, ona bu kadar düşman olmalarıydı.

  “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır.” şimdi bu cümleüzerine yoğunlaşacak olursak, herşey açıklığa kavuşacaktır! Öncelikle benim aklıma gelen ilk ayrıntı şu oldu; altyazıyı koyan şahıs noktalama işaretlerine pek dikkat etmemiş. “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan, (VİRGÜL) kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır.”

  Bir de böyle okuyun cümleyi. İşte Atatürk te böyle okuyor bu cümleyi. Kitapların dogma olduğunu kastetmiyor; kitaplardan çıkarılan saçma ve uçuk dogmaları kastediyor. Ancak bunu elbette daha açık ifade edemez. Laiklik ilkesine aykırı bir durum söz konusu olacak. Ben bu videoyu paylaşanlara şunu söyledim; “Siz Atatürk’ ün bunu bu şekilde söylediğine tamamen inanıyosunuz; peki onun, ellerini açıp ta Allah’ a yalvarmasını gösteren fotoğraflara, camide okuduğu hutbelere, kıldırdığı cuma namazlarına, içirdiği şehadet şerbetlerine vs. neden inanmıyosunuz?

  Onların cevabı şu oldu; “Zamana ve zemine göre hareket etmiş. Nabza göre şerbet içirmiş. Taki iktidarı, mutlak gücü eline geçirene kadar.O zaman bence gerçek niyeti ortaya çıkmış.”Videoyu izlerken ağladım ama bunu okuyunca da epey güldük.Bu kadar yobaz olunur mu! Benim aklıma böyle bir düşünce geldi. Ama bunu bir arkadaşım daha farklı biçimde yorumladı; “Kur’an gökten kitap halinde mi inmiştir yoksa vahiy ile peygambere gelip kitap haline mi getirilmiştir? İncil ve Tevrat’ın gökten kitap olarak indiği kabul edilir. Atatürk işte bu konuşmasında bunu vurgulamış. Kuran’ ı daha nasıl övebilir!” O da haklı olabilir. Ama şu bir gerçektir ki; Mustafa Kemal kesinlikle dinlere karşı bir tutum sergilememiştir. Aksine; dinlere hizmet ederek, Türk Milleti’ne daha refah bir yaşama alanı sunmuştur. Bu mükemmel bir zekadır. Laiklik ilkesini hiçbir şekilde bertaraf etmeden devletin üniter yapısının ilim ve mantığa dayandığını bu denli vurguluyor. Büyük bir başarıdır bence!

  -Gazimiz hurafeleri o dönemde kendine adet edinmiş din adamlarına mesaj veriyor.Ne demek çocuğun üstünden atlama boyu uzamaz.Bidaatleri bir kenara bırakmamız gerektiğini Hz.Muhammed(sav) in yolundan gitmemizi öğütlemiştir Gazimiz.Atatürkümüz ne solcu nede ateistti samimi ve dindar bir Türk evladıdır.İftira atanlara rağmen her zaman rahat ve huzurdadır atamız inşaAllah…
  Selametle…

  • Bütün bu kouşmalarda Peygamberimiz (a.s) nin ismini zikrederken neden acaba Selatı selam göndermez acaba ? sıradan biri gibi bahsetmesi normal mi ?

   • Allah senin kankan mı? neden genelde allah cc denmezde hep a.s veya s.a.v. kullanılır peygamber için ? yoksa peygamberi allahtan büyük mü görüyorsun?

  • kaybettiniz koçum, bu vakitten sonra yavaş yavaş daha fazlasını kaybedeceksiniz.Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Atatürk resmi zamanla yok olup gidecek ve bir çok kişi bu durumu seyretmekten başka bir şey yapamıyacaksınız.

   • atatürkçüleri kaybettiniz diye sunmak onları hakka inanmıyomuş gibi göstermektir..bu seni günaha sokar..türk ulusu var oldukça ata unutulmaz;türk ulusu var oldukça kuran ayaklar altına alınamaz..atayı dini ile değil vatan sevgisiyle yargılayabilebilirseniz gazi mustafa kemal atatürk unutulabilir..peygamber efendimiz ”vatan sevgisi imandır”demiştir..atanın vatan sevgiside tartışmaya açık kapı bırakmayacak kadar göz önündedir..

  • Emrah Can Arkadasim onu dindar biri gibi gostermeye calismanin ve yirtinmanin bir manasi yok! O cumleye de boyle bir manayi sadece sen veriyorsun. Bir kisinin sadece tek bir sozune bakilmiyor zaten saf degiliz. Kisinin islam hakkindaki sozleri, zaman icerisinde yapmis oldugu icraatler vs.. Ama yine de yobaz diye dalga gectigin o insanlarla degil, minicik bir ilimle dahi cevaplayamadigin, kaynagi sadece iskemben olan bilgilerine bakip kendine aglaman lazim! Hatta izlerken agladigin videoya senden baska bir SAF aglamamistir. Sana hem ilmi, hem tarihi kaynaklar vericem senin gibi iskembeden atmiycam. Tum soyleyeceklerim kaynakli, resimlidir… O sebeple cevap verirken kaynaklari arastir, oku az da ogrenip gel. Koca koca insanlarsiniz supermenlestirdiginiz, ilahlastirdiginiz, asla hata yapamaz dediginiz kisinin bugune kadar okullarda,askerde,heryerde kafaniza zorla dikte edilen bilgileriyle yasadiniz ama asla tipki matrix filmi misali kabugunuzu yirtip da gercekleri goremediniz. Ve puzzle parcalarini birlestiremediniz. Elacip dua ederken resmi varmis! Tek kanit bu resim mi! BU icraatler o resmin samimiyetsizligini hci ortaya koymaz mi? Buyur ilmi konusalim..

   Ama sunu soylemeden de edemiycem oyle bir sallamissin ki kendini oyel bir inandirmissin ki senin gibi birinin bu “yobazliktan” kurtulmasi cok zor olacak! Yok peygamberimizin yolundan gidin demis de 🙂 yok dine hizmet etmis de 🙂 Yok dine karsi tutum sergilememiste 🙂 Yaw senin ailen , nenen deden uzayda mi yasamis? Tovbe estagfurullah.. Buyur alttaki sozlerinin neresine virgul koycaksin merak ediyorum dogrusu 🙂
   ****************************
   M. Kemal Atatürk’ün video da söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor. Rabbimizin hükümlerini almak yerine,bizzat kendi tabiri ile “doğrudan doğruya hayattan” almıştır… Ancak ben simdi sana sadece din hakkindaki goruslerinden en azindan aklinin alabilecekleri kadarini aktarmak istiyorum. Yoksa senina rkadasinin farkli bir bicimde gokten inme meselesini yorumlamasina kadar inersek roman olur, siz de okumazsiniz! Cunku ezberci bir zihniyetiniz var…

   1-Atatürk’ün din hakkındaki görüşlerine ışık tutacak bir belge :
   1932-1933 yıllarında Ankara’da görev yapan ABD Büyükelçisi Charles H. Sherrill’in hazırladığı ve Atatürk’ün kendi ağzından dinle ilgili görüşlerini içeren rapor ilk kez Toplumsal Tarih dergisinde araştırmacı yazar Rıfat N. Bali’nin hazırladığı yazıda yayımlandı. Büyükelçi, Ankara’da görev süresi boyunca Atatürk ile yaptığı görüşmelere ve gözlemlere dayanarak “A Year’s Embassy to Mustafa Kemal” adlı bir kitap hazırlamıştı. Eser ilki, **1934 yılında Atatürk yaşarken**, üç kez Türkçeye çevrildi. (Dikkatinizi çekeriz sözkonusu eser ilki 1934 yılında Atatürk yaşarken, üç kez Türkçeye çevrildi ve M. Kemal müdahale etmedi… Demek oluyor ki bunları gerçekten M. Kemal söyledi. Ayrıca “Radikal” ve “Milliyet” Gazetesi’nde de yayınlandı…Kitabın en ilginç bölümü Atatürk’ün dine bakışını içeren kısımdı.
   Atatürke soruldu :Arapça neden yasaklandı?
   Cevap: “Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini söylüyor.Kuran’dan alınan Arapça bir bölüm okudu. Bu surede Hz.Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) amcası ile amca kızının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gidecekleri yazıyor. (Tebbet Suresi)
   ‘Düşünen bir Türkün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesinivtahayyül edebilir misin?’ dedi.
   Bu fikrini geliştirdikçe ben de gitgide Kuran’ın Türkçe okunmasını teşvik etmesinin sebebinin Kuran’ın Türkler arasında gözden düşmesi olduğu neticesine varıyorum. Daha sonra umumi ve şaşırtıcı bir beyanda bulunarak Türk halkının gerçekte hiçbir şekilde dindar olmadığını, aralarından camilere giden az sayıda kişinin alışkanlıktan veya yüksek sesle söylenen duaların cezbine kapılarak camiye gittiğini ileri sürdü.”
   KAYNAK: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, Sayı: 423, Ankara, 17 Mart 1933, Konu: Türkiye’de din, MÜNHASIRAN
   MAHREM, Saygıdeğer Hariciye Vekili, Washington.
   ABD Dışişleri Arşivi’ndeki bu raporu, Rıfat N. Bali Türkçe’ye çevirip “Toplumsal Tarih”e yazdı. Ayrıca Milliyet
   Gazetesi’nde haber olarak yayınlandı, bakınız: Milliyet, 7 Eylül 2006.
   Alinti yapilan gazetenin resmini de gosterebilirim. Kaynak var iskembeden sallamiyoruz!

   2-“Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum.” Atatürk-1926 Andrew Mango, Atatürk Syf.447

   3-Arabistan yarımadasının kumsal çöllerinden; “Ikre, Bismi, Rabbi **safsatasını**” (Safsata dedigi Alak Suresi’nin ilk Ayeti; “Ikra’bismi rabbikellezî halak”) esas tutmuş olan Araplar,
   uygar dünyada, bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır.
   KAYNAK: Atilla Oral, Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu, (80 Yıl sonra ilk kez, kendi el yazısıyla, sansürsüz!…), Demkar
   Yayınevi/Tarih Dizisi, Istanbul 2011, 1. Basım, sayfa 61. Orijinal el yazısı; sayfa 75.
   Kendi el yazisinin oldugu orjinal belge :

   4-«Her halde hayatın, herhangi bir tabiat harici âmilin müdahalesi olmaksızın, dünya üzerinde tabii, zaruri bir
   kimya ve fizik seyri neticesi olduğunu kabul etmek lazımdır.»
   (Mustafa KEmalin Yazdirdigi Kitap 1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 1. sahife 5, satır 10 ilâ 17.)

   5-«Mekkeliler Arapları kendi mabetlerine çekebilmek için Arap yarımadasının muhtelif yerlerinde mabut tanılan 360 putu Kabede yerleştirmişlerdi. Kabenin kutsiyetini Yahudi ananelerine de raptetmişlerdi. Bu uydurmalara göre İbrahim, karısı Hacer ile oğlu İsmail’i buraya getirmişti. Bunların hepsi, bittabi, sonradan uydurulmuş masallardır.»
   (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 85, satır 19 ilâ 27.)

   6-“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi
   zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus telâkkisini kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay ve çabuk olur..”
   Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993, sayfa 83, 84

   7-“Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı,gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” TBMM MEclis Konusmasi Videosu ve diger kaynak “M. Kemal Atatürk DEVRE : V Ictima : 3 TBMM ZABIT CERIDESI CILD : 20 Birinci inikad 1 – XI – 1937
   Pazartesi Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi”

   8-(Ali Rıza Sağman’a) “…Evet, ben bilirim ki insan dinsiz olmaz. Fakat Türk’ün dini tabiattır. Bunu size münevversiniz (Aydınsınız) diye söylüyorum.
   ”Ali Rıza Sağman, Hatıralar, Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi içerisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1631, 1632.

   9-“Natür / Tabiat insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak; insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğinide şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilemeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamışlardır. Tabiat onları kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir.”
   Mustafa Kemal Atatürk, Havacılık Hakkında Konuşma, 3 Mayıs 1935. 4 Mayıs 1935 tarihinde Ulus gazetesinde de yayınlanmıştır.
   Ayrıca bakınız: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. İzzet Öztoprak.

   10-“Tabiatın **herşeyden büyük** ve **her şey** olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan, kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.”
   Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. A. Afetinan, M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları Medeni Bilgiler (Türk Tarih Kurumu) kitabından naklen; Atatürk ve Hukuk, Yargıtay, 130. Yıl Armağanı, Yargıtay Yayınları no: 27, Yargıtay Birinci Başkanlığı Yayın Işleri Müdürlüğü, Pan Matbaacılık, Ankara 1999, sayfa 312.

   11-Çünkü malumdur ki insan tabiatin mahlukudur!
   kendi el yazisi: http://islampencereleri.athost.net/mb_450.jpg

   O’nun inandigi bir Allah(c.c.) yoktu… Bunu kendi el yazisi ile sansursuz olarak devlet arsivlerinden de okuyabilirsin..Buraya 1000lerce madde eklenir de 11ci maddede kendi el yazisi da var. Hepsi kaynakli. insanlarin zorla O’nu dindar yapma cabalari yersiz. Zaten kendisinin sozlerin cogunun da kaynaklari mevcut degildir. Selametle..

   • 11. madde de sence de insan topraktan yaratıldı toprakta tabiatın ürünü değilmi ??? neye yorarsan o . ayrıca müslüman olmayan yazarların sözlerine de bu kadar inanman şaşırtıcı . din için yaptığı şeylerde belgelidir .

   • Sana ben tek tek açıklayacağım ama sen benim şu soruma cevap ver:
    Amerika büyük elçisinin yazdıklarına bende baktım ama senin kadar acımasız yorumlayamam. Çünkü Atatürk tiksinmeden değil; asıl Türkçeye çevirerek Türk milletinin daha iyi anlaması için çabalıyor. Atatürk şu konuda haklı Kur’an-ı Kerim anlaşılmak ve onu rehber edinmek için gönderildi. Peki Kur’an-ı Kerim’i anlamak için her Türk Arapça bilmek zorunda mı? Kutsal kitabımızın Türkçeye çevriliş amacı Türk insanının Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlaması ve tatbik etmesidir. Bugün biz Müslüman olarak rehberimiz Kur’an diyorsak onu bilmeden nasıl rehber edineceğiz. Mesela Latin alfabesine geçişi ele alalım. Ben Osmanlı Türkçesi gördüm yani az çok Arap alfebesinden anlarım. sana şu örneği vereyim. Arapçada harfler bir çok sesi karşılar ve ünsüz ağırlıklı bir dildir. Mesela Muhammed ve Mehmed kelimelerinin yazılışı aynıdır. Bunun gibi kelimeler karıştırılıyordu. Zaten o nedenle Kur’an-ı Kerim’e esre ve ötreler konuldu. Türkçe ise ünlü harflerin ağır olduğu bir dil ve Arap alfabesi bizim dilimiz için olumsuzdur. İşte hem karışıklıkların önlenmesi hem de Türkçenin gelişmesi için LAtin harflerine geçildi. Yazdığın gibi oku karışıklık olmasın diye. SORUYORUM SANA BU MU DİNSİZLİK? BİZİM İÇİN KUR’AN-I KERİM’İN ŞEKLİ DEĞİL İÇERİĞİ ÖNEMLİDİR YANİ ANLAMAK… ATATÜRK BUNU YAPMAYA ÇALIŞTI.Şu önemli noktayı söyleyeyim Atatürk Müslüman olduğu kadar TÜRK milliyetçisidir. Unutmayın beyler Atatürk olmasaydı ne şimdi dini kullanan o hocalar olabilirdi ne de biz. Filistin’i örnek alın Atamın amacı dini yasaklamak değil sadece İslam dininin bilime karşı olmadığını göstermekti. (İlim Çin’de de olsa alınız. (Hz.MUHAMMED(s.a.v)) VE ŞUNA EMİNİM OKUDUĞUM ANLADIĞIM KADARIYLA ATATÜRK iSLAM’I BİZDEN DE BUGÜNKÜ DİN ADAMLARINDAN DA DAHA İYİ BİLİYORDU VE ANLIYORDU. TEK POTADA ERİTMEYİN ATATÜRK’Ü ANLAMAK İÇİN ONUN HAYATINI, YAŞADIĞI DÖNEMİ VE ATLATTIĞI OLAYLARI İYİ BİLMEK GEREKİR. KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE, UCU SONU KIRPILMIŞ METİNLERLE VE KONUŞMAYALIM. İLK EMİRDE “OKU”
    DEĞİL MİDİR ZATEN?
    (Devam edeceğim yazmaya, sana tek tek ilmi açıklama yapacağım.)

   • Ayrıca Kurtuluş Savaşı yapılıp şehitler verilirken, o kadar din adamı mecliste istiklal için çarpışırken Said-i Kürdi neredeydi soruyorum sana? Fotoğrafı görünce aklıma geldi sorayım dedim.Atatürk’ün Genelkurmay Başkanı beş vakit namaz kılan Mareşal Fevzi Çakmak idi unutmayalım lütfen.

    • Fevzi Çakmak kılıyordu Atatürk değil 🙂 Ataputunuzun ihanet ettikleri de kılıyordu burdan nereye vamak istediniz Allah askına biriniz de savunacam diye akıl tutulması yasamasın

  • SAÇMALAMA ,ve geveleme arkadaşım,neresinden baksan ,başka anlamı yok bunun,öylede okusan ,böylede okusan ,aynı..yorma kendini,ünlü tarih profesörleri bile ikna oldu buna ,neyi anlatıyorsun sen…dini kendine ama benim zoruma giden,yıllarca bize zorla sevdirmeye çalışıldı,tamamen putlaştırmaya karşıyım ,yoksa atatürk dinsiz olsa banane olmasa banane…Allah affetsin makamı bende değil ,O ALLAHla kendi arasında..

 46. Eğer Atatürk Kuran’a değer vermeseydi. Yanında neden ablasının verdiği cep boy Kuran’ı taşırdı. Bunu söyleyin bakalım. Ayrıca Atatürk dinsizse neden Türkiye’de ki en çok dini okul açan lider oydu. Haa… Milleti kandırıp tecevüz edemediniz dimi. Şeyhleriniz o hale geldi ki artık erkeklerle bile ilişkiye giriyor.

  Şimdi sizin hocalarınız okuyup ancak uygulamadıkları bir ayet yazalım

  “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” Bakara Suresi 262.Ayet

  • oğuzhan nerden cikartiyorsunuz bu sacmasapan bilgileri nerenizden uyduruyorsunuz?
   *1 Mart 1926: İtalyan Ceza Kanunu tercüme edilerek “Türk Ceza Kanunu” adı verildi. Yine aynı tarihte bütün orta dereceli okullardan din dersleri kaldırıldı.
   *28 Mayıs 1927: Binalar üzerindeki tarihî kitabe ve tuğraların kazınması hakkında kanun çıkarıldı. Dünyada görülmemiş bir tarihi eser katliamı başlatıldı. İstanbul Üniversitesi merkez binasının kazınmış olan tuğrası buna mühim bir örnektir.
   *10 Nisan 1928:Anayasadan “Devletin dini, din-i İslâm’dır” ibaresi kaldırıldı. Milletvekili
   yeminlerinde “vallahi” yerine, “Namusum üzerine” lafı getirildi
   *3 Ekim1928: Harf devrimi yapıldı. Dünyada ilk defa bir milletin yazısı değiştirilerek, okuma yazma oranı bir gecede “sıfıra” indirildi. İslâm harfleri atılıp Lâtin harfleri alındı.
   Işgal sürecinde bile hocalarımızın din dersi vermeleri engellendi mı? – Hayır. gavurun etmedigini etiler bize kalkmis din okulu actid iyor yaw. Kuzum sizin alayiniz mi boyle? Hic mi arastirmazsiniz siz?

   • Canlar, ben şimdi ne hakaret edeceğim ne küfür. Öncelikle ailemi tanitayım: dedem 85 yaşında yani eskilerde hem hacı hem hoca hem hafız, annem molla dayımda müslüman bir ülkede din işleri müfettişi. Yani anlayacağınız bol bol din ibadet kitap araştırma ve okumayla büyüdüm. Dedem her zaman atatürke dua eder zira annem de öyle. Şimdi ataturku ve onu sevenleri dinsiz diye itham edenler sozum sizlere, belge belge dedikleriniz belgeliğini inceleyin diyecegim ama bir sahsın dini neymis diye dusunup kafa yoracaginiza gercek bir muslumanin yapmasi gerekeni yapi, deyin ki, allah taksiratibi affetsin, varsa gunahi son nefesinde tovbe etmesini basip eyle. Yaptigi iyilikleri önüne cikar allahim. Deyin. Bende size bircok konuda belge soylerdim ama simdi bunlara inanmak istemeyen insanlara inandirmaya calisnak yerine daha cok okuyup arastirmak, iyi insan, iyi musluman olmaya calismak gibi daha onemli islerim var. Ha son bir şey, bir devletin basindaki sahsiyetin hirsizlik, yolsuzluk gibi olaylarla ilgili ses kaydina uydurma, duzenlene yalan diyorsunuz da ataturkle ilgili olanlara sanki ataturk onlari yazarken yanindaymissiniz gibi nasil inanabiliyorsunuz ?

  • abduşun torunu sen abduş öğren kimmiş… adam islam düşmanı kurduğu partide öyle ALLAH’a savaş açan kaybetmeye mahkumdur… ..Kimki ALLAH’a SAVAŞ AÇANLARIN YANINDA OLURSA ONLARDA KAYBEDECEK BU KESİN……. HERŞEY EN BÜYÜK ALLAH’INDIR…..Allah’tan başka ilâh yoktur

 47. acayip hayvanlar gibi masonlara benziyorsun.Bu paylaşımı yapan gerizekalı beni iyi dinle!
  Sen sanıyor musun ki o mecliste buna tepki verecek kimse yoktu? Bu videodaki Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söylemi şeyhülislamın;ingilizlerin baskıcı sonucu attırdığı fetvalar olduğunu herkes biliyor kimi kandırıyorsun? Tekfircilerden olmayın kendinize gelin artık.

  • o mecliste buna tepki verecek kimse yoktu. çünkü kendisine muhalif kişileri (Trabzon mebusu Ali Şükrü bey gibi) çeşitli cinayet ve entrikalarla sindirmiş birinci meclisi fes etmiş ikinci meclisi tamamen cumhuriyet halk fırkasının 6 okunu benimsemiş kişileri meclise doldurmuştu. zaten konuşmadan sonra mecliste kopan alkış tufanı herşeyi açıklıyor. saçma imla hatalarıyla yok öyle demek istemedi böyle demek istedi laflarınızı yemiyoruz. camileri kapatıp yıktıran ahıra çeviren ezanı okumayı yasaklayan arap harflari öğreten kuran kurslarını kapatan imamları asan zihniyetin ne demek istediği ap açıp ortada. biz artık bunları yemiyoruz. deniyorki Atatürk ataisti inanmak zorunda değildi sen türkiyeyi kurtardı ona bak. Biz Allah cc ve kur-anı inkar eden kur’ ana muhammedin yaveleridir (uydurmasıdır) diyen bir putperestin koyduğu ilkeleri benisemek ve yolundan gitmek zorunda değiliz. Bu dünyada neler yıkıldı o tağutun koyduğu kanunlarda bir gün yıkılıcak müslümanlık sonsuza kadar var olacaktır.

 48. Zamanı Geldi Mi Milliyetçilere ırkçı dersiniz asıl ırkçı sizsiniz düşünceleri ne olursa olsun o bu ülkeyi kurtardı şuan hala Kuran okuyabiliyorsanız, hala Müslüman sanız onun sayesinde gidip onun bunun köpekliğini yapmaya devam edin siz. Birgün Bu Millet Uyanacak Ama O Zaman Siz Olmıyacaksınız.

  • bir yerde yanlışın var,atatürk tek başınamı kurtardı ülkeyi.silah arkadaşları ve verilen onca şehitten neden bahsedilmiyor.varsa yoksa atatürk bu ülkeyi kurtardı.tek başına mı yaptı.hep aynı şey.atatürk yaptı atatürk etti.tek başına onca düşmanı o yendi deyilmi.ülkenin yanlışları bunlar.

 49. ne oldu zorunuzamı giti beyler haa gerçekler acı geldi bazılarınız inanmak istemedi öylemi ozaman uyumaya devam edin busuru kaynak var + atanızın yapdıkları herkesce bilinmekde ezanı yasaklaması olmadı türkceleşdirmesi din adamları alimleri asması olmadı kendi el yazılarına bakın bakalım KAYNAK 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

  • dinden bahsediyorsun şimdi bir şey sorsam dinden cevabını googleden bile bulamazsın ki biz o atatürkün yolundayız elhamdülillah

   • GÖKTUĞ,O YOLUN SONU FELAKET,İNSAN FITRATI GEREĞİ,ALLAHI TESBİH ETMEK DURUMUNDADIR,VE SEN ATATÜRKÜN YOLUNDAYIM DERKEN BİLE ALLAHA HAMD EDİYORSUN ,GEL,DUANI DÜZELT ALLAHA HAMD ET.. YOKSA O YOLUN SONU İYİ OLMAZ,

  • acayip hayvanlar gibi masonlara benziyorsun ama sizlerden hiçbir cacık olmaz.Bu paylaşımı yapan gerizekalı beni iyi dinle!
   Sen sanıyor musun ki o mecliste buna tepki verecek kimse yoktu? Bu videodaki Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söylemi şeyhülislamın;ingilizlerin baskıcı sonucu attırdığı fetvalar olduğunu herkes biliyor kimi kandırıyorsun? Tekfircilerden olmayın kendinize gelin artık.

  • Ata ezanı hiçbir zaman yasaklamamıştır..din adamlarını değil din adı altında milleti uyutan,”padişaha inanmak allaha inanmaktır” zihniyeti kökenli,asıl amacı din allah kitap olmayan ları astırmıştır..bu konu zoruna gidenler o zihniyetin torunlarıdır..bizim zorumuza gitmez..biz ataya devlet adamı olarak bakarız..o ki yedi düveli titretmiş,dünyanın saygısını kazanmış,bayrağımı göndere çektirmiş,türk milletinin ve dolayısı ile kuranın yüceleşmesine sebep olmuştur..daha önce yaptığım birbaşka yorum da alttadır..

   ___atatürkçüleri kaybettiniz diye sunmak onları hakka inanmıyomuş gibi göstermektir..bu seni günaha sokar..türk ulusu var oldukça ata unutulmaz;türk ulusu var oldukça kuran ayaklar altına alınamaz..atayı dini ile değil vatan sevgisiyle yargılayabilebilirseniz gazi mustafa kemal atatürk unutulabilir..peygamber efendimiz ”vatan sevgisi imandır”demiştir..atanın vatan sevgiside tartışmaya açık kapı bırakmayacak kadar göz önündedir..

  • Hiç zorumuza gitmedi!
   Atatürk az bile söylemiş.Burada islamı savunanların,hayatlarında bir kez olsun kuranı açıp okumadıkları belli oluyor!
   Tamamını okumanızı tavsiye ederim!
   Mesela;Ahzab 53

   Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.

   Bu mu allahın kelamı?

 50. kaynak belli çok merak eden atatürk el yazmalarına baksın …. kimsenin zoruna gitmesin gerçekler .yıllarca aynı şeylerle beyinler sulandı şimdi gerçekler ortaya çıkınca bazılarının zoruna gitmesin … atatürkün müsllüman olduğunu knıtlayan tek bişey gösterin . ŞAPKA KANUNUYLA YÜZLERCESİNİ ASAN ,BATIDAN GETRDİĞİYENİLİKLERLE İSLAMİYETİ GÖLGELEYEN ,YÜZLERCE İMAM ŞEY ASTIRAN bir kişinin müslüman olduğunumu söylüyorsunuz . kusura bakmayın bu din düşmanlığıdr.. hem kendisi bol alkol kullanıp daha sonrada siroz hastalığına yakalanmış…dinde putperestlik yasak olduğu halde atatürk kendi heykelini diktirmiş haşa kendisini ilahlaştırmaya çalışmış. ANITKABİR İLE FİRAVUN MEZARLARI ARASINDA NE FARK VR SİZCE ? DAHA İLK OKULA BAŞLAYAAN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BİLE YEMİN ETTİREN ANDIMIZ DİYE BİŞİ ÇIKARIR SONRA BU ÇOCUKLAR İLERDE BEYNİ SULANMIŞ HALDE TOPLUM KARŞISINA ÇIKARTILIYOR :)) 600 YILLIK Bİ TARİHİ OLAN OSMANLI DEVLETİNİN HİÇBİ PADİŞAHI KENDİ HEYKELİNİ DİKMEMİŞ NEDEN SİZCE ? İSLAM GELENEĞİNE BAĞLI OLDUĞU İÇİN TABİ. ŞİMDİ KALKIP BANA ATATÜRK DİNDARDI ŞÖYLEYDİ BÖYLEYDİ DEMEYİN BİRAZ OKUYUN ARAŞTIRIN .KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE ÖNYARGILARLA YORUMAR YAZMAYIN. SADECE MANTIĞINI BİLE KULLANSAN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİRSİN …(ANTİKEMALİZM)

  • Nerenizden konuşuyorsun uz be adam anıtkabir le firavun mezarlarını karıştırıyorsun bi de oldu olacak sevğili peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v. kabrinide (kabeyi) karıştır putlaştır ozaman ; oturda bi de tarih yaz elinizden gelse kimsenin aklı yetmese bütün kainatıda ben yarattım diye ortaya çıkacaksınız

  • ata el yazıtlarını öldükten sonra beni daha ii anlasınlar diye yazmıştır..ata din adamı değil devlet adamıdır..andında türküm doğruyum çalışkanım yazar..demekki ne türksün ne doğrusun nede çalışkansın..beynimi bunlarla yıkayan adamı severim ben..sadece mantığını bile kullansan yazdıkların nedir ne değildir anlardın..beynin sulanmış güzel kardeşim..

 51. aynen adam tam bi din düşmanıydı.. resmen islamı çökertmeye çalışmış ama başaramamış ztn başaramazda

  • Ey kendini dindar sanan yoldan ayrılmış gafiller. sizler müslüman müşrikler. müslümanım diyen müşriklersiniz. sizin inandığınız Allah ile bizim inandığımız Allah aynı değil. Sizin camileriniz ile bizim camilerimiz inşallah çok yakında ayrılacak. Sizler Allahı Kandıranlar Partisinin dinindensiniz. Bizim Allahımız adil, kadir ve hesap sorucudur. Sizin inandığınızın özellikleri ise amellerinizde ve sözlerinizde çalıp çırpmanızdan, büyücülük yapmanızdan, okuyup üfleyip kendinizden geçmenizden belli oluyor. Lekum dinikum veliyedin. Evet sizin dininiz size bizimki ise bize aittir. Sonuçta kim haklı göreceğiz.. müşrik AKP takımı.. daha beter olup cehennemde daim olun inşallah Allahın gazabı ve şiddeti üzerinize olsun…..

 52. bu sözler atatürkü islam alemine ve en önemlisi klendıne karsı kötülemek için yazılan bi ingiliz kitabındadır atatürkün azından yazılmıştır arkadaslar.ataturk hiç bizaman dını kotulemedı;hatta atamızın dedesı mehmet emın efendı konya karamanda hatrı sayılır bır hafızdı….. işte atatürkü seven bi insan bu sözlere bakınca ataturke karsı bı on yargı olusuyo hemen amaçta zaten buydu… atatürk istiklal savasından hemen önce halkı toplamıs ve onlara cuma hutbesı vermıstı yanlış duymadınız ataturkun dını bılgısı okadar fazlaydıkı hutbe verıcekkadar…şimdi ataturku cekemeyen ınsanlar atamızı o ulu onderı,allahın sülietini daglara taslara verdıgı o yuce ınsanı halkın en zayıf oldugu noktayla sınıyorlar yanı dınle bu safsatalara kanmayalım… o hep turk mılletı ıcın calıstı ve hep allaha dua ettı ataturk her yonden ornek bı ınsandı

  • Arkadas bir kere de delilli kaynakli konussaniz gercekten kurban kesecek duruma geldik. el insaf mi diyeyim çüüşşş mü diyeyim bilemiyorum artik. Hutbe nedir bilmezsin, tarih okumazsin bir de Allah’in sulietini daglara taslara verdigi demis 🙂 Ustad sen bu sahsiyetin yaptiklarindan habersiz misin? Yasin kac senin? Bir insanin fikri ile zikri bir olmali degil mi? Bu adamin fikri ne ise uygulamalari da o olmustur. Arkadas bu ne cahillik anlayamiyorum akil fikir erdiremiyorum.

   -M. Kemal’in yaptığı konuşma “Hutbe” olamaz. Hutbenin Cuma ve Bayram namazlarının bir unsuru olduğunu bilmek için ilahiyat tahsili almaya veya derin dini bilgiye sahip olmaya gerek yok.
   Söz konusu konuşma 7 Şubat 1923 tarihinde yapıldı ve bu tarih “Çarşamba” gününe tekabül ediyor. Ne Cuma, ne de Bayram günü. Inanmayanlar şu linkteki online (internet) takvimden arattırabilirler:
   http://www.takvim.com/index.php

   Ustelik bu konusmayi madem iyi biliyorsun su sorulara bi yanit alalim :
   1-M. Kemalin bu konuşmasında bakalım söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor mu?
   “Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.”
   SORU:Temel nizamın Kur’an’daki açık ve kesin hükümler olduğunu söylüyor, o halde neden bayrağı Haç olan Isviçre’den medeni, Diktatör Hitler’in Nazi Almanya’sından borçlar/ticaret ve Diktatör Mussolini’nin faşist Italya’sından ceza kanunlarını temel nizam olarak müslüman millete dayatıyor??
   Burada açıkça tenakuz var…
   Demek ki, M. Kemal bu konuşmasında samimi değildi…

   2-“Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.”
   SORU : Madem Camiler din ve dünya işlerinin konuşulması gereken yerdir, o halde neden din ve dünya/devlet işlerini ayırdı?
   SORU :Peki, neden Camiler için kapatma kanunu çıkarılıp, 19 Şubat 1932 tarihinde “Halkevleri” kuruldu?
   SORU :O halde neden bir daha bu konuşmadan sonra Camiye giderek din ve dünya işleri hakkında bir konuşma yapmadı?
   Bu sorular cevapsız kalmaya mahkumdur herhalde… Gördüğünüz gibi çelişki üstüne çelişki. Bu noktada cevaplanması gereken başka bir soru var…
   SORU: M. Kemal neden bu konuşmayı yaptı?
   Bize göre Lozan görüşmeleri yakın zamanda kesildiği için, muhtemelen karşı tarafa; “Ya benimle anlaşırsınız, ya da Hilafeti (dolayısıyla Şeriat’ı) kaldırmam” mesajı verdi.
   Tabii bir de halkın duymak istediği şeyleri söylemek o kritik dönem için önemliydi. Balıkesir insanının milli ve dini duygularının çok kuvvetli olduğunu hesaba katarsak, vakayı daha iyi kavramış oluruz.Yani, resmen dini kullandı.
   Yani kisacasi ustadim ataturku zorla dindarlastirmaya calismayin cunku ataturkun tum icraatleri din dusmanlarinin yapacagi cinstendi. hatta ve hatta yurt isgal altinda iken bile milletin giyimine,kusamina,dinine bu kadar karisilmadi. Sana binlerce belge ve delille atatürkün islama zararini, ülkesine ve milletine ihanetini anlatabilirim. kendi el yazisiyla benim Peygamberime hakaret eden bir adami bana suni bilgilerle ve sahte tarihi bilgilerinizle savunmayin.
   Neticede M. Kemal’in Balıkesir’de söyledikleri sadece kağıt üzerinde kaldı. Artık kimse Balıkesir “Hutbe”sine dayanarak, M. Kemal’in müslüman olduğunu iddia etmesin. Adam resmen halkla dalga gecmis ne saftirik birseysin sen boyle ya… Hepiniz mi boylesiniz siz? Arastirmadan uzak, vicdani bir dusunce yapisindan yoksun?

   • Sizler nasıl bir karnı olan insanlarsınız? 100 yıl önce olmuş bitmiş olayları konuşacağınız yere başımızda şu an Reiscumhur olan zatı muhteremin, Allah’ın “yaklaşmayın!” “kötü bir yoldur” diye nitelediği “zina”yı suç olmaktan çıkarırken aslında kağıt üzerinde nasıl “toz kondurmayan” bir müslüman?!! olduğunu konuşsanız ya. Ülkenin -en azından kendi halkına ait olan- bankalarını nasıl topyekün ecnebiye sattığını. Varımızı yoğumuzu peşkeş çektiğini, “Peygamber’le savaşmak” olarak nitelenen faizi, masa üstünde nasıl sözde yerip dururken, ortadan kaldırmak veya en azından azaltmak için en ufak bir gayreti olmadığını konuşsanıza? Sizler ikiyüzlü insanlarsınız. Atatürk gibi, insani vasıfları, medeniliği itibarıyla kamil bir insan bir insan, dilinden Allah ve Peygamber düşmeyen ama hayatı Allah’ın emirlerine zıt davranışla geçen bir fasıktan evladır. İnsan biraz olsun Allah’tan utanır, çekinir. Osmanlı’nın son 2-3yüz senedir nasıl bir ahlaki çöküntü içinde olduğunu nasıl zaten borç içinde batmakta olduğunu asla dillendirmezsiniz, batışının müsebbibi olarak bile Atatürk’ü gösterirsiniz. Atatürk’ün daha bu tablonun içine dahil olmadığı 1881 lerdeki halini biraz okuyun araştırın. Atatürk doğmadan bir yıl önce ölen Ziya Paşa’nın meşhur Terkib-i Bend’inden Osmanlı Ahlakını, o dönemde geldiği noktayı bi okuyun. Gerçi siz ona da belki “kağıt üzerinde inanan” olarak bakarsınız. Size göre “sinelerin özünü yalnız siz” biliyorsunuz. Biraz edep!!

 53. bu blogu kuran şerefsiz bu ülkeden biran önce kaynol git Atatürk’ün çeyreği kadar müslüman olsan bu saçma yazıyı yayınlamazdım

  • katılıyorum kardeşim kuyruk acısını burdan çıkartmaya çalıyorsan büyük insanlar çok konuşulur konuşsunlar enazından atatürk 3 şalvarlıya yenilp o orospu çocuklarına yalmamış

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s